15.11.2013
ID: 1087upozornenie pre užívateľov

Splatenie vkladov pri založení spoločnosti podľa právnej úpravy účinnej od 01.12.2013

Národná rada Slovenskej republiky dňa 18.10.2013 schválila novelu Obchodného zákonníka (v čase prípravy tohto článku ešte nezverejnenú v Zbierke zákonov), ktorou sa ukladá povinnosť splatiť peňažné vklady alebo ich časti pred zápisom spoločnosti do obchodného registra na osobitný samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“).

 
 Nechala & Co
 
Osobitný samostatný účet zriaďuje správca vkladu (v spoločenskej zmluve poverený zakladateľ alebo banka). Správca vkladu nemusí byť majiteľom účtu, mal by však mať minimálne právo nakladať s  peňažnými prostriedkami na tomto účte. Správca vkladu z finančných prostriedkov uložených na osobitnom samostatnom účte totiž môže uhrádzať náklady súvisiace so založením spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy. Okrem uvedeného peňažné prostriedky na osobitnom samostatnom účte môžu byť použité pred vznikom spoločnosti len za účelom (1) vrátenia vkladu alebo jeho časti s úrokmi v prípade, ak spoločnosť nevznikne a (2) vrátenia vkladu alebo jeho časti splateného pri upísaní akcií podľa §166 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Po vzniku spoločnosti však tieto peňažné prostriedky nemusia byť uložené na účte, ale môžu byť napríklad prevedené do pokladne spoločnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť zavedenie povinnosti splatenia peňažného vkladu alebo jeho časti na účet v banke pred vznikom spoločnosti žiadnym spôsobom nezlepšilo postavenie veriteľov spoločnosti. 

V rámci konania o zápis spoločnosti do obchodného registra je navrhovateľ povinný preukázať splatenie peňažných vkladov zakladateľov alebo ich častí výpisom z osobitného samostatného  účtu, ktorý zabezpečí správca vkladu. Podľa osobitnej časti dôvodovej správy sa pojem „osobitný samostatný účet“ použil za účelom zamedzenia predkladania toho istého výpisu z účtu pri zápise viacerých spoločností do obchodného registra. Registrovému súdu sa preto spolu s návrhom na zápis spoločnosti do obchodného registra bude predkladať (1) písomné vyhlásenie správcu o splatení vkladu v prípade, ak sa jedná o nepeňažné vklady a (2) výpis z osobitného samostatného účtu, ak sa jedná o peňažné vklady, z ktorého bude vyplývať, že

I.Bankový účet, na ktorý boli splatené peňažné vklady alebo ich časti, bol zriadený výlučne pre danú spoločnosť. Túto skutočnosť možno preukázať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

1.1 Predložením výpisu z účtu v banke, z ktorého bude vyplývať, že sa týka danej spoločnosti. Napríklad:

  • vlastníkom osobitného samostatného účtu bude priamo založená spoločnosť. Otvorenie účtu v banke priamo na novozaloženú spoločnosť však bolo doteraz problematické, nakoľko sa banky bránili otváraniu účtov na spoločnosti ešte nezapísané do obchodného registra.
  • vo výpise bude výslovne uvedené, že sa jedná o osobitný samostatný účet zriadený za účelom splatenia vkladov alebo ich častí v súvislosti s konkrétnou spoločnosťou.
  • vo výpise z účtu sa bude nachádzať správa pre prijímateľa – splatenie peňažného vkladu alebo jeho časti po založení konkrétnej spoločnosti, ktorú uvedie každý zakladateľ v príkaze na úhradu alebo pri vklade hotovosti na daný účet.

1.2 predloženie výpisu z účtu v banke a čestného vyhlásenia správcu vkladu, že sa jedná o osobitný samostatný účet zriadený správcom vkladu podľa §60 ods. 2 Obchodného zákonníka pre danú spoločnosť. Máme za to, že v tomto prípade bude splnená podmienka vyžadovaná Obchodným zákonom na preukázanie splatenia peňažných vkladov alebo ich častí pred založením spoločnosti a registrový súd nebude mať dôvod na odmietnutie návrhu na zápis do obchodného registra. Nemožno však vylúčiť ani opačnú prax registrových súdov.

II.Jednotliví zakladatelia splatili svoje vklady vo výške uvedenej v spoločenskej zmluve

Keďže výpis z osobitného samostatného účtu má preukazovať splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, musí byť z neho zrejmá výška vkladu každého zakladateľa. K návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra preto nepostačuje priložiť len výpis z osobitného samostatného účtu, podľa ktorého sú na ňom uložené finančné prostriedky vo výške splatených vkladov. Z výpisu z bankového účtu musí vyplývať presná výška uhradená jednotlivými zakladateľmi.

Vyššie uvedené zmeny týkajúce sa splatenia vkladov alebo ich častí pred  vznikom spoločnosti sa nevzťahujú na spoločnosti založené pred 01.12.2013, pokiaľ návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bude podaný najneskôr dňa 28.02.2014. Registrové súdy budú v takýchto prípadoch postupovať podľa doterajších predpisov, ktoré nevyžadovali preukazovanie splatenia vkladov alebo ich častí výpisom z bankového účtu. Nová právna úprava sa teda aplikuje na: (1) spoločnosti založené od 01.12.2013 a (2) spoločnosti založené pred 01.12.2013, ak návrh na ich zápis do obchodného registra nebol podaný do 28.02.2014.


JUDr. Kamila Semešová,
advokátka


Nechala & Co. s.r.o., advokátska kancelária

Továrenská 10
811 09 Bratislava

Tel.: +421 255 573 582
e-mail: advocate@advocate.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk