22.9.2015
ID: 3027upozornenie pre užívateľov

Preukazovanie odbornej spôsobilosti

Vnútorný trh Európskej únie je jednotný trh, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb a v ktorom majú európski občania slobodu žiť, pracovať, študovať a podnikať. Čoraz viacej osôb má záujem o zamestnanie alebo podnikanie v inom členskom štáte EÚ. Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len „Smernica“) bola vydaná s cieľom zjednodušiť a zjednotiť systém uznávania odbornej kvalifikácie a odbornej praxe a tým podnecovať rozvoj trhu práce, slobodu poskytovania služieb a slobodu usadiť sa.

 
 Dvořák Hager Partners SK
 
Slovenská právna úprava sa zaoberá uznávaním odbornej kvalifikácie a odbornej praxe v zákone č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len „zákon o uznávaní odborných kvalifikácií“) a v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“). Uznávanie odbornej kvalifikácie a praxe má praktický význam v prípade, ak právnická alebo fyzická osoba chce začať podnikať v členskom štáte EÚ v živnostiach uvedených v živnostenskom zákone.

Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR

V prípade, ak by šlo o zahraničnú osobu (§ 5 ods. 3 živnostenského zákona: „Fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.“), ktorá chce podnikať na území Slovenskej republiky a predmetom podnikania by bola  viazaná živnosť, musela by spĺňať požiadavky odbornej spôsobilosti. V dôsledku prijatia Smernice a jej transponovania do slovenského poriadku má zahraničná osoba, pri vybraných druhoch živnosti, dve možnosti preukázania odbornej spôsobilosti, a to preukázaním odbornej spôsobilosti podľa § 21 -22 živnostenského zákona výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru, alebo náhradným spôsobom  preukázania odbornej spôsobilosti podľa § 66g – 66m živnostenského zákona a čl. 16 -20 Smernice.

Žiadosť o uznanie vysokoškolského diplomu, absolventského diplomu, vysvedčenia, osvedčenia o odbornej kvalifikácii alebo iných dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými oprávnenými orgánmi sa zasiela Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. Doklady potrebné k uznaniu sú:

 • 1. Doklad totožnosti (iba kópia).
 • 2. Doklad o vzdelaní získaný v zahraničí (úradne overená kópia s prekladom do slovenského jazyka).
 • 3. Výpis o absolvovaných predmetoch a skúškach alebo dodatok k diplomu, vysvedčeniu, osvedčeniu a pod. (úradne overená kópia s prekladom do slovenského jazyka).
 • 4. Doklad o predchádzajúcom najvyššom ukončenom vzdelaní (iba kópia)
 • 5. Správny poplatok.
 • 6. Iné doklady, ak sa požadujú.

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní rozhodne podľa § 24 zákona o uznávaní odborných kvalifikácií do 3 mesiacov pri výkone pedagogických povolaní a do 2 mesiacov pri ostatných povolaniach.

Náhradný spôsob uznania odbornej spôsobilosti

Splnenie odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom sa preukazuje rozhodnutím o uznaní odbornej praxe (§ 66h – 66l živnostenského zákona) alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie (§ 66m živnostenského zákona). Možnosť náhradného spôsobu preukazovania splnenia a uznávania odbornej spôsobilosti neplatí neobmedzene pre všetky činnosti, ktoré sú považované za živnosti, ale vzťahuje sa len na vybrané živnosti, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 v zoznamoch I až III (napr. výroba kovov a kovových výrobkov, výroba potravín a nápojov, prevádzkovanie autoškoly, stavebníctvo, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne atď.).

Oprávnenou osobou na preukazovanie odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom je fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“) a právnická osoba založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území týchto štátov. V prípade fyzických osôb je rozhodujúca štátna príslušnosť, preto možnosť náhradného preukazovaní odbornej spôsobilosti platí aj pre občanov členských štátov, ktorí majú bydlisko na území tretích (nečlenských) štátov.  V súlade s čl. 2 Smernice je potrebné, aby štátny príslušník členského štátu získal odbornú kvalifikáciu na území niektorého z členských štátov.

Uznávanie odbornej praxe a odbornej kvalifikácie spadá do kompetencie Ministerstva vnútra SR, odbor živnostenského podnikania.

Uznávanie odbornej praxe

Na začatie konania o uznaní odbornej praxe je potrebné doručiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky žiadosť uznanie odbornej praxe na vykonávanie živnosti zaradenej v prílohách č. 1 a 2 do zoznamov I až III.  Doklady, ktoré tvoria prílohu žiadosti sú:

 • 1. Doklad o štátnej príslušnosti žiadateľa.
 • 2. Osvedčenie o charaktere a dĺžke činnosti vydané príslušným úradom alebo orgánom členského štátu.
 • 3. Doklady o vzdelaní, ak to ustanovuje zákon o uznávaní odborných kvalifikácií.
 • 4. Doklady musia byť predložené spolu s prekladom do štátneho jazyka.

Osvedčenie o charaktere a dĺžke činnosti vydané príslušným úradom alebo orgánom členského štátu musí preukazovať splnenie podmienok uvedených v § 66i, 66j, 66k živnostenského zákona a čl. 17-19 Smernice, podľa druhu vybranej živnosti.

Uznávanie odbornej kvalifikácie

Splnenie odbornej spôsobilosti sa preukazuje rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie v prípade ak osoba je odborne spôsobilá podľa práva iného členského štátu, ale nespĺňa požiadavky ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky. Osoba podáva žiadosť na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, aby jej odbornú spôsobilosť doloženú diplomami alebo inými dokladmi porovnal s požiadavkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • 1. Doklad o štátnej príslušnosti žiadateľa.
 • 2. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo kópie osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré umožňujú prístup k predmetnej profesií
 • 3. Doklady o odbornej praxi (ak to vyžaduje živnostenský zákon
 • 4. Doklady musia byť predložené spolu s prekladom do štátneho jazyka.

Osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou

Náhradný spôsob uznávania odbornej spôsobilosti platí aj v opačnom prípade. Ak chce občan Slovenskej republiky začať podnikať v inom členskom štáte, je oprávnený preukázať potrebnú odbornú spôsobilosť jedným z náhradných spôsobov uznávania odbornej spôsobilosti.

Na preukázanie odbornej praxe je potrebné požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor živnostenského podnikania o vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou. Osvedčenie sa vydáva žiadateľom, ktorý chcú podnikať v členskom štáte v remeselných, viazaných aj voľných živnostiach.

V prípade živností zaradených do zoznamu I (napr. výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov, stavebníctvo atď.) je potrebné preukázať vykonávanie odbornej činnosti po dobu najmenej 6 po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO“) alebo v postavení manažéra. V prípade ak odbornú prax vykonáva kratšie ako šesť rokov, musí spolu s dokumentmi preukazujúcimi odbornú prax predložiť aj dokumenty preukazujúce požadované vzdelanie. Vykonávanie odbornej činnosti, potrebnej na preukázanie odbornej praxe podľa živnostenského zákona, nesmie byť skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie. Presné požiadavky na dĺžku odbornej praxe a druh dosiahnutého vzdelania pre jednotlivé druhy živností sú uvedené v § 66i, 66j, 66k živnostenského zákona.

Osvedčenie preukazuje len dĺžku odbornej praxe, ktorú preukázateľne žiadateľ vykonal v Slovenskej republike, nepreukazuje dobu trvania oprávnenia na vykonávanie danej činnosti.

Osvedčenie môže preukazovať odbornú prax vykonávanú v troch rôznych postaveniach, a to v postavení:

 • 1. SZČO
 • 2. Zamestnanca
 • 3. Manažéra.

Na vydanie osvedčenia preukazujúceho vykonanie odbornej praxe v postavení SZČO je potrebné doložiť dokumenty preukazujúce skutočnú činnosť, t.j. obchodné písomnosti, zmluvy, faktúry atď. 

Ak sa preukazuje odborná prax v postavení zamestnanca je potrebné doložiť pracovnú zmluvu alebo potvrdenie o praxi.

V prípade praxe v postavení manažéra sa za manažéra považuje podľa § 2 písm. q) zákona o uznávaní odbornej kvalifikácie fyzická osoba, ktorá organizuje, vykonáva, kontroluje a zodpovedá za riadiacu, personálnu, finančnú a inú činnosť v oblasti príslušného povolania ako manažér organizácie (pobočky organizácie), zástupca majiteľa alebo manažéra organizácie alebo zamestnanec v riadiacom postavení so zodpovednosťou za jedno alebo viaceré oddelenia. K žiadosti o vydanie osvedčenia preukazujúceho odbornú prax v pozícií manažéra je potrebné priložiť mandátnu zmluvu; zmluvu o výkone funkcie konateľa; prípadne potvrdenie o praxi, ktoré musí obsahovať názov firmy, ktorá potvrdenie vydáva; obdobie vykonávanej praxe; funkciu, ktorú vykonával; meno osoby, ktorá potvrdenie vydala a dátum vydania potvrdenia.


Mgr. Katarína Liebscherová,
advokátska koncipientka


Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/a
811 08 Bratislava

Tel.: +421 2 32 78 64 11
Fax: +421 2 32 78 64 41
e-mail: bratislava@dhplegal.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk