15.12.2023
ID: 5915upozornenie pre užívateľov

Ochrana základných práv: právo EÚ v zásade nebráni tomu, aby mal vnútroštátny súd zakázané skúmať ex offo porušenie povinnosti bezodkladne informovať podozrivú osobu o jej práve odoprieť výpoveď

Je však ešte potrebné, aby podozrivá osoba nebola zbavená konkrétnej a účinnej možnosti prístupu k advokátovi, a to v prípade potreby na základe využitia právnej pomoci, a aby samotná táto osoba, rovnako ako prípadne jej obhajca, mala právo na prístup k svojmu spisu a právo namietať toto porušenie v primeranej lehote.

Dve osoby, ktoré sa v noci nachádzali v blízkosti nákladného auta na parkovisku istej spoločnosti, vzbudili pozornosť príslušníkov justičnej polície, ktorí hneď začali vyšetrovanie týkajúce sa pristihnutia pri páchaní trestného činu krádeže pohonných hmôt. Tieto osoby boli na mieste vypočuté bez toho, aby boli poučené o svojich právach, a následne bolo rozhodnuté o ich predbežnom zadržaní. Až trochu neskôr dostali poučenie o svojich právach, okrem iného o práve odoprieť výpoveď.

V rámci trestného konania sa Trestný súd Villefranche-sur-Saône (Francúzsko) domnieva, že z dôvodu tohto oneskoreného poučenia došlo k porušeniu práv obvinených osôb zaručených právom Únie1. Za týchto okolností by prehliadka vozidla, predbežné zadržanie podozrivých osôb a všetky z toho vyplývajúce úkony v zásade mali byť vyhlásené za neplatné. Zdá sa však, že francúzsky Kasačný súd poskytol výklad Trestného poriadku v tom zmysle, že súdom rozhodujúcim vo veci samej zakazuje skúmať ex offo porušenie povinnosti bezodkladne poučiť podozrivú alebo obvinenú osobu o jej práve odoprieť výpoveď.

Trestný súd sa preto Súdneho dvora pýta, či právo Únie bráni takémuto zákazu skúmať trestno-právne otázky ex offo.

V rozsudku z dnešného dňa Súdny dvor rozhodol, že zákaz uložený trestnému súdu rozhodujúcemu vo veci samej skúmať predmetné porušenie ex offo, na účely vyhlásenia trestného konania za neplatné, v zásade rešpektuje právo na účinný prostriedok nápravy a právo na spravodlivé prejednanie veci, ako aj právo na obhajobu, pokiaľ podozrivé osoby, obvinené osoby alebo ich advokát mali konkrétnu a účinnú možnosť namietať dotknuté porušenie v primeranej lehote a na tento účel mali k dispozícii prístup k spisu.

Súdny dvor však zdôraznil, že s cieľom zabezpečiť potrebný účinok práva odoprieť výpoveď platí tento záver len vtedy, ak podozrivé alebo obvinené osoby v lehote, ktorá im je poskytnutá na to, aby takéto porušenie namietali, konkrétne a účinne disponovali právom na prístup k advokátovi, tak ako je toto zakotvené v práve Únie a tak, ako ho uľahčuje mechanizmus právnej pomoci. Okrem toho Súdny dvor uviedol, že v prípade, že sa tieto osoby tejto možnosti zrieknu, v zásade im prináleží znášať prípadné dôsledky tohto vzdania sa, pokiaľ k tomuto vzdaniu sa práva došlo v súlade s podmienkami stanovenými právom Únie. Toto osobitne stanovuje, že podozrivej alebo obvinenej osobe musí byť poskytnutá, ústne alebo písomne a v jednoduchom jazyku, ktorému rozumie, jasná a dostatočná informácia o obsahu práva na prístup k advokátovi a o možných dôsledkoch vzdania sa tohto práva a že k vzdaniu sa tohto práva musí dôjsť dobrovoľne a jednoznačne. UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.


[1] Povinnosť orgánov bezodkladne poučiť o práve odoprieť výpoveď je stanovená v článkoch 3 a 4 smernice 2012/13 (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní), ktoré boli prebraté do vnútroštátneho práva.

Zdroj: Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 106/23
V Luxemburgu 22. júna 2023
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-660/21 | K.B. a F.S. (Skúmanie trestno-právnych otázok ex offo)


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk