7.7.2023
ID: 5793upozornenie pre užívateľov

Súdny dvor spresnil pojem „výnimočné okolnosti“, ktoré umožňujú príslušnému súdu prerušiť výkon rozhodnutia osvedčeného ako európsky exekučný titul

Vnútroštátny súd členského štátu výkonu sa musí uistiť o prerušení konania, ak bola vykonateľnosť rozhodnutia osvedčeného ako európsky exekučný titul pozastavená v členskom štáte pôvodu

Dňa 14. júna 2019 Amtsgericht Hünfeld (Okresný súd Hünfeld, Nemecko) vydal platobný rozkaz voči spoločnosti Arik Air Limited na účely vymáhania pohľadávky vo výške 2 292 993,32 eura v prospech spoločnosti Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH (ďalej len „Lufthansa“), a následne vydal 24. októbra 2019 európsky exekučný titul a 2. decembra 2019 osvedčenie o európskom exekučnom titule.Lufthansa predložila súdnemu exekútorovi pôsobiacemu v Litve návrh na výkon tohto exekučného titulu voči spoločnosti Arik Air.

Arik Air podala na Landgericht Frankfurt am Main (Krajinský súd Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) žiadosť1 o stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule a zastavenie núteného vymáhania pohľadávky. Domnievala sa, že Okresný súd Hünfeld nezabezpečil riadne doručenie procesných písomností, čo viedlo k nedodržaniu lehoty, ktorú mala k dispozícii na podanie námietky proti predmetnému platobnému rozkazu.

Arik Air tiež predložila v Litve súdnemu exekútorovi žiadosť o prerušenie vykonávacieho konania až do právoplatného rozhodnutia Krajinského súdu Frankfurt nad Mohanom, čo súdny exekútor odmietol, keďže sa domnieval, že vnútroštátna právna úprava za týchto okolností prerušenie neumožňuje.

Uznesením z apríla 2020 Krajinský súd Frankfurt nad Mohanom, ktorý zastával názor, že Arik Air nepreukázala, že uvedený titul bol vydaný nezákonne, podmienil prerušenie núteného výkonu dotknutého európskeho exekučného titulu poskytnutím záruky vo výške 2 000 000 eur.

Uznesením prijatým v júni 2020 Kauno apylinkės teismas (Okresný súd Kaunas, Litva) zamietol námietku, ktorú podala Arik Air proti rozhodnutiu súdneho exekútora, ktorým odmietol prerušiť toto vykonávacie konanie.

V odvolacom konaní Kauno apygardos teismas (Krajský súd Kaunas, Litva) zrušil toto uznesenie, pričom rozhodol o prerušení predmetného vykonávacieho konania až do vydania konečného rozhodnutia nemeckého súdu o návrhoch spoločnosti Arik Air. Tento súd vyjadril názor, že vzhľadom na riziko neprimerane veľkej ujmy, ktorá mohla byť spôsobená vykonávacím konaním, ktoré bolo začaté voči spoločnosti Arik Air, podanie námietky proti osvedčeniu o európskom exekučnom titule na súde členského štátu pôvodu predstavovalo dostatočný základ na prerušenie tohto vykonávacieho konania. Rozhodol tiež, že neexistuje žiadny dôvod, na základe ktorého by bolo možné domnievať sa, že Krajinskému súdu Frankfurt nad Mohanom prináleží rozhodnúť o dôvodnosti žiadosti o prerušenie vykonávacích aktov.

Lufthansa podala proti tomuto rozhodnutiu kasačný opravný prostriedok na Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Najvyšší súd, Litva).

Súdny dvor, na ktorý sa tento súd obrátil, spresnil zmysel a rozsah pojmu „výnimočné okolnosti“, ktoré príslušnému súdu alebo orgánu v členskom štáte výkonu v zmysle článku 23 nariadenia č. 805/20042 umožnia prerušiť výkon rozhodnutia osvedčeného ako európsky exekučný titul v členskom štáte pôvodu.

Posúdenie Súdnym dvorom

V prvom rade Súdny dvor uviedol, že pojem „výnimočné okolnosti“ uvedený v článku 23 písm. c) nariadenia č. 805/2004 sa týka situácie, v ktorej by pokračovanie konania o výkone rozhodnutia osvedčeného ako európsky exekučný titul v prípade, že dlžník vzniesol v členskom štáte pôvodu námietku proti tomuto rozhodnutiu alebo požiadal o opravu, resp. o stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule, vystavilo tohto dlžníka skutočnému riziku obzvlášť závažnej ujmy. Náprava takejto ujmy by bola v prípade zrušenia uvedeného rozhodnutia alebo opravy, resp. stiahnutia osvedčenia o exekučnom titule nemožná alebo mimoriadne zložitá. Tento pojem neodkazuje na okolnosti súvisiace so súdnym konaním vedeným v členskom štáte pôvodu proti rozhodnutiu osvedčenému ako európsky exekučný titul alebo proti osvedčeniu o európskom exekučnom titule.

Súdny dvor na podporu svojho záveru v prvom rade poznamenal, že pojem „výnimočné okolnosti“ je autonómny pojem práva Únie. V tejto súvislosti z toho, že normotvorca Únie použil tento pojem, vyplýva, že nemal v úmysle obmedziť pôsobnosť tohto ustanovenia len na situácie vyššej moci, ktoré vo všeobecnosti vyplývajú z nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, ktoré nastali z dôvodu okolnosti nezávislej na vôli dlžníka. V dôsledku toho sa možnosť prerušiť konanie o výkone rozhodnutia osvedčeného ako európsky exekučný titul musí považovať za vyhradenú pre prípady, v ktorých by pokračovanie vo výkone vystavilo dlžníka skutočnému riziku obzvlášť závažnej ujmy, ktorej náprava by bola nemožná alebo mimoriadne zložitá v prípade úspešnej námietky alebo žiadosti, ktorú dlžník vzniesol alebo podal v členskom štáte pôvodu. Začatie takéhoto súdneho konania zo strany dlžníka okrem iného predstavuje predpoklad na to, aby príslušný súd alebo orgán členského štátu výkonu preskúmal existenciu výnimočných okolností.

Okrem toho rozdelenie právomocí, stanovené nariadením č. 805/2004, medzi súdy a orgány členského štátu pôvodu a súdy a orgány členského štátu výkonu znamená, že súdy a orgány členského štátu výkonu nemajú právomoc preskúmať v rámci žiadosti o prerušenie vykonávacieho konania rozhodnutie o nespornom nároku vydané v členskom štáte pôvodu alebo jeho osvedčenie ako európsky exekučný titul. Súdy alebo orgány členského štátu výkonu majú obmedzenú mieru voľnej úvahy, pokiaľ ide o posúdenie okolností, na základe ktorých možno vyhovieť žiadosti o prerušenie výkonu. Pri skúmaní takejto žiadosti sa tieto súdy alebo orgány musia na účely preukázania existencie výnimočných okolností v zmysle tohto ustanovenia obmedziť na vyváženie záujmu veriteľa na okamžitom výkone rozhodnutia o jeho nároku a záujmu dlžníka na zabránení obzvlášť závažnej a nenapraviteľnej ujme alebo ťažko napraviteľnej ujme.

V druhom rade Súdny dvor spresnil, že článok 23 nariadenia č. 805/2004 umožňuje súčasné uplatnenie opatrení spočívajúcich v obmedzení výkonu a poskytnutí záruky, ktoré stanovuje v písmenách a) a b)3, ale nie súčasné uplatnenie jedného z týchto dvoch opatrení a opatrenia spočívajúceho v prerušení vykonávacieho konania uvedeného v písmene c).

V treťom rade Súdny dvor rozhodol, že ak bola vykonateľnosť rozhodnutia osvedčeného ako európsky exekučný titul pozastavená v členskom štáte pôvodu a osvedčenie upravené v tomto článku 6 ods. 2 nariadenia č. 805/2004 bolo predložené súdu členského štátu výkonu, tento súd je na základe tohto rozhodnutia povinný prerušiť vykonávacie konanie, ktoré bolo začaté v tomto poslednom uvedenom štáte.4 UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.[1] Táto žiadosť bola podaná na základe článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (Ú. v. EÚ L 143, 2004, s. 15; Mim. vyd. 19/007, s. 38).
[2] Podľa tohto ustanovenia, nazvaného „Prerušenie alebo obmedzenie výkonu“:
„Ak dlžník
– vzniesol námietku voči rozhodnutiu osvedčenému ako európsky exekučný titul, vrátane žiadosti o preskúmanie v zmysle článku 19, alebo
– požiadal o opravu alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule v súlade s článkom 10,
príslušný súd alebo orgán v členskom štáte výkonu môže na žiadosť dlžníka:
a) obmedziť vykonávacie konanie na ochranné opatrenia; alebo
b) podmieniť výkon poskytnutím takej záruky, akú stanoví; alebo
c) za výnimočných okolností vykonávacie konanie prerušiť.“
[3] Cieľom týchto opatrení je obmedziť vykonávacie konanie na ochranné opatrenia [písm. a)] a podmieniť výkon poskytnutím záruky, ktorú stanoví príslušný súd alebo orgán v členskom štáte výkonu [písm. b)].
[4] V tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol na základe článku 6 ods. 2 nariadenia č. 805/2004 v spojení s článkom 11 tohto nariadenia.
Článok 6 nariadenia č. 805/2004, nazvaný „Požiadavky na osvedčenie rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu“, v odseku 2 uvádza: „Ak rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul prestalo byť vykonateľné alebo jeho vykonateľnosť bola pozastavená alebo obmedzená, na základe žiadosti predloženej v ľubovoľnom čase pôvodnému súdu sa vydáva osvedčenie o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe IV.“
Článok 11 toho istého nariadenia, nazvaný „Účinnosť osvedčenia o európskom exekučnom titule“, znie: „Osvedčenie o európskom exekučnom titule nadobúda účinnosť iba v rámci vykonateľnosti rozhodnutia.“


Zdroj: TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 32/23
V Luxemburgu 16. februára 2023
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-393/21 | Lufthansa Technik AERO Alzey


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk