18.6.2013
ID: 349upozornenie pre užívateľov

Rekodifikačný boom v ČR – s.r.o. po novom

Dňa 1.1.2014 sa v Českej republike, v rámci rekodifikácie súkromného práva, stane účinným nový zákon o obchodných korporáciách, ktorý spoločne s novým občianskym zákonníkom nahradia súčasný obchodný zákonník a občiansky zákonník. Nakoľko ide o komplexnú rekodifikáciu, zameriame sa v našich článkoch na vybrané tematické okruhy. V tomto článku stručne zhrnieme niektoré novinky týkajúce sa úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

 
 Nitschneider & Partners
 
Najpodstatnejšou zmenou právnej úpravy obchodných spoločností (korporácií) vo všeobecnosti je vyššia miera dispozitívnosti – voľnosti pri úprave práv a povinností v rámci spoločnosti. Tá je vyvážená zvýšenou ochranou minorít a veriteľov, ako aj prísnejšími následkami porušenia povinností. Podnikatelia budú môcť vo svojich rozhodnutiach v zásade podstupovať väčšie podnikateľské riziko, na druhej strane si však budú musieť uvedomiť sprísnené zodpovednostné pravidlá. Otázka zodpovednosti konateľov, aj vo vzťahu k insolvenčnému právu a novému konceptu zodpovednosti reflektujúcemu pravidlo „podnikateľského úsudku“, si vďaka svojej komplexnosti vyžaduje samostatný príspevok.

K základným zmenám v novej úprave s.r.o. patrí nový prístup k ponímaniu základného imania a vkladov spoločníkov. Základné imanie definitívne stráca svoju garančnú funkciu, ktorá však bola diskutabilná aj doteraz. Po novom bude možné založiť s.r.o. so základným imaním vo výške 1,- Kč. Zjednodušenie sa týka aj úpravy nepeňažných vkladov do základného imania. Nepeňažné vklady musia byť síce aj naďalej ocenené znalcom, znalec však nebude musieť byť menovaný súdom, ako to bolo v ČR doteraz. Navyše, nepeňažným vkladom budú môcť byť akékoľvek peniazmi oceniteľné veci, nielen veci hospodársky využiteľné spoločnosťou. Ruší sa aj ďalšie z obmedzení, a to tzv. „zákaz reťazenia spoločností“. Jediným spoločníkom s.r.o. tak bude môcť byť aj iná s.r.o. s jediným spoločníkom.

Ďalšia významná zmena sa týka konceptu obchodného podielu. Nová úprava umožňuje spoločníkom lepšie vyjadriť ich (často odlišné) postavenie v spoločnosti. Spoločenská zmluva môže pripustiť existenciu viacerých druhov podielov, s ktorými budú spojené odlišné práva a povinnosti. Navyše jeden spoločník bude môcť mať viacero podielov a samostatne s nimi disponovať. Obchodné podiely alebo niektoré z nich budú môcť byť inkorporované do listinného cenného papiera na rad, tzv. „kmeňového listu“, ktorého prevoditeľnosť nesmie byť obmedzená, a ktorý bude možné previesť rubopisom a odovzdaním. Tieto zmeny by mohli viesť aj k väčšej flexibilite pri vstupe, účasti a exite domácich či zahraničných investorov. Pre doterajšiu konzervatívnosť zákona, založenú na rovnostárskom princípe vo vzťahoch medzi spoločníkmi, museli často spoločníci riešiť mnohé otázky fungovania spoločnosti a svojho postavenia v nej v komplikovaných dohodách spoločníkov, tzv. „akcionárskych“ dohodách, platných paralelne popri spoločenskej zmluve. Takéto dohody bude možné uzatvárať aj naďalej, ale oveľa podstatnejším dokumentom sa  stane samotná spoločenská zmluva.

Zmeny sa dotknú aj úpravy zániku účasti spoločníka v spoločnosti. Okrem tradičných spôsobov ukončenia účasti spoločníka v spoločnosti (prevod a prechod podielu, vylúčenie zo spoločnosti, zrušenie účasti súdom), nový zákon pripúšťa aj možnosť vystúpenia spoločníka zo spoločnosti, a to ak tento spoločník na valnom zhromaždení hlasoval proti zmene „prevažnej povahy podnikania“ spoločnosti (napr. proti prevodu podniku), proti predĺženiu trvania spoločnosti založenej na dobu určitú, alebo proti uloženiu príplatkovej povinnosti, a tieto rozhodnutia boli valným zhromaždením prijaté, alebo ak príslušný orgán spoločnosti bezdôvodne nevyslovil súhlas s prevodom podielu spoločníka na tretiu osobu.

Uvoľnený podiel (napr. pri vystúpení spoločníka) po novom neprechádza na spoločnosť, ale spoločnosť je povinná ako splnomocnenec podiel bez zbytočného odkladu predať za primeranú cenu. Výťažok z tohto predaja po odpočítaní nákladov je spoločníkovi vyplatený ako vyrovnací podiel. Ostatní spoločníci majú na podiel predkupné právo. Ak spoločnosť podiel nepredá do 3 mesiacov, vyplatí spoločníkovi do 1 mesiaca vyrovnací podiel vo výške vypočítanej z vlastného imania spoločnosti, alebo iným spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve. Následne valné zhromaždenie rozhodne o prechode uvoľneného podielu na ostatných spoločníkov minimálne za protihodnotu vyplateného vyrovnacieho podielu, alebo o znížení základného imania.

Záverom uvádzame, že podľa prechodných ustanovení platí, že ak sa existujúce spoločnosti nepodriadia novému zákonu ako celku, bude pre ne platná doterajšia úprava s výnimkou kogentných ustanovení nového zákona. Pre úplnosť dodávame, že ustanovenia spoločenských zmlúv, ktoré sú v rozpore s donucujúcimi ustanoveniami nového zákona sa rušia dňom účinnosti nového zákona. Spoločnosti sú povinné prispôsobiť svoje spoločenské zmluvy novému zákonu a uložiť ich do zbierky listín najneskôr do 6 mesiacov odo dňa jeho účinnosti, inak môžu byť (v krajnom prípade) súdom zrušené.


Peter Marciš

Peter Marciš,
advokát

NITSCHNEIDER & PARTNERS,
advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/A,
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Pařížská 128/22
110 00 Praha 1
Česká republika

tel:  +421 2 2092 1210
e-mail: office@nitschneider.com

PRF 2013 Pracovné právo

Ius Laboris / Affiliate

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk