19.10.2016
ID: 3481upozornenie pre užívateľov

Pozor na zamestnancov vašich dodávateľov

Zákonník práce a Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov obsahujú úpravu rôznych zodpovedností podnikateľov vo vzťahu k zamestnancom ich zmluvných partnerov – dodávateľov. Od 18. júna sa táto úprava sprísnila a je potrebné na ňu dbať pred prijatím služieb od rôznych tretích strán.

 IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
 
Zákon už v minulosti obsahoval možnosť vymáhať inak nevymožiteľnú pokutu uloženú za nelegálne zamestnávanie od subjektu, ktorému takýto zamestnávateľ poskytoval služby. Predpokladom bola vedomosť o nelegálnom zamestnávaní na strane odberateľa. Od 18. júna sa v určitých prípadoch zodpovednosť odberateľa objektivizuje a pokuta sa ukladá samostatne aj priamo odberateľovi. Podnikatelia tak zo zákona nesmú prijať služby poskytované prostredníctvom nelegálnych zamestnancov.

Táto zodpovednosť sa vzťahuje na prípady cezhraničného poskytovania služby po dobu viac  ako päť dní počas dvanástich mesiacov a na prípady vnútroštátnej dodávky práce alebo cezhraničnej dodávky práce bez ohľadu na dĺžku trvania. Uložená môže byť pokuta až do 200.000 Eur, najmenej však 2.000 Eur, resp. 5.000 Eur, pokiaľ bolo dotknutých viacero nelegálnych zamestnancov.

Odberatelia pritom majú zo zákona možnosť požadovať od svojich dodávateľov poskytnutie potrebných údajov a dokladov na skontrolovanie, či ich poskytovateľ služby neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Okrem toho je vhodné túto otázku, a prípadné sankcie za porušenie povinností v oblasti nelegálneho zamestnávania, upraviť zmluvne.

Ďalšou významnou formou zodpovednosti podnikateľov je zodpovednosť priamo voči zamestnancom ich dodávateľov. Tá nastupuje v prípade cezhraničného vyslania zamestnancov, vrátane bežného poskytovania služieb zahraničnými zamestnávateľmi iným dodávateľom služieb na území Slovenska. Pokiaľ takíto zamestnávatelia neposkytnú zamestnancom riadne mzdu alebo jej časť, títo majú právo domáhať sa vyplatenia u slovenského dodávateľa služieb, ktorého subdodávateľom je ich zamestnávateľ. Obdobná povinnosť platí aj pre dočasné pridelenie zamestnancov (tzv. personálny leasing, aj vnútroštátny) podľa § 58 ods. 10 Zákonníka práce.


JUDr. Martin Rehák, PhD.

JUDr. Martin Rehák, PhD.,
partner

JUDr. Viktor Ewerling, PhD.

JUDr. Viktor Ewerling, PhD.,
prokurista advokátskej kancelárie


IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.

Šoltésovej 2
811 08  Bratislava

Tel.: +421 2 50 10 21 11
Fax: +421 2 50 10 21 21
e-mail: office@ikrenyirehak.sk

PFR 2016 restru_a_insolvent

________________________________
Článok bol zverejnený v týždenníku TREND v čísle 33 /2016.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk