19.3.2021
ID: 5024upozornenie pre užívateľov

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako efektívnejší „vymáhač“ riadneho fungovania hospodárskej súťaže alebo na čo sa pripraviť v súvislosti s očakávaným novým zákonom o ochrane hospodárskej súťaže

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) vypracoval v roku 2020 návrh nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „Nový ZOHS“), ktorý už v súčasnosti čaká len na schválenie Národnou radou SR a podpis prezidentky. Je preto viac než pravdepodobné, že v najbližších týždňoch možno očakávať jeho prijatie.

Aký bol dôvod prijatia celkom nového zákona, aké zmeny prináša a na čo by mali podnikatelia upriamiť svoju pozornosť? Aj na tieto otázky sa tento článok pokúsi odpovedať.

Nový ZOHS reflektuje na rozhodovaciu prax PMÚ, ako aj na početné zmeny, ktoré boli doteraz v aktuálne platnom zákone č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže vykonané. Jedným z hlavných dôvodov vypracovania tohto zákona však bola potreba transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11.12.2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu (ďalej len „Smernica (EÚ) 2019/1“). Cieľom Smernice (EÚ) 2019/1 bolo zabezpečiť, aby súťažné orgány členských štátov EÚ mali k dispozícii súladné právomoci, ktoré im umožnia efektívne chrániť hospodársku súťaž, a to tak za aplikácie práva EÚ, ako aj ich národného práva, a zároveň, aby mohla medzi týmito orgánmi fungovať efektívna spolupráca. V súlade so Smernicou (EÚ) 2019/1 došlo k rozšíreniu právomoci PMÚ, ako aj k zavedeniu opatrení, ktorých účelom je zabezpečiť, aby mohol PMÚ vykonávať svoju činnosť čo možno najefektívnejšie.

Podstatnou novinkou v rámci výkonu činnosti PMÚ je nepochybne možnosť PMÚ priorizovať. Konkrétne sa zaviedla „právomoc úradu odmietnuť podnety fyzických ako aj právnických osôb, ktoré v predmetnom období nepredstavujú priority ochrany hospodárskej súťaže definované v zverejňovanej prioritizačnej politike úradu“[1]. Zavedenie oprávnenia PMÚ priorizovať, ktorým podnetom sa bude vo svojej činnosti venovať, predstavuje nepochybne inštitút smerujúci k zefektívneniu činnosti PMÚ, ktorý bude takto odbremenený od neefektívneho administratívneho zaťažovania podnetmi, ktoré pre ochranu hospodárskej súťaže nie sú prioritnými, a zároveň sa tak zabezpečí efektívnejšie využívanie časových kapacít a prostriedkov PMÚ. V súvislosti so zavedením prioritizačnej činnosti PMÚ je treba spomenúť, že proces odmietania podnetov nie je v Novom ZOHS upravený dostatočne konkrétne, čo bolo v priebehu medzirezortného pripomienkového konania viacerými subjektami aj vyčítané. Nie je najmä zrejmé, ktorý orgán PMÚ bude mať odmietanie podnetov v kompetencii (malo by sa jednať o prioritizačnú komisiu, avšak v Novom ZOHS nie je uvedené spomenuté), ako ani to, akou formou bude odmietnutie PMÚ uskutočňovať a ako sa bude voči nemu možno brániť. Bude preto potrebné sledovať pozorne ďalšie aktivity PMÚ smerujúce k vyjasneniu týchto otázok.

PMÚ bude môcť po novom ukladať dočasné opatrenia, a to tak v oblasti konaní o porušení zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž a konaní o zneužití dominantného postavenia, ako aj v oblasti koncentrácií. Doteraz bol inštitút predbežných opatrení upravený len v Správnom poriadku, ktorý však pre ich uloženie stanovoval odlišné podmienky. V konaniach o porušení zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž a konaniach o zneužití dominantného postavenia bude môcť PMÚ dočasné opatrenia ukladať priamo v priebehu týchto konaní, a to vždy vtedy, ak bude dôvodne predpokladať porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, či v prípade existencie rizika vážneho a nenapraviteľného narušenia súťaže, avšak ukladať ich bude môcť aj vtedy, ak to bude považovať za potrebné pre zabezpečenie priebehu konania. Prostredníctvom týchto opatrení bude môcť PMÚ napríklad nariadiť, aby dotknutý podnikateľ niečo vykonal, či strpel. V konaniach v oblasti kontroly koncentrácií bude PMÚ oprávnený ukladať dočasné opatrenia tak pred vydaním rozhodnutia (v prebiehajúcom konaní, ako aj v prípade neoznámenia koncentrácie), ako aj po jeho vydaní v prípade, ak ho dotknutý podnikateľ nebude rešpektovať. Už z označenia dočasných opatrení vyplýva, že ich časová platnosť bude obmedzená naplnením ich účelu. Je však potrebné mať na pamäti, že uložením dočasného opatrenia nie je dotknutá ďalšia činnosť PMÚ a ich uloženie nebude PMÚ brániť uložiť podnikateľovi sankciu podľa ďalších ustanovení Nového ZOHS.

Nový inštitút medzi kompetenciami PMÚ budú ďalej predstavovať opatrenia, ktoré bude PMÚ oprávnený ukladať na dosiahnutie ukončenia konania podnikateľa porušujúceho hospodársku súťaž. PMÚ bude môcť uložiť akékoľvek opatrenie, limitovaný bude len jeho primeranosťou a účelnosťou. Rovnako ako v prípade dočasných opatrení aj pri týchto opatreniach bude platiť, že ich uložením nie je obmedzená právomoc PMÚ uložiť dotknutému podnikateľovi sankciu podľa ďalších ustanovení Nového ZOHS.

Rozšírili sa aj oprávnenia PMÚ v oblasti ukladaní sankcií. Jednou z noviniek je zavedenie inštitútu penále. PMÚ sa môže rozhodnúť, či uloží podnikateľovi pokutu alebo penále, pričom penále bude aplikovať vtedy, ak bude chcieť pôsobiť na podnikateľa, aby včas a riadne splnil povinnosť uloženú mu zákonom alebo PMÚ. Výška penále bude totiž úmerne stúpať v závislosti od dĺžky omeškania podnikateľa s plnením uloženej povinnosti. V oblasti sankcií sa tiež zavádza solidárna zodpovednosť účastníkov, ktorí sú súčasťou jedného podnikateľa, za úhradu pokuty.

V súvislosti so Smernicou (EÚ) 2019/1 bola do Nového ZOHS zapracovaná tiež osobitná úprava medzinárodnej spolupráce PMÚ s orgánmi členských štátov, ktorá zahŕňa okrem iného možnosť PMÚ požiadať súťažný orgán iného členského štátu o priamy výkon svojho rozhodnutia, či o doručenie písomnosti. Posilnená medzinárodná spolupráca orgánov hospodárskej súťaže bude mať vplyv najmä na tých podnikateľov, ktorí by sa chceli vyhnúť dosahu PMÚ ukončením svojho pôsobenia na trhu v Slovenskej republike.

Nový zákon prináša množstvo ďalších zmien, z ktorých možno spomenúť napríklad zosúladenie pojmu podnikateľ s pojmom podnik podľa legislatívy a judikatúry EÚ (naviazanie nie na právnu subjektivitu, ale na funkčnú stránku), vypustenie jedného z notifikačných kritérií v oblasti koncentrácií, ktoré sa aplikovalo v prípade spoločných podnikov, a to z dôvodu jeho nadbytočnosti, predĺženie lehoty PMÚ na rozhodnutie vo veci, právomoc PMÚ požadovať ústne vysvetlenie od akéhokoľvek subjektu disponujúceho relevantnými informáciami, zmena dĺžky úložnej lehoty elektronicky doručovaných úradných správ, či označovanie dôverných informácií.

Účelom Nového ZOHS bolo zefektívnenie procesov ochrany hospodárskej súťaže a zavádzané inštitúty budú tomuto účelu s najväčšou pravdepodobnosťou dobre slúžiť. Je nepochybné, že PMÚ bude využívať všetky oprávnenia, ktoré mu budú Novým ZOHS výslovne poskytnuté. Vďaka nim bude vedieť podnikateľov účinne obmedziť v ich činnosti ešte pred vydaním svojho rozhodnutia, a zároveň bude schopný jednoduchšie zabezpečiť skutočné vymoženie svojich rozhodnutí, a to aj v zahraničí. Podnikatelia by mali byť preto ešte viac ostražití a plánované činnosti či rozhodnutia, ktoré by mohli byť problematické, ešte intenzívnejšie posudzovať z pohľadu súťažného práva.

Mgr. Soňa Petrovičová,
advokát
 
Eversheds_logo_200
 

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava

Tel:      +421 232 786 411
E-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk

 

[1] Dôvodová správa k Vládnemu návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupná na internetovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky k dispozici >>> TU.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk