8.12.2022
ID: 5612upozornenie pre užívateľov

Rada s konečnou platnosťou schválila smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov

To znamená, že spoločnosti budú čoskoro povinné zverejňovať podrobné informácie o aspektoch udržateľnosti. Zvýši sa tým zodpovednosť podnikov, zabráni sa uplatňovaniu rozdielnych noriem udržateľnosti a uľahčí sa prechod na udržateľné hospodárstvo.

V praxi budú musieť spoločnosti podávať správy o tom, ako ich obchodný model ovplyvňuje ich udržateľnosť, a o tom, ako vonkajšie faktory udržateľnosti (ako zmena klímy alebo otázky ľudských práv) ovplyvňujú ich činnosti. Investori a iné zainteresované strany sa tým lepšie pripravia na prijímanie informovaných rozhodnutí o otázkach udržateľnosti.

Smernicou CSRD sa mení smernica o zverejňovaní nefinančných informácií (NFRD) z roku 2014 a posilňujú sa existujúce pravidlá vykazovania nefinančných informácií, ktoré už nie sú prispôsobené prechodu EÚ na udržateľné hospodárstvo.

Nové pravidlá pre spoločnosti o podávaní správ

Smernicou CSRD sa zavádzajú podrobnejšie požiadavky na podávanie správ a zabezpečuje sa, aby veľké spoločnosti mali povinnosť podávať správy o aspektoch udržateľnosti, ako sú environmentálne práva, sociálne práva, ľudské práva a správne faktory.

Nové pravidlá vykazovania informácií o udržateľnosti sa budú uplatňovať na veľké subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami, na všetky veľké spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami a obratom vo výške 40 miliónov EUR a na všetky spoločnosti kótované na regulovaných trhoch okrem mikropodnikov. Tieto spoločnosti sú tiež zodpovedné za posudzovanie informácií vzťahujúcich sa na ich dcérske spoločnosti.

Pravidlá sa vzťahujú aj na MSP, pričom sa zohľadňujú ich osobitné charakteristiky. MSP budú mať počas prechodného obdobia možnosť využiť výnimku (opt-out), čo znamená, že budú do roku 2028 z uplatňovania smernice vyňaté.

V prípade mimoeurópskych spoločností sa požiadavka vypracúvať správu o udržateľnosti vzťahuje na všetky spoločnosti, ktoré v EÚ vytvárajú čistý obrat vo výške 150 miliónov EUR a ktoré majú v EÚ aspoň jednu dcérsku spoločnosť alebo pobočku. Tieto spoločnosti musia predložiť správu o svojich environmentálnych, sociálnych a správnych (ESG) vplyvoch, ako sa vymedzujú v smernici.

Za stanovovanie európskych noriem bude zodpovedná Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG), ktorá tak bude robiť na základe technického poradenstva viacerých európskych agentúr.

Dátum začatia uplatňovania

Nariadenie sa bude uplatňovať v štyroch fázach:

  •     v roku 2025 budú musieť správy o hospodárskom roku 2024 podávať spoločnosti, na ktoré sa už vzťahuje smernica o zverejňovaní nefinančných informácií;
  •     v roku 2026 budú musieť správy o hospodárskom roku 2025 podávať spoločnosti, na ktoré sa v súčasnosti smernica o zverejňovaní nefinančných informácií nevzťahuje;
  •     v roku 2027 budú musieť správy o hospodárskom roku 2026 podávať kótované MSP okrem mikropodnikov, malých a menej zložitých úverových inštitúcií a kaptívnych poisťovní;
  •     v roku 2029 budú musieť správy o hospodárskom roku 2028 podávať podniky z tretích krajín.

Zdroj: TS EU

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk