7.10.2014
ID: 2631upozornenie pre užívateľov

Pripravovaný návrh novely Zákonníka práce obmedzí možnosti dočasného pridelenia zamestnancov

Po ukončení medzirezortného pripomienkovania bol dňa 14.08.2014 odoslaný na rokovanie vlády návrh novely Zákonníka práce. Návrh okrem iného plánuje viaceré zmeny pri dočasnom prideľovaní zamestnancov, čo ovplyvní najmä oblasť agentúrneho zamestnávania a činnosť personálnych agentúr.

 
 Nitschneider & Partners
 
Návrh novely je pripravovaný s cieľom obmedziť súčasné možnosti dočasného pridelenia (najmä agentúrnych) zamestnancov. Za týmto účelom sa plánuje obmedziť dĺžku dočasného pridelenia zamestnanca najdlhšie na 24 mesiacov (pôvodný návrh Ministerstva práce bol dokonca len 12 mesiacov). Dočasné pridelenie k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi bude možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac päťkrát; to platí aj v prípade dočasného pridelenia zamestnanca inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi.
 
V prípade porušenia vyššie uvedených obmedzení zaniká priamo zo zákona pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom (agentúrou dočasného zamestnávania) a vzniká pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Pracovné podmienky takéhoto zamestnanca sa majú primerane spravovať dohodou o dočasnom pridelení, resp. jeho predchádzajúcou pracovnou zmluvou. Obdobná právna konštrukcia už existuje v zákone o službách zamestnanosti, Ministerstvo práce sa ju však rozhodlo presunúť, spolu s ďalšími obmedzeniami dočasného pridelenia, do Zákonníka práce. Vhodnosť a účelnosť takejto právnej úpravy je pomerne otázna.
 
K ďalším plánovaným novinkám patrí napr. zákaz vyslania dočasne prideleného zamestnanca na pracovnú cestu (vyslať na pracovnú cestu počas dočasného pridelenia bude môcť len užívateľský zamestnávateľ), zákaz dočasného pridelenia na výkon prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie podľa osobitného predpisu a povinnosť agentúry dočasného zamestnávania, určiť dobu trvania pracovného pomeru pri pracovnom pomere na dobu určitú dátumom jeho skončenia (t. j. nebude stačiť uviesť, že pracovný pomer sa skončí dňom skončenia dočasného pridelenia). Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia má rozšíriť výpovedné dôvody uvedené v Zákonníku prácu a agentúrnemu zamestnancovi vznikne pri výpovedi z tohto dôvodu aj nárok na odstupné. Tieto zmeny sa pravdepodobne odrazia v nákladoch pracovných agentúr a v konečnom dôsledku aj v nákladoch užívateľských zamestnávateľov.
 
V rámci ochrany agentúrnych zamestnancov návrh tiež zavádza priamu povinnosť užívateľského zamestnávateľa doplatiť pridelenému zamestnancovi rozdiel mzdy v prípade, že agentúra dočasného zamestnávania neposkytla dočasne pridelenému zamestnancovi mzdu najmenej rovnako priaznivú ako patrí porovnateľnému zamestnancovi užívateľského zamestnávateľa.
 
V prípade, že parlament schváli návrh novely Zákonníka práce v predloženej podobe, nadobudnú tieto zmeny účinnosť od 01.01.2015.


Príspevok z klientského newsletteru


NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava


Tel.:  +421 2 20 92 12 10
e-mail: office@nitschneider.com


Ius Laboris / Affiliate


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk