6.9.2018
ID: 4208upozornenie pre užívateľov

Prečo používať zmluvné podmienky FIDIC

Stavebníctvo predstavuje jednu z najvýznamnejších oblastí verejného hospodárstva na Slovensku. Významne k tomu prispieva skutočnosť, že najväčší objem dotácií z fondov Európskej únie je sústredený práve na oblasť výstavby.

 
MENKE LEGAL s.r.o. 

Financovanie výstavbových projektov na Slovensku prostredníctvom eurofondov prináša so sebou určité nároky, požiadavky, resp. odporúčania Európskej komisie, týkajúce sa súvisiacej zmluvnej dokumentácie. Projekty kofinancované z eurofondov, ale aj prílev zahraničných investorov, resp. rozmach developerských projektov, priniesli na Slovensko dovtedy nepoznané zmluvné štandardy FIDIC.

Slovenskému stavebnému podnikateľovi, ktorý odchádzal za prácou do zahraničia, nie je používanie štandardizovaných zmluvných podmienok cudzie. Napríklad v Nemecku boli, a naďalej sú, realizácie stavebných zákaziek spojené s uplatnením zmluvných podmienok VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen), mimochodom ktorých počiatky siahajú až do 20-tych rokov minulého storočia. A tak slovenskému podnikateľovi, snažiacemu sa presadiť na nemeckom trhu, neostávalo nič iné, ako sa začať s ich obsahom oboznamovať.

Proces štandardizácie zmlúv však dlhodobo prebieha aj v ostatných krajinách Európy či sveta a s narastajúcou globalizáciou narastá význam praxou preverených vzorových zmluvných podmienok. Jednými z najčastejšie používaných sú zmluvné podmienky FIDIC. Vydané boli Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) so sídlom v Ženeve. Federácia v súčasnosti združuje viac ako sto členov, medzi ktorými je Slovensko zastúpené prostredníctvom organizácie SACE (Slovenská asociácia konzultačných inžinierov).

FIDIC štandardy vychádzajú síce z anglosaského právneho systému, čo môže spočiatku pri našom právnom myslení a znalosti národnej legislatívy vzbudzovať určitú nedôveru, avšak za ich primeraného prispôsobenia slovenskému právnemu poriadku, nie je potrebné sa ich použitia v našom prostredí obávať. Sú vypracované nezávislými odborníkmi nestranne a objektívne, sú prispôsobené  podmienkam medzinárodne overenej stavebnej praxe, s ambíciou ich možného zosúladenia s akoukoľvek národnou legislatívou v oblasti výstavby. Obzvlášť sú rozšírené v oblasti výstavby dopravnej infraštruktúry, vodohospodárskych stavieb, rozsiahlych technologických dodávok, ale ich použitie v súčasnosti nie je ojedinelé ani v súkromnej stavebnej praxi, čo môžu potvrdiť developerské spoločnosti pohybujúce sa na slovenskom stavebnom trhu.

Prečo FIDIC?

Zmluvné štandardy FIDIC znamenajú pre budúcich účastníkov zmluvy „praxou preverené“ zmluvné podmienky, zabezpečujúce im určitý stupeň istoty a transparentnosti zmluvného vzťahu a účelnú alokáciu, t.j. rozdelenie rizík medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Podmienky FIDIC pracujú s princípom decentralizácie rizík, tzn. riziko nesie vždy ten účastník projektu, ktorý ho je schopný najúčinnejšie ovládať[1]. Najmä zmluvné podmienky FIDIC Red Book sa považujú v medzinárodnom meradle za podmienky so spravodlivým a vyváženým rozdelením rizík medzi zmluvnými stranami.

Ďalšou nespornou výhodou FIDIC zmluvných podmienok je skutočnosť, že zmluva zohľadňuje špecifiká realizácie výstavby, ktoré zákonné ustanovenia zmluvy o dielo, teda ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka, nepoznajú (zámerne odkazujeme na Obchodný zákonník, vychádzajúc z praktického použitia FIDIC zmluvných podmienok medzi podnikateľmi, resp. podnikateľmi a subjektami verejného práva, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky).

Ak sa teda zmluvné strany rozhodnú pre použitie FIDIC podmienok, zmluva o dielo môže byť stručná s odkazom na zmluvné podmienky FIDIC v postavení všeobecných zmluvných podmienok (text ktorých je nemenný) a osobitných zmluvných podmienok, v rámci ktorých je možné jednotlivé články FIDICu upravovať. Žiadne zmluvné štandardy, vrátane FIDIC zmluvných podmienok, nemôžu globálne platiť bez ich prispôsobenia lokálnemu právnemu poriadku. Preto použitie osobitných zmluvných podmienok je v našich podmienkach nevyhnutnosťou. Jednotlivé typy zmluvných podmienok FIDIC obsahujú návod – pomôcku pre vypracovanie osobitných zmluvných podmienok, pri tvorbe ktorých sa tvorcovia snažili riadiť pravidlom,  na základe ktorého podčlánky všeobecne použiteľné pre väčšinu zmlúv tohto typu sú zahrnuté vo všeobecných zmluvných podmienkach a podčlánky zodpovedajúce okolnostiam konkrétnej zmluvy sú obsiahnuté v osobitných zmluvných podmienkach. Úpravou osobitných zmluvných podmienok sa teda aplikujú FIDIC štandardy na konkrétny záväzkový vzťah. Príliš rozsiahle zásahy do zmluvných podmienok, najmä snahy o častokrát neodôvodnený prenos rizika z jednej zmluvnej strany na druhú, nemusí v konečnom dôsledku priniesť želaný efekt, ale práve naopak, môže spôsobiť praktické problémy počas realizácie výstavby diela, s dopadom na čas aj financie. Najmä verejní obstarávatelia v postavení objednávateľov by pri tvorbe zmluvných podmienok mali pamätať na to, aby každá negatívna skúsenosť pri konkrétnom výstavbovom projekte neviedla nevyhnutne k ďalšej úprave ich vzorových zmluvných podmienok. Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok na konkrétnu stavebnú zákazku kladie vyššie nároky na odbornosť personálu všetkých zúčastnených strán a primeranú znalosť zmluvných štandardov, čo je nevyhnutné nielen pri tvorbe samotného kontraktu, ale aj počas obdobia realizácie výstavby (claim management, riešenie sporov a pod.).

FIDIC Books

Pokiaľ ide o sústavu zmluvných štandardov, medzi najvýznamnejšie z doposiaľ vydaných patria nasledovné vzorové zmluvné dokumenty:

FIDIC Red Book alebo Conditions of Contract for Construction (používaná skratka CONS), teda Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (ďalej len „Červená kniha“). Používajú sa v prípade, ak zhotoviteľ realizuje dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú zabezpečuje objednávateľ. Objednávateľ uhrádza cenu diela na základe skutočne vykonaných prác ocenených podľa jednotkových sadzieb a cien dohodnutých v rámci výkazu výmer, preto sa tento typ zmluvy zvykne označovať aj ako tzv. meraná zmluva. Červená kniha je asi najčastejšie sa využívajúca forma zmluvných podmienok FIDIC.

FIDIC Yellow Book alebo Conditions of Contract for Plant and Design-Build (používaná skratka P&BD), teda Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom (ďalej len „Žltá kniha“). Používajú sa v prípade, ak zhotoviteľ na základe požiadaviek objednávateľa vyprojektuje a zrealizuje dielo, ktoré môže predstavovať technologické zariadenie, resp. akúkoľvek kombináciu stavebných, strojno-technologických, elektrotechnických alebo konštrukčných prác. V slovenskom prostredí sa udomácnila aj verzia s projektovaním nižších stupňov dokumentácie objednávateľom a následnou povinnosťou zhotoviteľa pokračovať v projektovaní (zabezpečení projektovania) na vyšších stupňoch dokumentácie. Prax ukázala, že pôvodný zámer ušetriť čas a financie realizovaním projektov podľa spomenutého modelu sa nenaplnil tak, ako sa očakávalo. Ďalším podstatným znakom Žltej knihy je uhrádzanie paušálnej dohodnutej ceny diela, čo však neznamená, že v priebehu realizácie výstavby diela nemôže dôjsť k jej úpravám zmluvne dohodnutým spôsobom, ktorý Žltá kniha (rovnako ako Červená kniha), predpokladá.    

V podmienkach slovenskej výstavby sú najviac rozšírené práve Červená a Žltá kniha, o konkrétnom výbere sa rozhoduje podľa podmienok a aktuálnej pripravenosti objednávateľa, ktorým pri tomto type zmlúv, je v najväčšej miere verejný obstarávateľ.

FIDIC Silver Book alebo Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (požívaná skratka „EPC“ – Engineer, Procure and Construct alebo Vyprojektuj, obstaraj a vyhotov), teda Zmluvné podmienky pre projekty EPC/ „na kľúč“ (ďalej len „Strieborná kniha“). Používa sa v prípadoch, kedy objednávateľ na úkor možno vyššej celkovej ceny získa vyšší stupeň istoty dodržania konečnej ceny diela a lehoty výstavby a nižšiu mieru rizika, ktorú vo väčšej miere na seba preberá zhotoviteľ. Objednávateľ uhrádza, obdobne ako v prípade Žltej knihy, cenu paušálnu, ktorá môže byť (ale v menšej miere) v priebehu trvania zmluvného záväzku upravená. Na rozdiel od Červenej a Žltej knihy, Strieborná kniha nevyužíva pozíciu stavebného (stavebno-technického) dozoru.  

FIDIC Gold Book alebo Conditions of Contract for Design, Build and Operate Projects (používaná skratka DBO), ktorej oficiálny preklad a teda slovenská verzia textu doposiaľ zo strany SACE vydaná nie je (ďalej len „Zlatá kniha“). Zlatá kniha spája potrebu dokumentu zabezpečujúceho požiadavku na báze „Vyprojektuj a postav“ s požiadavkou zabezpečenia dlhodobej (navrhovanej až 20-ročnej) prevádzky diela. V prípade Zlatej knihy zhotoviteľ nepreberá zodpovednosť za financovanie projektu, ani za finálny komerčný úspech projektu. Odporúča sa na projekty realizované „na zelenej lúke“.

FIDIC Green Book alebo Short Form of Contract, teda Skrátená forma zmluvy (ďalej len „Zelená kniha“) je použiteľná pre výstavbu stavebných a inžinierskych diel relatívne nízkej kapitálovej hodnoty. Alebo aj pre kontrakty s vyššou hodnotou, ak ide o relatívne jednoduché alebo opakované projekty, alebo projekty s kratšou lehotou výstavby. V zásade sa má jednať o diela projektované objednávateľom, ale uplatniteľná môže byť aj v prípade, ak projektovú dokumentáciu zabezpečuje zhotoviteľ. Vhodná je na projekty bez potreby dodávky špecializovaných subdodávok.

FIDIC White Book alebo Client/Consultant Model Services Agreement, teda vzorová zmluva medzi klientom a konzultantom (ďalej len „Biela kniha“), je určená na úpravu zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a stavebným (stavebno-technickým) dozorom počas realizácie výstavby diela. Na rozdiel od ostatných vyššie spomenutých kníh, táto predstavuje zmluvné podmienky pomerne malého rozsahu, ktoré majú pokryť akýsi základ zmluvnej spolupráce. Preto v prípade väčších výstavbových projektov, pri ktorých sa služba stavebného (stavebno-technického) dozoru vyžaduje, je potrebné doplnenie súvisiacich práv a povinností zmluvných strán. Pri tvorbe takejto zmluvy treba potom prihliadnuť na to, aby doplnenia zmluvy neodporovali v Bielej knihe zavedenej terminológii a rozdeleniu zmluvných povinností účastníkov zmluvy. V súčasnosti zaznamenávame snahy verejných obstarávateľov na Slovensku aplikovať Bielu knihu v podmienkach obstarávania služieb stavebného (stavebno-technického) dozoru.

Construction Subcontract alebo Conditions of Subcontract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer, teda Podmienky podzhotoviteľskej zmluvy na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (ďalej len „Podzhotoviteľská zmluva na výstavbu“), zohľadňuje špecifiká typické pre podzhotoviteľskú zmluvu použiteľnú v reťazci zmlúv pre výstavbový projekt realizovaný podľa Červenej knihy. Preto aj vývojové diagramy v úvode publikácie, ktoré sú mimochodom vždy veľmi účinnou pomôckou pre pochopenie časových následností hlavných udalostí počas výstavby, sú v tomto prípade prispôsobené dodávke diela na stupni subdodávky. Zmluva je zosúladená s hlavnou zmluvou uzavretou medzi zhotoviteľom a objednávateľom a terminologicky je s ňou totožná.

Problematika správnej úpravy podzhotoviteľských vzťahov v rámci výstavbových projektov je veľmi rozsiahla. V praxi práve rôznorodosť zmlúv, s akou pristupujú zhotovitelia k svojim podzhotoviteľom, vnáša do vzájomných vzťahov právnu neistotu a subdodávatelia si častokrát nie sú istí, do akej miery je ich podzhotoviteľská zmluva naviazaná na procedúry definované podľa FIDIC zmluvných podmienok hlavnej zmluvy. Často sa aj na projektoch realizovaných podľa FIDIC zmluvných podmienok stretávame s podzhotoviteľskými zmluvami uzatváranými mimo režimu FIDIC podľa ustanovení zmluvy o dielo v zmysle Obchodného zákonníka, v horšom prípade sú osobitné zmluvné podmienky podzhotoviteľskej zmluvy pripravené tak, že predstavujú zmätočnú spleť zmluvných vzťahov, ktorá sa potom v praxi o to komplikovanejšie uplatňuje, a to nie len vo vzťahu napr. k uplatneným nárokom podzhotoviteľa.

Okrem samotných zmluvných štandardov vydáva FIDIC organizácia aj komentáre k ich použitiu. Nakoľko v našich podmienkach sú najpoužívanejšími Červená a Žltá kniha, užitočnou pomôckou pre užívateľov je určite The FIDIC Contracts Guide z roku 2000.

Revízia FIDIC Books 2017

Nakoľko najvýznamnejší základný súbor zmlúv, tzv. FIDIC Suite of Contracts, známy aj ako „Rainbow Suite“ ktorý sa skladal z Červenej knihy, Žltej knihy a Striebornej knihy, bol vydaný ešte v roku 1999, revízia tohto súboru bola dlho očakávanou udalosťou. Dočkali sme sa jej v decembri 2017, takže v súčasnosti už poznáme aktualizované verzie Červenej, Žltej aj Striebornej knihy, ktorých zmeny reflektujú nezadržateľný spoločenský vývoj, neobchádzajúc ani oblasť stavebníctva. Nová Rainbow Suite verzia má približne dvojnásobnú dĺžku textu pôvodnej verzie. Napriek pomerne rozsiahlym zmenám, ktoré nová verzia priniesla, základná koncepcia, pri zohľadnení menších zmien, ostáva zachovaná. Cieľom úprav bolo dosiahnuť väčšiu jasnosť, resp. zrozumiteľnosť zmluvných podmienok, a zároveň prehľadnosť, aby ich použitie v praxi bolo jednoduchšie.

Porovnanie Rainbow Suite z roku 1999 s verziou 2017 si však zaslúži samostatný priestor, nakoľko problematika je rozsiahla. Odborníci už teraz upozorňujú na väčšie administratívne zaťaženie, ktoré nová verzia kladie na zmluvné strany i na osobu stavebného (stavebno-technického) dozoru. V každom prípade Rainbow Suite z roku 2017 vniesla viac svetla do problémov, resp. výkladových nejasností pôvodnej verzie z roku 1999.

Či už pracujeme s verziou FIDIC zmluvných podmienok z roku 1999, alebo sa púšťame do príprav zmlúv o dielo podľa novej verzie, nebojme sa toho. Možno sa spočiatku vydáme cestou úprav pôvodných zmluvných podmienok, inšpirujúc sa niektorými ustanoveniami novej verzie. To je samozrejme v poriadku. Ak zmluvné podmienky FIDIC správne pochopíme a aplikujeme, splníme tým ich účel. Tieto vzorové dokumenty tak budú pre nás predstavovať zhromaždenú skúsenosť a návod pre efektívnu výstavbu.[2]


JUDr. Ľubica Kupková,
Senior AssociateGorkého 3
811 01 Bratislava

Tel.: +421 221 291 410
Fax: +421 220 910 845

_______________________
[1] Klee, L.: Smluvní podmínky FIDIC, 2. vydanie, Wolters Kluwer, 2017, str. 52
[2] Klee, L.: Smluvní podmínky FIDIC, 2. vydanie, Wolters Kluwer, 2017, str.26
 

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk