23.7.2013
ID: 530upozornenie pre užívateľov

Požičiavate si od agentúry zamestnancov? Pozor, automaticky sa môžu stať Vašimi vlastnými!

Od 1. mája 2013 platí, že ak sa užívateľský zamestnávateľ s agentúrou dočasného zamestnávania (ADZ) dohodne na opätovnom dočasnom pridelení toho istého zamestnanca v rámci 24 mesiacov viac ako päťkrát, tento zamestnanec sa automaticky zo zákona stáva zamestnancom v trvalom pracovnom pomere u užívateľského zamestnávateľa a jeho pracovný pomer s ADZ zaniká.

 
 bnt 10 let
 
Za opätovné dočasné pridelenie sa považuje každé pridelenie, ktorým má byť zamestnanec dočasne pridelený k užívateľskému zamestnávateľovi pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia (podobne ako pri reťazení pracovného pomeru na dobu určitú).

Novinku zavádza novela zákona o službách zamestnanosti. Takýmto postupom sa má zamedziť zneužívaniu inštitútu dočasného pridelenia. V prípadoch opakovaného dočasného pridelenia dochádza totiž podľa zákonodarcu k obchádzaniu Zákonníka práce a nadmernému reťazeniu dočasných pridelení. Výnimky pre reťazenie ustanovené v § 48 ods. 4 Zákonníka práce ako napr. zastupovanie zamestnankyne počas materskej dovolenky či sezónne práce však aj v tomto prípade zostávajú zachované.

Ďalšou dôležitou novinkou je prekvalifikácia zmlúv, ktoré ADZ uzatvárajú so zamestnávateľmi ako nepomenované zmluvy o službách podľa Obchodného zákonníka na zmluvy o dočasnom pridelení podľa § 58a Zákonníka práce. V praxi to znamená, že zmluva o poskytovaní služieb vo forme zabezpečenia určitého výsledku prostredníctvom zamestnancov ADZ sa považuje za zmluvu o dočasnom pridelení, keďže zo znakov tejto zmluvy je zrejmé, že nejde o zabezpečenie výsledku, ale len o zabezpečenie zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu u iného zamestnávateľa na základe jeho pokynov, pod jeho kontrolou, v jeho priestoroch a s jeho pracovnými prostriedkami. Takýmto spôsobom doteraz zamestnávatelia optimalizovali svoje náklady, akonáhle sa však zmluva medzi ADZ a zamestnávateľom podriadi Zákonníku práce, platí inštitút porovnateľného zamestnanca, tzn. že agentúrny zamestnanec musí mať rovnako priaznivé pracovné podmienky vrátane mzdových, ako kmeňový zamestnanec zamestnávateľa. Zároveň sa na základe zmluvy o službách zabezpečovali služby aj prostredníctvom tzv. „dohodárov“, čo po novom už nebude možné, keďže dočasne pridelení môžu byť len zamestnanci v riadnom pracovnom pomere.

Sankcie pri nedodržaní zákona nie sú zanedbateľné. Pri porušení povinností kontrolný orgán, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, uloží pokutu až do výšky 33.193,91 eura.

Zuzana Chudáčková

JUDr. Zuzana Chudáčková,
advokátka a partnerka

Katarína Babiaková

Mgr. Katarína Babiaková, LL.M.,
advokátka


bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1


Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk