30.1.2024
ID: 5980upozornenie pre užívateľov

Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje zmenu vyhlášky, ktorá upravuje aj spôsob sledovania výkonu ústavnej starostlivosti sudcom

Na dnešnom multilaterálnom pracovnom stretnutí, ktoré zorganizoval generálny prokurátor SR, sa na za Ministerstvo spravodlivosti SR zúčastnila poradkyňa ministra spravodlivosti JUDr. Marica Pirošíková, PhD., ktorá podporila zriadenie pracovnej skupiny, za účelom vyriešenia identifikovaných nedostatkov. Zároveň oboznámila prítomných o zámere ministerstva spravodlivosti prijať potrebné kroky v tejto veci na zlepšenie aplikačnej praxe súdov.

Pokiaľ ide o uvedenú problematiku, upozornila aj na príslušnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, správy komisára RE pre ľudské práva ako aj podstatné časti všeobecných správ Európskeho výboru na zabránenie mučenia, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

V nadväznosti na dnešné pracovné stretnutie Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci svojich kompetencií, navrhuje riešiť vzniknutú situáciu zmenou vyhlášky č. 543/2005 z.z., ktorou by sa zmenila možnosť sledovať spôsob výkonu ústavnej starostlivosti návštevami sudcu v zariadení na jeho povinnosť. Zároveň by sa stanovila sudcovi povinnosť, ak je to možné, vypočuť deti počas pojednávania.


„Uvedené zmeny navrhujeme na základe zistení generálnej prokuratúry, že súdy vychádzajú z návrhov a tvrdení orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o potrebe pokračovať v reedukácii, prípadne zo správy reedukačného centra a závery v nich uvádzané nekriticky preberajú, aj keď nie vždy odrážajú aktuálnu situáciu,“ uviedla poradkyňa ministra spravodlivosti SR Marica Pirošíková.

Uvedenému návrhu bude musieť predchádzať dialóg so sudcami, ktorí sa zaoberajú rodinnoprávnou agendou. Zároveň Ministerstvo spravodlivosti SR vyjadrilo svoju pripravenosť v prípade potreby zabezpečiť analýzu pre iné rezorty, ktorá sa týka medzinárodných ľudskoprávnych štandardov vzťahujúcich sa na danú oblasť.

Zdroj: Generálna prokuratúra SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk