6.9.2013
ID: 743upozornenie pre užívateľov

Programy dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže (Competition Compliance Programy)

Právo Európskej únie, ako aj slovenské právo zakazujú podnikateľom účasť na takých činnostiach, ktoré predstavujú porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže vrátane dohôd obmedzujúcich súťaž (ako sú kartely) a zneužívania dominantného postavenia (alebo významnej trhovej sily).

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Úvod

Uzatváranie dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž zakazuje v národnom práve § 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a v práve EÚ článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len TFEU). Zneužívanie dominantného postavenia je zakázané podľa § 8 zákona o ochrane hospodárskej súťaže a podľa článku 102 TFEU.

Podnikatelia, ktorí sa v Slovenskej republike alebo v rámci EÚ zúčastňujú na aktivitách porušujúcich pravidlá hospodárskej súťaže, sa vystavujú pokutám až do výšky 10 % z ich celosvetového obratu, ako aj hrozbe žalôb o náhradu škody, ktoré proti nim môžu podať ich zákazníci/odberatelia a konkurenti. Navyše, v slovenskom práve je zavedená trestnoprávna zodpovednosť fyzických osôb podieľajúcich sa na závažnom zneužívaní účasti na hospodárskej súťaži; v prípade usvedčenia z takéhoto protisúťažného konania môže byť uložený trest odňatia slobody až do 6 rokov.

1. Programy zamerané na zabezpečenie dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže

Európska komisia aj Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ SR) kladú veľký dôraz na oboznamovanie sa podnikateľov so súťažnými pravidlami a ich vplyv na podnikateľskú činnosť. Komisia aj PMÚ SR odporúčajú, aby všetci podnikatelia prijali interné opatrenia na zabezpečenie súladu ich činnosti s pravidlami hospodárskej súťaže a zavádzali compliance programy na ich dodržiavanie.

V nasledujúcej časti tohto informačného materiálu vysvetľujeme dôležitosť dodržiavania súladu s pravidlami hospodárskej súťaže, čo by malo byť obsahom programov zameraných na jeho dodržiavanie, a tiež spôsob, ako taký compliance program zavádzať. Podnikatelia by si mali  uvedomiť, že aktivity súvisiace so zabezpečovaním dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže by mali pokrývať všetky jurisdikcie, v ktorých pôsobia.

2. Aké sú výhody zavedenia compliance programu?

Program dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže a súťažnoprávny audit podnikateľa môžu byť nápomocné v nasledujúcich oblastiach:

Zvyšovanie povedomia o pravidlách hospodárskej súťaže a s tým súvisiace predchádzanie rizikám a stratám v dôsledku neplatnosti zmlúv

V zmysle článku 101 TFEU, ako aj  § 4 zákona sú zakázané dohody alebo ich konkrétne ustanovenia neplatné (a nevykonateľné). Zvyšovaním povedomia o tejto skutočnosti v rámci podniku, najmä medzi jeho riadiacimi pracovníkmi a pracovníkmi zodpovednými za uzatváranie zmlúv alebo predaj produktov môže podnikateľ znížiť pravdepodobnosť, že dôjde k uzatvoreniu strategicky významných zmlúv pre činnosť podnikateľa, ktoré by sa neskôr, v dôsledku ich rozporu so súťažnými pravidlami, ukázali ako neplatné.

Vyhnutie sa možným sankciám

Pokuty, ktoré môže uložiť Európska komisia, ako aj PMÚ SR za porušenia zákazov zakotvených v článku 101 TFEU, respektíve v § 4 zákona a v článku 102 TFEU a v § 8 zákona môžu byť veľmi vysoké. V dôsledku porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, či už na úrovni EÚ, alebo v Slovenskej republike môže byť uložená pokuta až do výšky 10 % celosvetového obratu dotknutej spoločnosti.

Zníženie závažnosti porušenia súťažných pravidiel

V Slovenskej republike možno sankcionovať nielen úmyselné porušenie súťažných pravidiel, porušenie v dôsledku nedbanlivosti, ale aj neúmyselné porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Nedbanlivosť alebo neúmyselný charakter porušenia príslušného právneho predpisu môžu byť faktory majúce vplyv na zníženie výšky uloženej pokuty. Existencia compliance programu zameraného na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže môže poslúžiť ako dôkaz v prospech podnikateľa, ktorým preukáže, že porušenie súťažných pravidiel bolo buď neúmyselné, alebo len dôsledkom nedbanlivosti. Súťažné autority pri ukladaní pokuty za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže pripúšťajú, že existencia compliance programu zameraného na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže môže byť zohľadnená ako poľahčujúca okolnosť znižujúca výšku udelenej pokuty.

Vyhnutie sa občianskoprávnej zodpovednosti

Podnikatelia môžu byť v prípade porušenia súťažných pravidiel vystavení nárokom na náhradu škôd spôsobeným tretím stranám v dôsledku porušenia zákazu vyplývajúceho z článku 101 TFEU, respektíve § 4 zákona alebo článku 102 TFEU, respektíve § 8 zákona. Dodržiavaním právnych predpisov vďaka existencii kvalitného compliance programu sa pravdepodobnosť takýchto nárokov na náhradu vzniknutých škôd zníži.

Vyhnutie sa trestnoprávnej zodpovednosti fyzických osôb

Fyzická osoba, ktorá v Slovenskej republike zneužije účasť v hospodárskej súťaži konaním, ktoré je v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, čím spôsobí inému súťažiteľovi značnú škodu alebo ohrozí chod jeho podniku, potrestá sa trestom odňatia slobody v trvaní do troch rokov (alebo dvoch až šiestich rokov v prípade závažnejšieho konania).

Efektívny postup podnikateľa v prípade prešetrovania a inšpekcie

Európska komisia, ako aj PMÚ SR smú požadovať informácie a dokumenty a sú oprávnení prostredníctvom poverených inšpektorov vykonávať inšpekcie v obchodným, prípadne aj súkromných priestoroch podnikateľov; inšpektori sú oprávnení vstupovať do obchodných priestorov podnikateľov, ktoré majú právo prehľadávať a v prípade potreby aj zapečatiť. Programy dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže môžu zamestnancov pripraviť na situácie v prípade inšpekcií (tzv. "dawn raids"), alebo aj vopred ohlásených návštev. Pracovníci recepcie by mali vedieť, komu takúto udalosť okamžite oznámiť. Zamestnanci by mali vedieť, na koho sa obrátiť a kam presmerovať všetky otázky na členov vedenia spoločnosti, ktorí by zasa mali byť oboznámení so spôsobom, ako na takéto otázky správne reagovať a ktoré dokumenty musia oprávneným inšpektorom predložiť (predloženie určitých dokumentov možno v súlade so zákonom odmietnuť tzv. „legal privilege“). PMÚ SR má právo požadovať od fyzických osôb odpovede na otázky, žiadať od nich poskytnutie informácií, predloženie listín a dokumentov, poskytnutie vysvetlenia ohľadom obsahu dokumentov a tiež informácie o tom, kde sa takéto dokumenty nachádzajú. Pri zabezpečovaní dôkazov môže mať Európska komisia, ako aj PMÚ SR so súhlasom súdu právo vstupovať aj do súkromných obydlí.

Znižovanie nepriamych nákladov vzniknutých v dôsledku prešetrovania činnosti podnikateľa

Vyšetrovanie alebo iný úkon, ku ktorému dochádza v dôsledku porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, či už na úrovni EÚ, respektíve na národnej úrovni oberá vedenie spoločnosti o čas a narúša chod spoločnosti  a výkon jej podnikateľskej činnosti. Vyhýbanie sa takýmto prešetrovaniam (a s tým súvisiacim možným poškodením reputácie podnikateľa) patrí medzi kľúčové ciele compliance programov na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže.

Identifikácia konania, ktoré by mohlo viesť k porušeniu súťažných pravidiel

Podnikateľovi nemusí byť na prvý pohľad zrejmý rozsah pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré sa na jeho podnikateľskú činnosť vzťahujú. Súťažnoprávny audit ani zavedenie compliance programu na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže síce nezaručujú, že k porušeniu súťažných pravidiel nemôže dôjsť, môžu však odhaliť problémy a otázky, ktorými je potrebné sa zaoberať a ktoré treba riešiť.

Predchádzanie nežiaducej publicite 

Spoločnosť porušujúca článok 101 TFEU, respektíve § 4 zákona alebo článok 102 TFEU, respektíve § 8 zákona sa môže stať predmetom nežiaducej a škodlivej publicity.

Taktika konkurentov

Compliance program na dodržiavanie súťažných pravidiel môže byť nápomocný pri porozumení taktike konkurencie a voľbe vhodnej reakcie na aktuálnu situáciu na trhu. Spoločnosť, ktorá ovláda pravidlá hospodárskej súťaže, dokáže ľahšie odhaliť pokus konkurencie o ich obchádzanie.

3. Zavádzanie compliance programu na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže

Zavádzanie programu dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže pozostáva z dvoch fáz. Podnikateľ si v prvom rade musí určiť ciele, ktoré mu má program pomôcť dosiahnuť. V ďalšej fáze musí určiť spôsob organizácie programu a konkrétnym osobám musí prideliť konkrétne zodpovednosti. Takýto program bude užitočný, ak by spoločnosť musela čeliť obvineniam Európskej komisie alebo PMÚ SR za údajné porušenie právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže.

Podpora zo strany vedenia

Záujem na dodržiavaní pravidiel hospodárskej súťaže sa musí začať na samom vrchole podniku, odkiaľ sa potom prenáša nadol. Záujem najvyššieho manažmentu musí byť očividný, aktívny a musí sa pravidelne komunikovať celému podniku.

Vnútorné predpisy a postupy

Zavádzanie compliance programu na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže by malo byť vyjadrené interným predpisom/mi a postupmi. Obsahom takéhoto interného predpisu by mal byť najmä: záväzok spoločnosti na dodržiavaní právnych predpisov upravujúcich hospodársku súťaž; povinnosť zamestnancov dodržiavať tento záväzok a disciplinárne opatrenia na postihovanie osôb, konaním ktorých sa spoločnosť stane porušovateľom pravidiel hospodárskej súťaže. Súčasťou interných postupov by mal byť aj systém umožňujúci jednotlivým zamestnancom žiadať o usmernenia ohľadom uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže a spôsob, ako a komu oznamovať aktivity, ktoré by súťažné pravidlá mohli porušovať.

Školenia

Zamestnancom by sa mali poskytovať pravidelné školenia a informácie týkajúce sa práva na ochranu hospodárskej súťaže a compliance programu zabezpečujúceho ich dodržiavanie. Školenia by sa mali začať od nástupu zamestnancov do zamestnania v spoločnosti a potom by sa mali v pravidelných intervaloch opakovať.

Vyhodnocovanie

Efektivitu compliance programu na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže je potrebné pravidelne vyhodnocovať. Cieľom vyhodnocovania je overiť jeho správne fungovanie a identifikovať rizikové oblasti, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť. Vyhodnocovanie sa môže vykonávať v podobe pohovorov so zamestnancami alebo cestou formálneho súťažnoprávneho auditu konkrétnych oblastí podnikania.

Prispôsobenie compliance programu na mieru konkrétnej spoločnosti

Okrem minimálnych prvkov compliance programu zmienených vyššie by si mala spoločnosť určiť ďalšie vlastné ciele a zvyšok programu prispôsobiť svojej konkrétnej situácii. Konkrétnejšie ciele programu dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže budú závisieť od priemyselného odvetvia, v ktorom spoločnosť pôsobí a stavu súťažného prostredia v tomto odvetví a od jej postavenia na príslušných trhoch (prípadne podielu na trhu) v danom odvetví.

Súťažnoprávny audit aktuálneho stavu

Jedným zo spôsobov, ako celý proces začať, je vykonanie auditu dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže, čím sa odhalia existujúce problémy a zadefinujú sa hlavné oblasti záujmu. Spoločnosť by mala detailne preskúmať všetky relevantné oblasti, ako je napríklad používanie/udeľovanie licencií/povolení, vzťahy s obchodnými zástupcami a distribútormi, spoločný nákup a predaj tovaru a služieb, politiky v oblasti cenotvorby a charakter kontaktov s konkurentmi. Súčasťou auditu ‚zdravotného stavu' spoločnosti býva často zostavenie osobitného dotazníka alebo realizácia pohovorov s kľúčovými zamestnancami s cieľom získať obraz o spôsobe, akým spoločnosť v skutočnosti vykonáva svoje podnikanie (a nie ako by ho mala vykonávať).

Takýto audit aktuálnych činností a stavu spoločnosti z pohľadu dodržiavania súťažných pravidiel potom možno použiť ako východisko na vypracovanie compliance programu.

4. Realizácia compliance programu na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže

Základnými bodmi compliance programu je zadefinovanie úlohy manažmentu a vypracovanie stratégie vzdelávania personálu prostredníctvom prezentácií, diskusií a interných manuálov dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže.

Úloha manažmentu

S programom musia byť oboznámení a stotožnení členovia vedenia spoločnosti na všetkých úrovniach. Je potrebné vytvoriť oprávnenia, zabezpečiť financovanie a technické zdroje. Treba zvážiť, ktoré organizačné zložky spoločnosti majú byť pre program k dispozícii, ako aj rozsah potrebného externého poradenstva.

Cieľ alebo programové vyhlásenie

Užitočným môže byť prezentovanie ústrednej myšlienky alebo posolstva. Úspech programu závisí aj od toho, ako jasne zamestnanci porozumejú významu interného predpisu.

Manuál dodržiavania súťažných pravidiel

Bude užitočné vypracovať aj stručný manuál, ktorý možno vybraným pracovníkom prezentovať na seminároch alebo v diskusných skupinách. Zrozumiteľnosť a ilustrácia praktickými príkladmi sa javia užitočnejšími ako detailné a zložité opisovanie.

Prezentácie a semináre

Pri seminároch pre zamestnancov by sa mali zdôrazňovať praktické aspekty programu. Bude potrebné vhodnou formou vysvetliť obsah príslušných právnych predpisov a ich dôsledky a dosah na konkrétne činnosti, technickým detailom je lepšie sa vyhnúť. Veľmi efektívne je uvádzanie názorných príkladov. Treba prijať rozhodnutia ohľadne frekvencie seminárov a osôb, ktoré by sa na nich mali zúčastňovať tak, aby si zamestnanci osvojili danú problematiku. V záujme zabezpečenia dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže odporúčame preškolenie vykonávať raz ročne.

Interné informačné toky

Je dôležité, aby každý, kto sa zúčastňuje na zabezpečovaní súladu činností spoločnosti s predpismi upravujúcimi hospodársku súťaž bol oboznámený s príslušnými internými pravidlami a tiež so zodpovednými  osobami, na ktoré sa môže obrátiť v prípade identifikovania potenciálneho problému, alebo v prípade akejkoľvek neistoty o konkrétnych ďalších krokoch.

Právne poradenstvo

Bežné poradenstvo v otázkach týkajúcich sa súladu s právom hospodárskej súťaže spravidla zodpovedá poverený pracovník právneho odboru alebo iného určeného oddelenia spoločnosti. Hlavným cieľom tejto kontaktnej osoby je zabezpečiť schopnosť rozpoznať, či je problém riešiteľný vlastnými internými silami, alebo či ide o výskyt takej situácie, ktorá si vyžaduje kvalifikované externé poradenstvo.

Proces schvaľovania zmlúv

V mnohých spoločnostiach sa ukázalo ako užitočné – najmä ak sa počas auditu odhalili v existujúcich zmluvách určité rozpory ohľadom súladu s pravidlami hospodárskej súťaže – zaradiť do compliance programu aj usmernenia o otázke právomoci na podpisovanie rôznych druhov zmlúv.

Zápisy zo stretnutí

Niektoré spoločnosti pôsobiace v (zo súťažného hľadiska) citlivých odvetviach si zaviedli a používajú systém pracovných zápisov, ktoré zamestnanci musia predkladať vždy po stretnutí so zástupcom konkurenta alebo významného dodávateľa či odberateľa. Hlavným cieľom vypracúvania a monitorovania takýchto zápisov je vyhnúť sa diskusiám o nežiaducich a rizikových otázkach. Takéto zápisy, pokiaľ sú korektne vedené, možno v prípade prešetrovania použiť aj na preukázanie neviny.

Fingované inšpekcie ('mock dawn raids')

Pre niektoré spoločnosti môže byť prospešné uskutočnenie fingovanej inšpekcie, čím si otestujú pripravenosť svojich procesov aj zamestnancov na riešenie problémov súvisiacich s prípadnými ostrými inšpekciami zo strany Európskej komisie alebo PMÚ SR. Tím spoločnosti Ružička Csekes s.r.o. pre oblasť práva hospodárskej súťaže s podporou CMS má skúsenosti s prípravou takýchto akcií, pri ktorých sa členovia poradenského tímu, ktorí nie sú známi klientovi, vydávali za inšpektorov. Po ukončení takejto akcie je pravidlom oboznámiť klienta s priebehom inšpekcie (debriefing), zabezpečiť doškolenie personálu a vypracovať návrh potrebnej úpravy interných postupov a procesov.

„Predpripravené“ dokumenty a pokyny pre prípad inšpekcie

Nie je pravdepodobné, že inšpektorov privíta vo dverách spoločnosti jej výkonný riaditeľ. Súčasťou programu súladu s právom hospodárskej súťaže by mal byť preto aj súbor dokumentov nachádzajúci sa na recepcii spoločnosti (k dispozícii personálu recepcie alebo bezpečnostnej služby) obsahujúci jednoduché pokyny: ako a čo žiadať na preukázanie totožnosti a oprávnení inšpektorov, telefónne čísla, na ktoré ihneď volať povereným zamestnancom spoločnosti a externým poradcom, čo možno a čo nemožno inšpektorom povedať/zatajiť pred príchodom kompetentného zamestnanca pre prípad inšpekcie.

Uvedené pokyny možno doplniť o komplexnejšie manuály alebo pokyny pre poverených zamestnancov alebo firemných právnikov, ktorí podľa týchto pokynov postupujú pri ďalšom riadení takejto mimoriadnej situácie.

Kontrolné výkazy

Bez vhodného kontrolného a monitorovacieho mechanizmu bude compliance program na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže menej efektívny. Jedným z užitočných nástrojov je žiadať každoročne zamestnancov o podpísanie vyhlásenia, že v priebehu predchádzajúcich dvanástich mesiacov neboli podľa svojho vedomia (a v súlade s absolvovaným školením) účastníkmi žiadnych činností alebo nepodpísali žiadne zmluvy, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu s právom hospodárskej súťaže bez toho, aby sa s takýmto problémom najprv neobrátili na právne oddelenie alebo na iného povereného zamestnanca. Takýto typ tlačiva/výkazu možno zaradiť do manuálu programu dodržiavania súťažných pravidiel.

Plnenie compliance programu ako súčasť hodnotiaceho procesu zamestnanca

Význam compliance programu na zabezpečenie dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže možno zdôrazniť zaradením vyhodnocovania jeho plnenia medzi prioritné ciele interného hodnotiaceho procesu zamestnancov.

Disciplinárne postihy

Každý zamestnanec si musí byť vedomý následkov nedodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže. Negatívny dosah na kariéru zamestnanca, vinou ktorého poruší spoločnosť pravidlá hospodárskej súťaže, môže predstavovať veľmi účinný preventívny nástroj.
 
Manuál dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže

 • definovanie politiky spoločnosti
 • stručný opis právnej úpravy a jej základných princípov
   - dohody obmedzujúce hospodársku súťaž
   - zneužívanie dominantného postavenia
 • opis zakázaného správania
   - nepovolená komunikácia s konkurentmi
   - kartelové dohody o cenách
   - manipulácia trhu (tzv. 'market rigging')
   - predkladanie nekonkurencieschopných ponúk/cien (tzv. 'cover bidding/pricing')
   - koluzívne správanie sa vo verejnej súťaži (tzv. 'bid rigging')
   - určovanie cien pre ďalší predaj
 • následky porušovania súťažných pravidiel
 • zoznamy štandardných zmlúv spoločnosti a usmernenia a miesto, kde sa nachádzajú
 • kedy a kde žiadať o radu
   - vedúci pracovník? firemný právnik/externý právny poradca?
 • zaradiť formuláre/výkazy pre
   - zápisy zo stretnutí s konkurentmi
   - každoročné prehodnocovanie manuálov a firemnej politiky pre oblasť dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže
   - vyhodnocovanie účasti zamestnancov na školeniach

Čo má urobiť spoločnosť

Podnikatelia by mali zabezpečiť, aby mali zavedené programy pre súlad s právnymi predpismi upravujúcimi hospodársku súťaž; mali by sa pri tom zamerať nielen na pravidlá v rámci EÚ, ale aj v Slovenskej republike a tieto programy by mali zohľadňovať najmä kartelové dohody a zneužívanie dominantného postavenia, a to v súlade s aktuálnou judikatúrou. Podnikatelia, ktorí nemajú vypracovanú stratégiu dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže, by si mali takýto program zaviesť. Navyše, podnikatelia musia zabezpečiť šírenie povedomia o kultúre dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže naprieč všetkými svojimi organizačnými zložkami.


JUDr. Naďa Roštek Spustová, LL.M.

JUDr. Naďa Roštek Spustová, LL.M.,
Managing Associate


Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1


Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax:  +421 2 32 33 34 43
e-mail: office-ba@rc-cms.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk