6.3.2019
ID: 4413upozornenie pre užívateľov

Pracovná zmluva a vybrane pojmy pracovnoprávnych vzťahov v SR a v Španielsku

V nasledujúcom článku sa zameriame na podstatné náležitosti pracovnej zmluvy v SR a v Španielsku a tiež na niektoré vybrané pojmy z pracovno-právnych vzťahov.

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

Slovensko                                                                                                                                                                                     

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce vo svojom §-e 43 upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy patrí:

 • druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika;
 • miesto výkonu práce,  (obec, časť obce alebo inak určené miesto);
 • deň nástupu do práce,
 • mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve
Okrem podstatných náležitostí môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve uviesť aj ďalšie pracovné podmienky ako napríklad:

 • výplatné termíny;
 • pracovný čas;
 • výmeru dovolenky; a
 • dĺžku výpovednej doby
Vybrané pojmy pracovno-právneho vzťahu:

Skúšobná doba

Medzi zamestnancom a zamestnávateľom je možné dohodnúť si skúšobnú doba, ktorej trvanie je najviac 3 mesiace a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac 6 mesiacov. Skúšobnú dobu nie je možné predlžovať a v prípade opätovne uzatváraných pomerov ju nie je možné dohodnúť opätovne.

Dovolenka

Základná výmera dovolenky je najmenej 4týždne a dovolenka u zamestnanca, ktorý dovŕši najmenej 33rokov veku do konca príslušného kalendárneho roka je najmenej 5 týždňov. U vybraných povolaní (riaditeľ školy, učiteľ, a pod.) je najmenej 8 týždňov v kalendárnom roku.

Skončenie pracovného pomeru


Pracovný pomer môže byť skončený:

 • dohodou;
 • výpoveďou;
 • okamžitým skončením;
 • skončením v skúšobnej dobe
 • uplynutím dohodnutej doby, v prípade pracovných pomerov uzatvorených na dobu určitú.
Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnanec aj zamestnávateľ, pričom zamestnávateľ iba z dôvodov uvedených v zákone. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

Zamestnávateľ môže dať výpoveď zamestnancovi iba z nasledovných dôvodov:

 • zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje;
 • zamestnanec sa stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa;
 • zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu;
 • zamestnanec - nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, - prestal spĺňať požiadavky podľa §-u 42 ods. 2 ZP, - nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce, - neuspokojivo plní pracovné úlohy a v posledných 6 mesiacoch ho zamestnávateľ písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil;
 • sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny 
Zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu.

Výpovedná doba je najmenej 1 mesiac. U zamestnancov, ktorý u zamestnávateľa odpracovali najmenej 1 rok a menej ako 5 rokov je 2 mesiace. Ak trval pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa najmenej 5 rokov tak výpovedná doba je 3 mesiace.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom

Je možné v prípadoch, ak:

 • zamestnanec podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho do 15 dní od predloženia tohto posudku nepreradí na inú pre neho vhodnú prácu;
 • zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti;
 • je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.
Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom

Zamestnávateľovi prináleží toto právo iba výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec:

 • bol právoplatne odsúdený pre trestný čin;
 • porušil závažne pracovnú disciplínu.
Španielsko

Právna úprava pracovnoprávnych vzťahov v Španielsku je stanovená v zákone Ley de Estatuto de los Trabajadores (Zákonník práce), ktorý upravuje právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý pre tohto dobrovoľne a za odmenu vykonáva závislú prácu.

Pracovnoprávny vzťah vzniká uzatvorením pracovnej zmluvy medzi zamestnávateľom a zamestnancom, buď v písomnej alebo ústnej forme. Pracovnú zmluvu môžu uzavrieť osoby staršie ako 18 rokov.

Podstatnými náležitosťami pracovnej zmluvy v Španielsku sú:

 • identifikácia strán, zamestnávateľa a zamestnanca,
 • deň nástupu do práce,
 • druh pracovnej zmluvy,
 • druh práce a náplň práce (funkcie/úlohy zamestnanca),
 • pracovná doba a rozvrhnutie pracovného času,
 • skúšobná doba,
 • výmera dovolenky,
 • odmena a
 • uvedenie kolektívnej zmluvy, ktorá sa vzťahuje na daný sektor.
Vybrané pojmy pracovnoprávneho vzťahu:

Druh pracovnej zmluvy:

Najčastejšími druhmi pracovných zmlúv sú zmluvy uzavreté na dobu určitú a neurčitú.
 
Zmluvy na dobu určitú sú viazané na konkrétny a časovo vymedzený dôvod. Týmto dôvodom môže byť:

 • vykonanie špecifickej úlohy, ktorej výkon je časovo limitovaný, avšak časový limit je neistej povahy. Zákonný limit trvania takejto zmluvy je po dobu maximálne 3 rokov s možnosťou jej predĺženia o ďalších 12 mesiacov,
 • obmedzenie nepredvídaných výdavkov spojených s trhom práce, časovo vymedzeným zvýšeným dopytom, zákonný limit trvania takejto zmluvy je na dobu maximálne 6 mesiacov počas jedného roka,
 • dočasné preloženie zamestnanca, pokrytie voľného pracovné miesta..
V rámci obdobia 30 mesiacov nie je možné u jedného zamestnávateľa zamestnať rovnakého zamestnanca na základe dvoch alebo viacerých pracovných zmlúv na dobu neurčitú na obdobie presahujúce 24 mesiacov.  Po presiahnutí tohto obdobia má zamestnanec právo na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. To znamená, že zamestnávateľ môže použiť dvakrát po sebe zmluvu na dobu určitú v trvaní  maximálne jedného roka, následne má zamestnanec nárok na uzavretie pracovnej zmluvy na dobu neurčitú.

Pracovná doba:

Dĺžka pracovnej doby je stanovená kolektívnou zmluvou alebo pracovnou zmluvou. Maximálna denná dĺžka pracovnej doby nesmie presiahnuť 9 hodín. Maximálna týždenná dĺžka riadnej pracovnej doby je 40 hodín.

Dĺžka pracovnej doby je rozvrhnutá rovnomerne v období jedného kalendárneho roka, no kolektívnou zmluvou alebo dohodou zamestnávateľa a zástupcov odborov môže byť rozvrhnutie pracovnej doby v rámci jedného roka upravené nerovnomerne.

Nárok na prestávku:

Medzi koncom pracovnej doby a začatím novej musí byť minimálny časový rozdiel 12 hodín. V prípade ak denná pracovná doba prevyšuje 6 hodín, zamestnanec má nárok na prestávku v trvaní minimálne 15 minút. Maximálny počet hodín nadčas je 80 hodín za rok.
 
Dovolenka:

Dĺžka platenej ročnej dovolenky je stanovená v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve. Dĺžka platenej ročnej dovolenky nemôže byť nižšia ako 30 kalendárnych dní a nemôže byť nahradená finančnou kompenzáciou.

Zamestnanec má nárok na opustenie pracovného miesta na dobu a z dôvodu (platené voľno):

 • 15 kalendárnych dní pri uzavretí manželstva,
 • 2 dni pri narodení dieťaťa, pri úmrtí, nehode alebo ťažkej chorobe, hospitalizácii alebo chirurgickom zákroku bez potreby hospitalizácie ktorý vyžaduje domácu liečbu rodinného príslušníka,
 • 1 deň pri zmene trvalého bydliska,
 • 1 hodina za účelom kojenia dieťaťa mladšieho ako 9 mesiacov.
Spôsoby ukončenia pracovného pomeru:

Pracovný pomer môže byť ukončený:

 • dohodou,
 • príčinami dohodnutými v pracovnej zmluve,
 • uplynutím dohodnutej doby alebo ukončením úloh určených v zmluve,
 • výpoveďou zamestnanca,
 • smrťou alebo trvalou práceneschopnosťou zamestnanca,
 • nadobudnutím dôchodkového veku zamestnancom,
 • smrťou zamestnávateľa, jeho odchodom do dôchodku alebo trvalou práceneschopnosťou, zrušením zamestnávateľa (FO),
 • vyššou mocou ktorá zapríčiní trvalú nemožnosť vykonávania pracovného pomeru,
 • hromadným prepustením zamestnancov z ekonomických, technických, organizačných alebo produkčných dôvodov,
 • rozhodnutím zamestnanca založenom na porušení pracovnej zmluvy zamestnávateľom,
 • prepustením zamestnanca,
 • na základe zákonom stanovených objektívnych príčin.
Ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca:

Objektívne dôvody na základe ktorých môže zamestnanec požiadať o ukončenie pracovného pomeru:

 • vážna zmena pracovných podmienok,
 • nevyplatenie mzdy,
 • akékoľvek iné vážne porušenie pracovnej zmluvy zo strany zamestnávateľa.
V týchto prípadoch má zamestnanec nárok na odstupné vo výške 33 dní za jeden odpracovaný rok.

Ukončenie pracovného pomeru na základe zákonom stanovených objektívnych príčin:

 • nespôsobilosťou zamestnanca na výkon práce,
 • neprispôsobenie sa zamestnanca na technické zmeny vo výkone práce,
 • z ekonomických, technických, organizačných alebo produkčných dôvodov,
 • disciplinárne dôvody na strane zamestnanca, oneskorené príchody, nezdôvodnené vymeškané pracovné dni.
Uvedené dôvody ukončenia pracovného pomeru musí zamestnávateľ oznámiť zamestnancovi v písomnej forme a zamestnancovi patrí odškodné vo výške 20 dní za jeden odpracovaný rok. Výpovedná lehota je 15 dní od oznámenia o ukončení pracovného pomeru.

JUDr. Petra Baňáková
JUDr. Petra Baňáková

Michal Matrtaj 
Michal Matrtaj 
 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173

 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk