16.6.2015
ID: 2917upozornenie pre užívateľov

Slovensko bude mať oficiálny register adries budov, každá budova musí byť označená

Dňa 1.7.2015 nadobúda účinnosť zákon o registri adries, ktorým sa vytvára nový oficiálny informačný systém všetkých adries budov. Nový register bude viesť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a bude obsahovať adresy, prehľad o budovách, umiestnenie vstupov do budov, a to slovne ako aj vizuálne. V registri si tak každý bude môcť zistiť nielen presnú adresu konkrétnej budovy, ale aj prezrieť si geografické umiestnenie vstupov do budovy.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Bude platiť prezumpcia správnosti údajov obsiahnutých v registri, tieto údaje sa teda budú považovať za úplne, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Register bude verejne prístupný na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na ktorej si každý môže nájsť potrebné adresy či pozrieť ich umiestnenie v teréne. Údaje z internetovej stránky však nebudú právne záväzné, majú len informatívny charakter.

Každý však môže požiadať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o oficiálne údaje z registra, či už formou elektronického odpisu alebo listinný výstupom.

V záujme zlepšenia evidencie, zákon zavádza povinnosť, aby každý stavebník (vlastník) novej stavby uvedený v kolaudačnom rozhodnutí v lehote do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povolí užívanie novej stavby, požiadal obec o určenie súpisného čísla a orientačného čísla pre svoju stavbu. Vlastníci budov, ktorým do 30.06.2015 nebolo pridelené súpisné a orientačné číslo, sú povinní požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 31.12.2015.


JUDr. Michal Kmec

JUDr. Michal Kmec,
Senior Associate


Ružička Csekes in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 32 33 34 22
Fax: +421 2 32 33 34 43
e-mail: michal.kmec@rc-cms.sk

Právnická firma roka 2015

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk