26.7.2012
ID: 18upozornenie pre užívateľov

Podnikanie na Slovensku v kocke. Zakladám firmu. Aký jej môžem dať názov?

Výber obchodného mena netreba podceňovať, pretože je dôležitou súčasťou prezentácie podnikateľa pred zákazníkmi a obchodnými partnermi. Môže vypovedať nielen o tom, aké služby alebo tovar podnikateľ ponúka, ale aj o osobe podnikateľa. Pre jednotlivé formy podnikania platia rôzne zásady výberu mena. A aké to sú?

 
 Glatzová & Co., s.r.o.
 
Všeobecná definícia obchodného mena je uvedená v Obchodnom zákonníku, ktorý hovorí obchodné meno je „názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.“

Pri tvorbe obchodného mena je potrebné dodržiavať niekoľko základných pravidiel. Jedným z týchto pravidiel je nezameniteľnosť obchodného mena s obchodným menom iného podnikateľa. Obchodné meno ďalej nemôže vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o jeho predmete podnikania a nesmie porušovať dobré mravy a zasahovať do práv iných (napr. ako obchodné meno sa nesmú používať vulgarizmy alebo fašistické výrazy).

Tvorba obchodného mena

Obchodné meno sa vo väčšine prípadov skladá zo základu a dodatkov. Niektoré dodatky sú povinné, ako napríklad dodatky odlišujúce jednotlivé právne formy spoločností (s.r.o., a.s., atď.) alebo dodatky označujúce aktuálny stav podnikateľa (napr. v likvidácií). Dodatok odlišujúci podnikateľa je povinný, ak hrozí zameniteľnosť s iným podnikateľom.

Pri fyzických osobách, ktorých obchodné meno je zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa, stačí uviesť miesto podnikania. Ak však v tom istom miesta podnikania podniká fyzická osoba s rovnakým menom, je podnikateľ, za účelom odlíšenia, povinný doplniť svoje obchodné meno dodatkom, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania. V prípade právnických osôb nestačí na odlíšenie dvoch podnikateľov iné označenie právnej formy, je teda potrebné obchodné meno odlíšiť iným spôsobom, respektíve zvoliť si úplne iné obchodné meno.

Z obsahové hľadiska by sme mohli rozdeliť obchodné mená na osobné, vecné a fantazijné. Osobné obchodné meno označuje osobu podnikateľa (napr. Tomáš Novotný) a vecné hlavný predmet podnikania (napr. Rekonštrukcie bytov, s.r.o.). Fantazijné obchodné meno je vymyslené a nesnaží sa identifikovať ani osobu podnikateľa ani predmet podnikania (napr. Valkýra). Uvedené druhy obchodných mien je však možné aj rôzne kombinovať (napr. Kníhkupectvo Hlava XXII, s.r.o.).

Osobné obchodné meno používajú najmä fyzické osoby. Ich obchodné meno musí podľa Obchodného zákonníka obsahovať meno a priezvisko. Je však možné pripojiť dodatok odlišujúci podnikateľa podľa miesta alebo predmetu podnikania, prípadne fantazijný dodatok (napr. Tomáš Novotný – Šaľa, Tomáš Novotný – špedícia, Tomáš Novotný - Agra). Ak si podnikateľ fyzická osoba zmení svoje meno, je možné požívať pôvodné meno s dodatkom obsahujúcim nové meno (napr. Lucia Novotná, vydatá Králiková). V prípade dedenia podniku po podnikajúcej fyzickej osobe je možné podnikať pod doterajším obchodným menom s dodatkom označujúcim nástupníctvo a meno nástupcu (napr. Tomáš Novotný, dedič Ján Novotný).  Na rozdiel od Českej republiky na to, aby ste používali predchádzajúce obchodné meno nie je potrebný výslovný súhlas poručiteľa. V prípade odkúpenia podniku musí zmluva o predaji podniku výslovne určiť, že nadobúdateľ môže podnikať pod obchodným menom predávajúceho, a to len s dodatkom označujúcim nástupníctvo v podnikaní.

Pri právnických osobách je obchodným menom názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri. Obchodný zákonník, na rozdiel od fyzických osôb, nestanovuje, čo musí obchodné meno právnických osôb obsahovať. V zmysle Obchodného zákonníka je však k obchodnému menu právnickej osoby potrebné pripojiť dodatok označujúci právnu formu alebo aktuálny stav podnikateľa. Nie je však vylúčené, aby obchodné meno právnickej osoby obsahovalo mená zakladateľov, resp. spoločníkov (napr. Novotný a Janský, s.r.o.). V prípade, že jeden z takýchto spoločníkov spoločnosť opustí, je možné naďalej používať jeho meno iba s jeho súhlasom, prípadne súhlasom jeho dediča.

Ochrana obchodného mena

Pri tvorbe obchodného mena je nutné dbať na to, aby obchodné meno nebolo zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a aby neporušovalo právnu úpravu nekalej súťaže stanovenú v Obchodnom zákonníku (napr. nebolo klamlivé alebo neparazitovalo na povesti). Podnikateľ svojím obchodným menom zároveň nesmie zasahovať do práv duševného vlastníctva iných osôb, najmä do práv k ochranným známkam alebo do autorských práv tretích osôb.

Právo na ochranu pred neoprávnenými zásahmi a neoprávneným používaním obchodného mena je regulované Občianskym zákonníkom ako aj Obchodným zákonníkom. Občiansky zákonník umožňuje fyzickým aj právnickým osobám domáhať sa, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práv na ochranu obchodného mena, odstránili následky týchto zásahov a aby im bolo poskytnuté primerané zadosťučinenie. Obchodný zákonník túto ochranu dopĺňa a osobám, ktorých práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena umožňuje domáhať sa zničenia neoprávnene vyhotovených tovarov porušujúcich právo k obchodnému menu, zničenia materiálov a nástrojov použitých pri neoprávnenom porušení práva k obchodnému menu, vydania bezdôvodného obohatenia, náhrady škody, atď. Takejto ochrany sa môže domáhať každý podnikateľ bez ohľadu na to, či svoje obchodné meno má registrované ako ochrannú známku alebo nie.

Obchodné meno ako ochranná známka

Obchodné meno je možné zaregistrovať ako ochrannú známku. Ochrannou známkou sa môže stať iba také obchodné meno, ktoré je rozlíšiteľné a neobsahuje výlučne označenia, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach. Registrácia obchodného mena ako ochrannej známky je vhodná najmä v prípade, ak je obchodné meno súčasťou loga alebo inej prezentácie podnikateľa. V prihláške je potrebné uviesť najmä zoznam tovarov a služieb, pre ktoré sa ochranná známka prihlasuje. Tieto tovary a služby by mali zodpovedať predmetu podnikania podnikateľa. Registráciou obchodného mena ako ochrannej známky sa rozširujú sa možnosti obrany pred neoprávnenými zásahmi do práv podnikateľa. Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať, aby takéto porušenie alebo ohrozenie bolo zakázané a následky zásahu boli odstránené. Majiteľ ochrannej známky sa ďalej môže domáhať primeraného zadosťučinenia, náhrady škody a bezdôvodného obohatenia. Súd môže nariadiť, aby tovary, materiály a nástroje, prostredníctvom ktorých dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv z ochrannej známky, boli stiahnuté alebo definitívne odstránené z obchodnej siete, inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva alebo zničené. V prípade, ak dlhotrvajúci súdny proces môže majiteľovi ochrannej známky spôsobiť ťažko napraviteľnú ujmu, súd môže uvedené opatrenia nariadiť už predbežným opatrením.

Tipy na vhodný názov

Ak si chcete byť istí, či rovnaké alebo podobné obchodné meno, ktoré ste práve vymysleli ešte neexistuje, je vhodné pozrieť sa do dostupných registrov podnikateľov. Tie nájdete na stránkach www.orsr.sk a www.zrsr.sk. Taktiež je vhodné overiť si, či vami vymyslené obchodné meno nie je zameniteľné so zaregistrovanou ochrannou známkou. Zoznam ochranných známok nájdete tu: www.upv.sk. Podnikateľ, ktorý má záujem o vlastnú internetovú stránku, by si mal taktiež overiť, či je internetová doména k zvolenému obchodnému menu voľná (napr. na stránke www.sk-nic.sk).

Vhodné obchodné meno by malo spĺňať tieto kritéria:

  • odlíšiteľné a originálne
  • jasné, jednoduché a ľahko zapamätateľné
  • stručné
  • nápadité a kreatívne
  • súvisiace s hlavným predmetom činnosti podnikateľa
  • súvisiace s celkovou prezentáciou podnikateľa
  • schopné byť duševným vlastníctvom (ochrannou známkou)


Mgr. Gabriela Prášková

Mgr. Gabriela Prášková,
advokátka 

Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.

Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.,
advokátní koncipient


Glatzová & Co., s.r.o.

Apollo Business Center
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 039
Fax:  +421 232 144 148
e-mail: office.sk@glatzova.com

JUDr. Lucia Regecová, vedoucí slovenské pobočky
e-mail: lucia.regecova@glatzova.com 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk