24.6.2021
ID: 5106upozornenie pre užívateľov

Slovak Telekom a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky Spoločnosť Slovak Telekom, ktorú Komisia uznala zodpovednou za zneužitie dominantného postavenia na trhu s určitými telekomunikačnými službami, mohli sankcionovať aj slovenské orgány v prípade zneužitia dominantného postavenia na trhu s inými telekomunikačnými službami

Ak Komisia začne postup preskúmania týkajúci sa porušení, ktoré sú totožné s porušeniami stíhanými vnútroštátnymi orgánmi, tieto vnútroštátne orgány strácajú v tejto oblasti svoju právomoc.


Dňa 21. decembra 2007 prijal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Protimonopolný úrad“) na základe pravidiel Únie v oblasti hospodárskej súťaže rozhodnutie, v ktorom konštatoval, že Slovak Telekom zneužila svoje dominantné postavenie na slovenskom telekomunikačnom trhu.

Dňa 8. apríla 2009 začala Komisia konanie proti spoločnosti Slovak Telekom z dôvodu údajných zneužití dominantného postavenia na slovenskom trhu služieb veľkoobchodného širokopásmového prístupu. Údajné zneužívajúce postupy, ktoré mali byť preskúmané, sa týkali jednak odmietnutia zo strany spoločnosti Slovak Telekom poskytnúť prístup k svojim uvoľneným účastníckym vedeniam a jednak stláčania marže, pokiaľ ide o veľkoobchodný prístup k týmto uvoľneným účastníckym vedeniam, ako aj k ďalším službám širokopásmového prístupu a k ich príslušným maloobchodným službám na Slovensku.

V nadväznosti na toto konanie Komisia prijala 15. októbra 2014 rozhodnutie, v ktorom konštatovala, že podnik tvorený spoločnosťou Slovak Telekom a spoločnosťou Deutsche Telekom AG, väčšinovým akcionárom spoločnosti Slovak Telekom, tým, že uplatňoval vyššie uvedené postupy, zneužil svoje dominantné postavenie na slovenskom telekomunikačnom trhu. Za tieto porušenia uložila Komisia spoločnostiam Slovak Telekom a Deutsche Telekom spoločne a nerozdielne pokutu vo výške 38 838 000 eur.1
Dňa 9. apríla 2009 Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zmenila rozhodnutie Protimonopolného úradu a uložila spoločnosti Slovak Telekom pokutu vo výške 525 800 000 slovenských korún (SKK) (17 453 362,54 eura) z dôvodu zneužitia dominantného postavenia vyplývajúceho z prijatia stratégie stláčania svojej marže medzi cenami za maloobchodné telekomunikačné služby a cenami za veľkoobchodné sieťové prepojenie.
Vzhľadom na pochybnosti o zlučiteľnosti uznania spoločnosti Slovak Telekom za zodpovednú – tak slovenskými orgánmi, ako aj Komisiou – za zneužitie dominantného postavenia, ktoré spočívalo v stláčaní marže, so zásadou zákazu byť stíhaný dvakrát za ten istý skutok (ne bis in idem) Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodujúci o spore medzi spoločnosťou Slovak Telekom a týmito orgánmi položil v tejto súvislosti Súdnemu dvoru otázky.

Vo svojom rozsudku z dnešného dňa Súdny dvor najskôr pripomína, že podľa nariadenia o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže2 orgány hospodárskej súťaže členských štátov strácajú svoju právomoc uplatňovať ustanovenia Zmluvy o FEÚ týkajúce sa hospodárskej súťaže, pokiaľ Komisia začne konanie s cieľom prijať najmä rozhodnutie, ktorého cieľom je konštatovať porušenie týchto ustanovení.

Súdny dvor zdôrazňuje, že výraz „začatie konania Komisiou“ z vecného hľadiska vymedzuje rozsah, v akom Komisia zbaví orgány hospodárskej súťaže členských štátov právomoci. Toto zbavenie právomoci sa totiž týka iba skutočností, ktoré sú predmetom konania začatého Komisiou. V dôsledku toho, pokiaľ Komisia začne takéto konanie, orgány hospodárskej súťaže členských štátov strácajú svoju právomoc stíhať tie isté podniky za tie isté údajne protisúťažné správania, ku ktorým došlo na tom istom alebo tých istých tovarových a geografických trhoch počas toho istého alebo tých istých období. V tomto prípade tak rozhodnutie Komisie z 8. apríla 2009 o začatí konania proti spoločnosti Slovak Telekom zbavilo Protimonopolný úrad jeho právomoci uplatňovať pravidlá Únie v oblasti hospodárskej súťaže len v rozsahu, v akom sa vyšetrovanie vedené týmto úradom a vyšetrovanie vedené Komisiou týkali vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti tých istých porušení.

Zo spisu predloženého Súdnemu dvoru pritom vyplýva, že zatiaľ čo Komisia začala proti spoločnosti Slovak Telekom konanie z dôvodu údajných zneužití dominantného postavenia na trhu služieb veľkoobchodného širokopásmového prístupu, konanie pred Protimonopolným úradom sa týkalo údajných zneužití dominantného postavenia, ktorých sa tento podnik dopustil na veľkoobchodných a maloobchodných trhoch telefónnych služieb a služieb prístupu k nízkorýchlostnému internetu prostredníctvom vytáčaného (dial-up) internetu.

Za týchto podmienok Súdny dvor konštatuje, že s výhradou overenia Najvyšším súdom Slovenskej republiky je zrejmé, že predmetom konaní vedených Komisiou a Protimonopolným úradom proti spoločnosti Slovak Telekom boli údajné zneužitia jej dominantného postavenia na odlišných tovarových trhoch. Zdá sa tak, že skutočnosť, že Komisia začala vyššie uvedené konanie proti tejto spoločnosti, neviedla k tomu, že by Protimonopolný úrad stratil svoju právomoc, pokiaľ ide o porušenia, ktoré boli predmetom konania pred ním.

Súdny dvor napokon uvádza, že zásada ne bis in idem sa na predmetnú situáciu, v ktorej sú dotknuté tovarové trhy odlišné, neuplatní. Súdny dvor v tejto súvislosti spresňuje, že aj keby sa ukázalo, že dotknuté tovarové trhy sú rovnaké, táto zásada by sa aj napriek tomu neuplatnila, pretože z dôvodu začatia konania Komisiou by Protimonopolný úrad stratil svoju právomoc uplatniť na okolnosti danej veci pravidlá Únie v oblasti hospodárskej súťaže.

[1] Proti tomuto rozhodnutiu bola podaná žaloba na Všeobecný súd Európskej únie, ktorý 13. decembra 2018 vydal dva rozsudky vo veciach Deutsche Telekom/Komisia a Slovak Telekom/Komisia (T-827/14 a T-851/14); pozri tiež TK č. 196/18. Proti rozsudkom Všeobecného súdu boli podané odvolania, pričom v daných veciach (C-152/19 P a C-165/19 P) prebiehajú na Súdnom dvore konania.

 

Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 21/2021, 25. februára 2021
Rozsudok vo veci C-857/19
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk