4.10.2012
ID: 20upozornenie pre užívateľov

Podnikanie na Slovensku v kocke: Ako zrušiť spoločnosť s ručením obmedzeným a ukončiť podnikanie?

Máte spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú nepoužívate alebo ste sa rozhodli podnikanie zavesiť na klinec a chceli by ste ju zrušiť? Neviete, kde začať a čo to bude odnášať? Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným síce znamená určitú administratívnu a časovú záťaž, ale nie je to nemožné. Prosím, presvedčte sa sami.

 
 Glatzová & Co., s.r.o.
 
Náročnosť likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným záleží od rozsahu jej podnikateľských aktivít. V prípade aktívnych spoločností, ich likvidácia bude podstatne časovo a administratívne náročnejšia ako pri tzv. „mŕtvych“ spoločnostiach. Zatiaľ čo v prípade „mŕtvych“ spoločností bude likvidácia spočívať len v správnom dodržaní všetkých krokov smerujúcich k výmazu spoločnosti z obchodného registra a celý proces by nemal trvať dlhšie ako 6 mesiacov, pri aktívnych spoločnostiach sa môže likvidácia predĺžiť, pričom jej úspešné zvládnutie bude záležať aj od schopností likvidátora.

Pred tým ako sa do zrušenia a likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným pustíte, je dôležité určiť si presný časový plán a postupnosť krokov, ktoré je potrebné pri likvidácii spoločnosti dodržať. Nižšie sú uvedené tie najzákladnejšie kroky, ktoré musíte postúpiť pre úspešné zlikvidovanie spoločnosti.

Prvými krokmi k zrušeniu a likvidácii spoločnosti s ručením obmedzeným sú:

 • prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia (jediného spoločníka) spoločnosti o jej zrušení. Predmetom tohto rozhodnutia by malo byť určenie dňa ku ktorému sa spoločnosť zrušuje, vymenovanie likvidátora, určenie výšky jeho odmeny za likvidáciu a spôsobu jeho konania za spoločnosť. Deň zrušenia spoločnosti je dňom, ktorým spoločnosť vstupuje do likvidácie. Spoločnosť je povinná po dobu likvidácie používať svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“. Za likvidátora by mal byť vymenovaný konateľ (-ia) spoločnosti. Ak máte záujem, aby likvidátorom bola tretia osoba, je to možné, ale musí to pripúšťať spoločenská zmluva (zakladateľská listina) spoločnosti. Likvidátor je povinný, odo dňa jeho vymenovania, zastupovať spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi a vykonávať všetky činnosti, ktoré smerujú k likvidácii spoločnosti, t.j. uzatvárať zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov, vrátane ukončenia pracovných pomerov a vypovedania existujúcich zmlúv, uhrádzať záväzky, predávať majetok spoločnosti, atď.,
 • vyhotovenie podpisového vzoru likvidátora,
 • vyhotovenie úplného znenia spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny) spoločnosti, kde obchodné meno spoločnosti s ručením obmedzeným bude už obsahovať dodatok „v likvidácii“,
 • podanie návrhu na zápis zmien do príslušného obchodného registra. Tento návrh by mal obsahovať deň vstupu spoločnosti do likvidácie, zmenu obchodného mena, údaje o likvidátorovi a spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti.

Bez zbytočného odkladu po tom, čo spoločnosť z ručením obmedzeným vstúpi do likvidácie je likvidátor povinný:

 • oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom spoločnosti. Oznámenie by malo byť zaslané formou listu a adresované vždy konkrétnemu veriteľovi, malo by obsahovať deň vstupu spoločnosti do likvidácie, meno likvidátora, oznámenie, kde a kedy je možné prihlásiť svoje pohľadávky,
 • zverejniť v Obchodnom vestníku oznámenie, že spoločnosť vstúpila do likvidácie. Predmetné oznámenie musí obsahovať výzvu na prihlásenie pohľadávok, prípadne iných práv voči spoločnosti v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Toto oznámenie by taktiež malo obsahovať deň vstupu spoločnosti do likvidácie, identifikáciu likvidátora a miesto, kde si môžu veritelia svoje pohľadávky prihlásiť.

Ďalším krokom sú oznamovacie povinnosti voči úradom:

 • ak má spoločnosť zamestnancov, likvidátor je povinný, do 8 dní od vstupu spoločnosti do likvidácie, oznámiť túto skutočnosť všetkým príslušným zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni,
 • likvidátor má 30 dní na to, aby vstup spoločnosti do likvidácie a meno likvidátora oznámil príslušnému daňovému úradu. 

Po splnení si všetkých vyššie uvedených oznamovacích povinností by sa mal likvidátor začať venovať účtovníckym záležitostiam. Likvidátor je povinný:

 • ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie, uzavrieť účtovné knihy a urobiť inventúru, zabezpečiť vyhotovenie mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania. Mimoriadna účtovná závierka musí byť schválená valným zhromaždením (jediným spoločníkom) spoločnosti a uložená do zbierky listín, a to do 30 dní od jej schválenia. Daňové priznanie musí byť podané na príslušný daňový úrad do troch mesiacov odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie,
 • ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie, otvoriť účtovné knihy, pripraviť zoznam majetku spoločnosti a vyhotoviť likvidačnú súvahu, ktorú je povinný zaslať spoločníkom spoločnosti, ak o to požiadajú,
 • ku dňu skončenia likvidácie, uzavrieť účtovné knihy, pripraviť konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, zabezpečiť vyhotovenie mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania. Konečná správa o priebehu likvidácie, návrh na rozdelenie likvidačného zostatku a mimoriadna účtovná závierka musia byť schválené valným zhromaždením (rozhodnutím jediného spoločníka) spoločnosti a do 30 dní od ich schválenia uložené do zbierky listín. Daňové priznanie musí byť podané na príslušný daňový úrad do troch mesiacov odo dňa schválenia konečnej správy o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a mimoriadnej účtovnej závierky,
 • bez zbytočného odkladu po schválení konečnej správy o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a mimoriadnej účtovnej závierky, vyplatiť likvidačný zostatok spoločníkom spoločnosti.

Ak dôjde k splneniu aj vyššie uvedených povinností, likvidácia spoločnosti sa zdarne blíži ku koncu a likvidátora čaká už len splnenie týchto drobností:

 • ak mala spoločnosť zamestnancov, likvidátor je povinný, do 8 dní od schválenia konečnej správy o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a mimoriadnej účtovnej závierky, oznámiť všetkým príslušným zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni, že spoločnosť bola zlikvidovaná a požiadať ich o potvrdenie, že voči nim nemá spoločnosť žiadne nedoplatky,
 • to isté musí urobiť likvidátor aj voči daňovému úradu. Lehota na takéto oznámenie je 30 dní od schválenia konečnej správy o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a mimoriadnej účtovnej závierky. Likvidátor nesmie zabudnúť na to, že je potrebné požiadať daňový úrad o súhlas s výmazom spoločnosti s obchodného registra, bez súhlasu daňového úradu súd spoločnosť z obchodného registra nevymaže,

Po splnení týchto všetkých povinností je likvidátor povinný podať, do 90 dní od schválenia konečnej správy o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a mimoriadnej účtovnej závierky, návrh na výmaz spoločnosti s ručením obmedzeným z obchodného registra.

Po výmaze spoločnosti z obchodného registra netreba zabúdať na to, že všetky dokumenty spoločnosti, ktoré majú trvalú dokumentárnu hodnotu je potrebné doručiť na Ministerstvo vnútra SR a tie, ktoré nemajú trvalú dokumentárnu hodnotu uložiť do archívu a jeho miesto oznámiť Ministerstvu vnútra SR.


JUDr. Lucia Regecová

JUDr. Lucia Regecová,
advokátka 


Glatzová & Co., s.r.o.

Apollo Business Center
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 039
Fax:  +421 232 144 148
e-mail: office.sk@glatzova.com

JUDr. Lucia Regecová, vedoucí slovenské pobočky
e-mail: lucia.regecova@glatzova.com 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk