20.12.2019
ID: 4663upozornenie pre užívateľov

Účasť zamestnancov na dobrovoľnej vojenskej príprave. Aké práva a povinnosti sú s tým spojené?

V tomto článku zhrnieme niekoľko dôležitých informácií o tom, aké má zamestnanec a zamestnávateľ práva a povinnosti v súvislosti s účasťou zamestnanca na dobrovoľnej vojenskej príprave. Článok je zameraný na zodpovedanie otázok, ktoré sú zaujímavé nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre zamestnancov, a to mzda, odvody, dovolenka a prípadne jej krátenie a skončenie pracovného pomeru so zamestnancom uvoľneným na dobrovoľnú vojenskú prípravu.

Dobrovoľná vojenská príprava

Podľa § 138a Zákonníka práce môže zamestnávateľ na základe žiadosti zamestnanca poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy trvá podľa informácií zverejnených na webovej stránke Ministerstva obrany SR 75 dní, čo môže pre mnoho zamestnávateľov predstavovať veľký zásah do rozdelenia pracovných úloh.


Eversheds_logoV prípade, ak sa na zamestnávateľa obráti zamestnanec s požiadavkou o „uvoľnenie“ z práce, aby sa mohol takejto prípravy zúčastniť, zamestnávateľ nie je povinný tejto žiadosti vyhovieť, a to bez uvedenia dôvodu, t.j. je len na zvážení zamestnávateľa, či svojmu zamestnancovi za týmto účelom pracovné voľno poskytne alebo nie. Ak však jeho žiadosti vyhovie a na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy ho uvoľní, odrazí sa táto skutočnosť v niektorých pracovnoprávnych inštitútoch. Nižšie uvádzame najdôležitejšie z nich:

Mzda a náhrada mzdy

Pracovné voľno zamestnanca počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy sa podľa Zákonníka práce nepovažuje za výkon práce, preto nemá zamestnanec nárok na mzdu ani náhradu mzdy. Podľa informácií dostupných na webovej stránke Ministerstva obrany SR bude účastníkom dobrovoľného vojenského výcviku vyplatená suma vo výške 1.107,375 EUR[1]. Okrem toho im bude poskytnuté bezplatné ubytovanie a stravovanie a budú im preplatené cestovné náklady.

Odvodové povinnosti

V čase výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy neodvádza zamestnávateľ za zamestnanca povinné sociálne poistenie a zdravotné poistenie.

V čase neplateného voľna sa zdravotné poistenie neprerušuje, mení sa len osoba platiteľa poistného. Zamestnávateľ (platiteľ poistného) je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného. Na obdobie čerpania neplateného voľna je zamestnanec povinný si zdravotné poistenie platiť ako samoplatca.

Sociálne poistenie sa na rozdiel od zdravotného poistenia v čase neplateného voľna prerušuje. Za začiatok prerušenia sa považuje prvý deň neplateného voľna, za ukončenie prerušenia sa považuje posledný deň neplateného voľna. Zamestnávateľ je povinný oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia do ôsmich dní od tohto prerušenia. Zamestnanec nemá pri prerušení poistenia voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Môže sa však prihlásiť do Sociálnej poisťovne ako dobrovoľne poistená osoba a platiť si poistné na sociálne poistenie samostatne.

Skončenie pracovného pomeru

Podľa Zákonníka práce[2] je zamestnanec v čase jeho uvoľnenia na dobrovoľnú vojenskú prípravu v tzv. ochrannej dobe, preto zamestnávateľ nesmie skončiť so zamestnancom pracovný pomer výpoveďou. K prípadnému skončeniu pracovného pomeru by ale mohlo dôjsť dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo výpoveďou zo strany zamestnanca, prípadne formou okamžitého skončenia pracovného pomeru, ak dôjde k naplneniu zákonom stanovených predpokladov.

Obsadenie uvoľneného pracovného miesta

Otázka návratu uvoľneného zamestnanca do práce nie je v Zákonníku práce vyslovene upravená. Vzhľadom na dĺžku trvania výcviku je možné analogicky aplikovať úpravu návratu do práce zamestnankyne po materskej dovolenke. V prípade, ak by zamestnávateľ nebol schopný počas neprítomnosti uvoľneného zamestnanca zabezpečiť jeho pracovné úlohy prostredníctvom iných zamestnancov a prijal by na toto dočasne uvoľnené pracovné miesto nového zamestnanca, je potrebné počítať s tým, že po návrate zamestnanca uvoľneného na dobrovoľnú vojenskú prípravu ho musí vrátiť späť na jeho pôvodné pracovné miesto. Ak nebude mať zamestnávateľ po návrate pôvodného zamestnanca možnosť ďalej zamestnávať novoprijatého zamestnanca, mal by ho zamestnať na dobu určitú, t.j. na čas neprítomnosti uvoľneného zamestnanca. Ak by bol novoprijatý zamestnanec zamestnaný na dobu neurčitú, nemôže s ním zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer výpoveďou z toho  dôvodu, že sa pôvodný zamestnanec vrátil po skončení dobrovoľnej vojenskej prípravy naspäť do práce. Zamestnávateľ môže s novoprijatým zamestnancom skončiť pracovný pomer výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru v zákonom stanovených prípadoch alebo dohodou.

Dovolenka

Zamestnávateľ nie je oprávnený krátiť dovolenku zamestnancovi uvoľnenému na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy. Úprava Zákonníka práce je síce v tejto otázke nejednoznačná, no podľa stanoviska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 24.5.2019 patrí táto prekážka v práci medzi prekážky z dôvodov všeobecného záujmu, a preto je krátenie dovolenky neprípustné. To znamená, že zamestnancovi uvoľnenému na dobrovoľnú vojenskú prípravu vznikne nárok na dovolenku v rovnakom rozsahu, ako keby vykonával prácu a zamestnávateľ nie je oprávnený mu tento nárok krátiť z dôvodu jeho neprítomnosti v práci počas účasti na dobrovoľnej vojenskej príprave.

Zhrnutie

Ako možno vidieť, úprava Zákonníka práce je v tejto oblasti vyvážená. Zamestnávateľ je spravodlivo  zbavený viacerých povinností, zamestnancovi je na druhej strane takisto poskytnutá ochrana vo forme zákazu výpovede a garancie jeho návratu na pôvodné pracovné miesto. Vzhľadom na zmysel a účel dobrovoľnej vojenskej prípravy a jej všeobecno-spoločenský charakter vzal zákonodarca do úvahy fakt, že tento inštitút sa bude využívať v prípade, ak budú práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca spravodlivo vyvážené.

Jánošková
JUDr. Natália Jánošková,
advokátska koncipientka

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.


Cintorínska 3/a
811 08 Bratislava

Tel:      +421 232 786 411
E-mail: natalia.janoskova@eversheds-sutherland.sk

______________
[1] Informácia dostupná na webovej stránke Ministerstva obrany SR k dispozici tu dňa 6. 12. 2019
[2] Ustanovenie § 64 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk