24.9.2014
ID: 2577upozornenie pre užívateľov

Rozširovanie Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa je už aktuálne

Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. januára 2014 (kedy nadobudla účinnosť novela zákona o kolektívnom vyjednávaní s opätovným zavedením možnosti rozširovania Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na všetkých zamestnávateľov z daného odvetvia alebo časti odvetvia) už zaevidovali 5 návrhov na rozšírenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len „KZVS“).

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Návrhy na rozšírenie sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, preto ak má dotknutý zamestnávateľ záujem sa k návrhu vyjadriť, musí nevyhnutne pravidelne sledovať zverejnenia v Obchodnom vestníku. V Obchodnom vestníku sa zverejňujú podrobnosti, ktorých KZVS sa návrh na rozšírenie týka a pre ktoré odvetvia (divízie), resp. časti odvetvia (skupiny) sa navrhujú rozšíriť. Ktorých konkrétnych zamestnávateľov sa predmetný návrh dotýka sa dá zistiť podľa prevažujúcej činnosti zamestnávateľa uvedenej v registri organizácií vedenom na Štatistickom úrade SR a to z divízií alebo skupín podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) už rozhodlo o rozšírení troch KZVS a to Výnosmi ministerstva zverejnenými v Zbierke zákonov:

1. s účinnosťou od 1. augusta 2014 – pozemná doprava – na zamestnávateľov v časti odvetvia na úrovni skupiny 49.3 – ostatná osobná pozemná doprava

2. s účinnosťou od 1. septembra 2014 – hutníctvo, geológia a ťažobný priemysel – na zamestnávateľov v časti odvetvia na úrovni skupiny:

  • 24.1 – výroba surového železa a ocele a ferozliatin,
  • 24.4 – výroba drahých a ostatných neželezných kovov,
  • 71.2 – technické testovanie a analýzy,
  • 82.9 – pomocné obchodné činnosti inde nezaradené

3. s účinnosťou od 1. septembra 2014 – strojársky priemysel - na zamestnávateľov v časti odvetvia na úrovni skupiny:

  • 25.4 – výroba zbraní a munície,
  • 28.3 – výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo,
  • 29.1 – výroba motorových vozidiel.

Ďalšie návrhy, o ktorých v súčasnosti ministerstvo ešte rozhoduje sa týkajú oblasti stavebníctvo (navrhnuté sú divízie 41, 42, 43 a skupiny 23.3, 23.5, 23.6) a elektrotechnický priemysel (navrhnuté sú skupiny 25.2, 25.7, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.9).
 
Zamestnávateľom, ktorí majú podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2 prevažujúce činnosti zatriedené na Štatistickom úrade z uvedených divízií alebo skupín a nevzťahuje sa na nich niektorá z výnimiek uvedených v zákone (napr. zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov, vzťahuje sa na neho už iná KZVS, zamestnáva viac ako 10% osôb so zdravotným postihnutím, je v úpadku, v likvidácii alebo vykonáva podnikanie menej ako 24 mesiacov) odporúčame sledovať Zbierku zákonov, z ktorej sa dozvedia o prípadnom rozšírení KZVS.

Aktuálne znenia všetkých KZVS podľa jednotlivých oblastí nájdete na stránke ministerstva.


Mgr. Martina Poliačiková

Mgr. Martina Poliačiková,
Advokát


Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1


Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax:  +421 2 32 33 34 43
e-mail: office-ba@rc-cms.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk