13.12.2013
ID: 1226upozornenie pre užívateľov

SDEU: Rovnaké výhody zamestnancovi, ktorý uzatvorí registrované partnerstvo

Zamestnancovi, ktorý s partnerom rovnakého pohlavia uzatvorí registrované partnerstvo, sa musia poskytnúť rovnaké výhody ako tie, ktoré sa poskytujú jeho spolupracovníkom pri príležitosti uzatvorenia manželstva, pokiaľ je pre homosexuálne páry uzatvárať manželstvo zakázané. Odmietnutie poskytnúť dotknutému zamestnancovi nárok na tieto výhody predstavuje priamu diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie

Podľa francúzskej právnej úpravy mohli v čase, keď nastali skutkové okolnosti tejto veci[1], manželstvo uzatvárať len páry odlišného pohlavia.

Frédéric Hay je zamestnaný v spoločnosti Crédit agricole mutuel, ktorej kolektívna zmluva[2] poskytuje zamestnancom pri príležitosti uzatvorenia manželstva určité výhody, a to pracovné voľno a prémiu. F. Hayovi, ktorý so svojím partnerom rovnakého pohlavia uzatvoril registrované partnerstvo („pacte civil de solidarité“), bol nárok na tieto výhody odmietnutý z dôvodu, že podľa kolektívnej zmluvy sa poskytujú len pri uzatvorení manželstva.

Frédéric Hay toto odmietavé rozhodnutie napadol na francúzskych súdoch. Cour de cassation (Francúzsko), ktorý o veci rozhoduje na poslednej inštancii, položil Súdnemu dvoru otázku, či rozdielne zaobchádzanie s osobami, ktoré so svojimi partnermi rovnakého pohlavia uzatvorili registrované partnerstvo, predstavuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, ktorú právo Únie v pracovnoprávnych vzťahoch zakazuje[3]

Súdny dvor vo svojom rozsudku najprv skúmal, či je z hľadiska poskytnutia predmetných výhod situácia osôb uzatvárajúcich manželstvo porovnateľná so situáciou osôb, ktoré v dôsledku nemožnosti uzatvoriť manželstvo s osobou rovnakého pohlavia uzatvárajú registrované partnerstvo. Súdny dvor v tomto ohľade konštatoval, že tieto osoby sa rovnako ako osoby, ktoré uzatvorili manželstvo, v konkrétnom právnom rámci zaväzujú, že budú spolu žiť a vzájomne si pomáhať, a to aj materiálne. Súdny dvor navyše pripomenul, že registrované partnerstvo predstavovalo v čase skutkových okolností tejto veci jedinú možnosť, ktorú francúzske právo poskytovalo párom rovnakého pohlavia na to, aby ich partnerský vzťah získal právne postavenie, ktoré bude určité a uplatniteľné voči tretím osobám.

Preto Súdny dvor zdôrazňuje, že situácia osôb uzatvárajúcich manželstvo a situácia osôb rovnakého pohlavia, ktoré uzatvárajú registrované partnerstvo, lebo nemôžu uzatvoriť manželstvo, je na účely poskytnutia predmetných výhod porovnateľná.

Súdny dvor ďalej rozhodol, že kolektívna zmluva, ktorá poskytuje pracovné voľno s náhradou mzdy a prémiu zamestnancom, ktorí uzatvárajú manželstvo, pričom manželstvo nemôžu uzatvoriť osoby rovnakého pohlavia, zavádza priamu diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie voči homosexuálnym zamestnancom, ktorí uzatvorili registrované partnerstvo. V tejto súvislosti okolnosť, že registrované partnerstvo nie je vyhradené len homosexuálnym párom, nemení povahu diskriminácie týchto párov, ktoré na rozdiel od heterosexuálnych v rozhodnom čase nemohli oprávnene uzatvoriť manželstvo. Napokon vzhľadom na to, že nepriaznivé zaobchádzanie s pármi, ktoré uzatvorili registrované partnerstvo, nie je odôvodnené nijakým naliehavým dôvodom všeobecného záujmu, ktorý stanovuje smernica, Súdny dvor odpovedal, že právo Únie bráni napadnutému ustanoveniu kolektívnej zmluvy.


Zdroj: Súdny dvor Európskej únie


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Uzatváranie manželstva medzi osobami rovnaného pohlavia bolo vo Francúzsku povolené zákonom č. 2013-404 zo 17. mája 2013.
[2] Kolektívna zmluva spoločnosti Crédit agricole mutuel bola 10. júla 2008 zmenená s cieľom rozšíriť nárok na predmetné výhody na osoby, ktoré uzavreli registrované partnerstvo. Vzhľadom na to, že táto zmena nemá retroaktívny účinok, sa však nevzťahuje na situáciu F. Haya, ktorý uzatvoril registrované partnerstvo so svojím partnerom 11. júla 2007.
[3] Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk