31.1.2014
ID: 1433upozornenie pre užívateľov

Štrukturálna reforma bankového sektora EÚ

Európska komisia navrhla nové pravidlá, ktorých cieľom je zabrániť najväčším a najkomplexnejším bankám v tom, aby vykonávali rizikovú činnosť obchodovania na vlastný účet. Nové pravidlá by orgánom dohľadu takisto udelili právomoc požadovať, aby uvedené banky oddelili určité potenciálne rizikové obchodné činnosti od činnosti prijímania vkladov, ak vykonávanie takýchto činností ohrozuje finančnú stabilitu.

Okrem tohto návrhu Komisia prijala aj sprievodné opatrenia zamerané na zvýšenie transparentnosti určitých transakcií v sektore tieňového bankovníctva. Tieto opatrenia dopĺňajú zásadné reformy, ktoré sa už zrealizovali v záujme posilnenia finančného sektora EÚ.

Komisia pri príprave návrhov zohľadnila užitočnú správu skupiny na vysokej úrovni, ktorej predsedal guvernér fínskej centrálnej banky Erkki Liikanen (IP/12/1048), ako aj existujúce vnútroštátne pravidlá v niektorých členských štátoch, globálne pohľady na danú otázku (zásady Rady pre finančnú stabilitu) a vývoj v iných jurisdikciách.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Návrhy sú zavŕšením reformy v oblasti regulácie európskeho bankového systému. Sú zamerané na malý počet veľmi veľkých bánk, ktoré inak môžu byť i naďalej príliš veľké na to, aby zlyhali, príliš drahé na to, aby sa dali zachrániť, a príliš komplikované na to, aby sa ich situácia dala riešiť. Navrhované opatrenia ďalej posilnia finančnú stabilitu a zabezpečia, aby za chyby bánk nemuseli platiť daňovníci. Dnešné návrhy vytvoria spoločný rámec na úrovni EÚ, ktorý je potrebný s cieľom zabezpečiť, aby rozdielne vnútroštátne riešenia nevytvárali v bankovej únii medzery a aby neoslabovali fungovanie jednotného trhu. Návrhy sú dôkladne nastavené tak, aby zabezpečili krehkú rovnováhu medzi finančnou stabilitou a vytváraním priaznivých podmienok na poskytovanie úverov reálnej ekonomike, čo je obzvlášť dôležité z hľadiska konkurencieschopnosti a rastu.“

Európska únia a jej členské štáty sa od začiatku finančnej krízy podujali vykonať v oblasti bankovej regulácie a dohľadu zásadnú reformu. EÚ zaviedla reformy zamerané na obmedzenie následkov prípadného zlyhania bánk s cieľom vytvoriť bezpečnejší, stabilnejší, transparentnejší a zodpovednejší finančný systém, ktorý prináša prospech hospodárstvu a spoločnosti ako celku. V záujme zvýšenia odolnosti bánk a obmedzenia následkov prípadného zlyhania bánk boli prijaté nové pravidlá týkajúce sa kapitálových požiadaviek pre banky a ozdravenia a riešenia krízových situácií bánk. Začala sa budovať banková únia. Niektoré banky EÚ však môžu byť i naďalej príliš veľké na to, aby zlyhali, príliš veľké na to, aby sa dali zachrániť, a príliš komplikované na to, aby sa ich situácia dala riešiť. Preto sú potrebné ďalšie opatrenia, a to najmä štrukturálne oddelenie rizík spojených s obchodnými činnosťami bánk od funkcie prijímania vkladov. Cieľom dnešných návrhov je posilniť odolnosť bankového sektora EÚ a zároveň zabezpečiť, aby banky aj naďalej financovali hospodársku činnosť a rast.

Návrh týkajúci sa štrukturálnej reformy bánk EÚ sa bude týkať len najväčších a najkomplexnejších bánk EÚ s významnými obchodnými činnosťami. Cieľom návrhu je:

  • Zakázať obchodovanie s finančnými nástrojmi a komoditami na vlastný účet, t. j. obchodovanie na vlastný účet výhradne na účely dosiahnutia zisku pre banku. Táto činnosť zahŕňa mnohé riziká, ale klientom banky ani širšiemu hospodárstvu neprináša žiadne hmatateľné výhody.
  • Udeliť orgánom dohľadu právomoc a v niektorých prípadoch povinnosť vyžadovať prevod iných vysokorizikových obchodných činností (akými sú napríklad tvorba trhu, operácie s komplexnými derivátmi a sekuritizáciami) do samostatných právnych obchodných subjektov v rámci skupiny („vytváranie dcérskych spoločností“). Cieľom je zabrániť riziku, že by banky obchádzali zákaz určitých obchodných činností tým, že by sa zapájali do skrytých činností obchodovania na vlastný účet, ktoré by sa stali príliš významnými alebo by mali príliš vysoký pákový efekt a ktoré by potenciálne mohli ohroziť celý bankový a širší finančný systém. Banky budú mať možnosť neoddeliť svoje činnosti, ak dokážu presvedčiť svoj orgán dohľadu, že sa riziká zmierňujú inými prostriedkami.
  • Stanoviť pravidlá týkajúce sa právnych, ekonomických, riadiacich a prevádzkových väzieb medzi oddeleným obchodným subjektom a zvyškom bankovej skupiny.

S cieľom zabrániť bankám pokúšať sa obchádzať tieto pravidlá presunom časti ich činností do menej regulovaného sektora tieňového bankovníctva sa opatrenia štrukturálneho oddelenia musia doplniť ustanoveniami, ktorými sa zvyšuje transparentnosť tieňového bankovníctva. Sprievodný návrh týkajúci sa transparentnosti preto poskytne súbor opatrení zameraných na zlepšenie chápania regulačných orgánov a investorov, pokiaľ ide o transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov. Tieto transakcie boli počas finančnej krízy zdrojom nákazy, využívania finančnej páky a procyklického správania. V záujme predchádzania systémovým rizikám spojeným s ich používaním treba zabezpečiť lepšie monitorovanie týchto transakcií.

Pokiaľ ide o tieňové bankovníctvo, Rada pre finančnú stabilitu navrhla v roku 2013 súbor odporúčaní zameraných na reguláciu tohto sektora. Tieto odporúčania schválila v septembri 2013 skupina G20 na svojom samite v Petrohrade.


Zdroj: EK


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk