11.5.2022
ID: 5423upozornenie pre užívateľov

Prevod väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným od júla 2022

Schválením Zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola prijatá nová legislatíva určená na riešenie hroziaceho úpadku podnikateľov, a to za účelom rýchlej a efektívnej reštrukturalizácie už v počiatočnom štádiu, čo by malo zabrániť úpadku dlžníka a predísť tak riešeniu jemu vzniknutej situácie insolvenčným konaním. Tento zákon o riešení hroziaceho úpadku okrem vyššie načrtnutej problematiky v sebe obsiahol aj zmeny iných zákonov, napríklad Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Od 17.7.2022 už nebude na prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným vyžadovaný súhlas správcu dane, respektíve účastníkmi transakcie často využívané čestné vyhlásenie o tom, že daný subjekt nemá povinnosť predkladať registrovému súdu súhlas správcu dane.

Súčasná právna úprava obsiahnutá v § 115 Obchodného zákonníka určuje, že prevod väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným je možný iba vtedy, ak spoločnosť, v ktorej dochádza k prevodu väčšinového obchodného podielu, priloží k návrhu na zápis zmien aj súhlas správcu dane s týmto prevodom, a to aj o osobe spoločníka, ako aj o osobe nadobúdateľa. Výnimku z tejto povinnosti predstavuje situácia, kedy nadobúdateľ a ani prevodca nie sú vedení v zozname daňových dlžníkov, spoločnosť nadobúda alebo prevádza vlastný väčšinový obchodný podiel, alebo nadobúdateľom alebo prevodcom obchodného podielu je zahraničná osoba.

Napriek tomu, administratívna záťaž ostáva na podnikateľských subjektoch, pretože v týchto prípadoch je potrebné k návrhu na zápis zmeny do obchodného registra predložiť čestné vyhlásenie o tom, že subjekt nemá povinnosť predložiť súhlas správcu dane. V prípade, že takéto čestné vyhlásenie nebude predložené registrovému súdu, tento odmietne vykonať zápis navrhovaných zmien v obchodnom registri, čo samozrejme predstavuje komplikácie v každom ohľade.

Prijatím zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku bude s účinnosťou od 17. júla táto administratívna povinnosť odstránená. Pri prevodoch obchodných podielov, ktoré sa budú realizovať po 17. júli 2022 nebude viac potrebné príslušnému registrovému súdu predkladať ani súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu, ani čestné vyhlásenie o tom, že subjekt nemá povinnosť predkladať súhlas správcu dane, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o väčšinový obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo nie.

Pre úplnosť uvádzame, že na vyššie uvedené účely sa za väčšinový obchodný podiel považuje obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.

Novelou Obchodného zákonníka tiež dôjde k zásadnej zmene momentu účinnosti prevodu väčšinového obchodného podielu. Podľa aktuálne platnej právnej úpravy platí, že
účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra. Podľa nového znenia § 115 ods. 5 Obchodného zákonníka účinného od 17.7.2022 nastávajú účinky prevodu obchodného podielu voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy sa súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje, pričom takto nastavená účinnosť prevodu obchodného podielu platí bez ohľadu na to, či sa prevádza väčšinový, alebo menšinový obchodný podiel. To znamená, že zápis prevodu aj väčšinového obchodného podielu do obchodného registra bude mať len deklaratórny charakter.

Záverom si dovolíme uviesť, že povinnosť dokladať absenciu dlhu voči správcovi dane bola odstránená iba vo vzťahu k prevodu obchodného podielu, naďalej platí, že spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov, alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, pričom toto neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na založenie spoločnosti udelí súhlas.

Každopádne, túto legislatívnu zmenu možno vnímať pozitívne, keďže eliminuje administratívnu záťaž kladenú na podnikateľov a zároveň zjednodušuje celý proces transakcie. Najmä zavedenie deklaratórneho charakteru zápisu do obchodného registra prispeje k právnej istote v podnikateľskom prostredí.


Mgr. Patrik Budke
,
advokátsky koncipient

 
 
Twin City Tower
Mlynskè nivy 10
821 09 Bratislava
 
Tel.:       +421 2 321 130 31
Fax:       +421 2 321 441 48

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk