19.4.2013
ID: 126upozornenie pre užívateľov

"Veľká" novela zákona o verejnom obstarávání

Už len pár dní zostává do uverejnenia novely zákona o verejnom obstarávaní v Zbierke zákonov. Okrem menších zmien týkajúcich sa konania o námietkach, ktoré nadobudnú účinnosť dňom jej vyhlásenia, nadobudne Novela účinnosť dňa 6. júla 2013. Ustanovenia týkajúce sa povinnej certifikácie zariadení na elektronické aukcie nadobudnú účinnosť až 1. januára 2014.

 
 PRK Partners logo
 
Národná rada Slovenskej republiky dňa 19. marca 2013 schválila návrh novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), ktorý pripravovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky približne rok. Novelu podpísal prezident Slovenskej republiky dňa 11. apríla 2013 a každým dňom by mala byť uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „Novela“).

Cieľ Novely

Podľa dôvodovej správy si Novela kladie za cieľ dosiahnuť efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, posilniť súťažný princíp, s dôrazom na záujem štátu zabezpečiť flexibilitu a aktívnu otvorenosť procesov verejného obstarávania, ako aj  chrániť kvalitných a poctivých dodávateľov.

Zmena v klasifikácií zákaziek

Novela ruší klasifikáciu zákaziek na podprahové a s nízkou hodnotou, pričom ponecháva rozdelenie zákaziek iba na nadlimitné a podlimitné. Dochádza tak k zjednoteniu úpravy pre podlimitné, podprahové zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. V prípade podlimitných zákaziek bude vo všeobecnosti verejný obstarávateľ pri dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služieb bežne dostupných na trhu povinný použiť elektronické trhovisko.

Elektronická aukcia

Podľa novej úpravy nemusí Obstarávateľ použiť vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru elektronickú aukciu. Rovnako sa ruší povinnosť Obstarávateľa použiť elektronickú aukciu pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby alebo na uskutočnenie stavebných prác v prípadoch, ak bolo možné presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky. Novela tak ustanovuje povinnosť Obstarávateľa použiť elektronickú aukciu iba pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu.

Zriadenie elektronického trhoviska

V tejto súvislosti bude zriadené elektronické trhovisko, ktoré bude spravovať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaregistruje záujemcu na elektronickom trhovisku, ak o to požiada v žiadosti o zápis do zoznamu podnikateľov alebo svoj záujem oznámi Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad“). Registrovaný uchádzač alebo záujemca bude mať možnosť na elektronickom trhovisku kedykoľvek zverejniť ponuku tovarov, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, pričom bude viazaný zverejnenou ponukou.

Evidencia referencií

Novela vytvára tzv. evidenciu referencií, ktorá bude predstavovať informačný systém verejnej správy a bude obsahovať referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov (ďalej spoločne len ako  „Obstarávateľ“). Správcom evidencie referencií bude Úrad. Referencia bude predstavovať elektronický dokument obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby na základe zmluvy uzatvorenej podľa Zákona a okrem iných údajov bude obsahovať tiež tzv. hodnotenie kvality plnenia a výslednú hodnotiacu známku. Kritériami hodnotenia kvality plnenia bude napríklad predčasné ukončenie zmluvy Obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa, dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť a pod. Výslednou hodnotiacou známkou je celé číslo od 0 do 100, ktoré sa vypočíta spôsobom váženia jednotlivých hodnotiacich kritérií a posudzovania ich poradia dôležitosti. Negatívne referencie môžu viesť k zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na 1 rok, resp. až na 3 roky v prípadoch odstúpenia od zmluvy (resp. jej výpovede) Obstarávateľom pre podstatné porušenie povinností dodávateľa.

Centrálne obstarávanie pre bežné tovary, služby a práce (nadlimitné zákazky)

V prípadoch nadlimitných zákaziek[1] na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré sú bežné dostupné na trhu bude Slovenská republika ako verejný obstarávateľ povinný nadobúdať takéto tovary, stavebné práce alebo služby od alebo prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie. Touto centrálnou obstarávacou organizáciou bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Uvedené sa uplatní za predpokladu, že nie je medzi nimi dohodnuté inak v písomnej dohode alebo ak Slovenská republika ako verejný obstarávateľ nevie na základe prieskumu trhu preukázať, že dokáže vyššie uvedené tovary, stavebné práce alebo služby obstarať za nižšiu cenu.

Úprava revíznych postupov
 
Po novom bude Úrad v konaní o námietkach preskúmavať len zákonnosť postupu kontrolovaného. Úvahy, ktorými sa kontrolovaný pri postupe podľa Zákona riadil majú podliehať preskúmaniu Úradu len vtedy, ak budú celkom zjavne mimo medzí ustanovených Zákonom. Obmedzuje sa tak možnosť kontrolovať nastavenie súťažných kritérií. Proti rozhodnutiu o námietkach bude môcť vo všeobecnosti účastník konania o námietkach podať odvolanie, pričom musí byť doručené Úradu do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o námietkach. S podaním odvolania je účastník konania povinný zložiť na účet Úradu kauciu. Výška kaucie závisí najmä od toho, či boli námietky podané pred alebo po otvorení časti ponuky označenej ako "Kritériá", od predpokladanej hodnoty zákazky a typu zákazky.

Zriadenie Rady Úradu

O odvolaní bude musieť rozhodnúť do 45 dní odo dňa doručenia úplného odvolania novozriadená Rada Úradu (Rada). Ak sú preto dôvody, Rada rozhodnutie zmení. V opačnom prípade odvolanie zamietne a potvrdí rozhodnutie. Rozhodnutie Rady o odvolaní bude preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Rady o odvolaní.

Rada bude mať 9 členov, ktorými budú predseda a podpredseda Úradu a 7 osôb menovaných vládou. Funkčné obdobie člena Rady menovaného vládou je päťročné. Člen Rady nebude môcť prejednávať a rozhodovať vec, ak sa v tej istej veci zúčastnil konania na inom stupni. Do kompetencie Rady bude patriť najmä rozhodovanie o:

 • odvolaní proti rozhodnutiu Úradu o námietkach;
 • preskúmaní rozhodnutia Úradu mimo odvolacieho konania;
 • proteste prokurátora (za určitých predpokladov);
 • návrhu na vyhotovenie referencie, ak si Obstarávateľ nesplnil svoju povinnosť vyhotoviť ju;
 • návrhu na určenie, že došlo k zmene okolností odôvodňujúcich uzatvorenie dodatku k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia.

Zákaz dodatkov zvyšujúcich cenu plnenia
 
V zmysle Novely sa zakazuje uzavrieť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa ním zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti. Obstarávateľ je oprávnený uzatvoriť takýto dodatok, ak Rada určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností:

 • ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia;
 • ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri jej uzatváraní; a
 • po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok.

Návrh na vyššie uvedené určenie môže Rade podať strana zmluvy. Rada rozhoduje o návrhu do 90 dní odo dňa doručenia úplného návrhu. Dodatok môže byť uzatvorený najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia Rady. Rozhodnutie Rady je preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Rady. Zo znenia Novely nevyplýva, či žalobu môže podať iba strana príslušnej zmluvy alebo prípadne aj tretie osoby.

Princíp znižovania ceny pri opakovaných plneniach

Novela definuje povinné náležitosti rámcovej dohody alebo zmluvy, ktorej predmetom je záväzok dodávateľa na opakované plnenie spočívajúce v dodaní tovaru. Povinnou náležitosťou je ustanovenie vo vzťahu k určeniu ceny tovaru pre každé opakované plnenie, podľa ktorého budú zmluvné strany počas trvania príslušnej zmluvy povinné určovať cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu. Spôsob, ktorým budú zmluvné strany zisťovať ceny na vyššie uvedený účel Novela ponecháva na dohodu zmluvných strán. Na účely porovnania cien je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie 6 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie. Zmluvné strany musia pritom vziať do úvahy aspoň 3 cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ak v čase ich zisťovania existujú. V prípade, že budú ceny na trhu nižšie ako cena určená príslušnou zmluvou, budú zmluvné strany povinné určiť cenu najviac v sume priemeru medzi 3 najnižšími cenami zistenými na trhu. Vyššie uvedené typy zmlúv budú musieť takisto obsahovať ustanovenie o možnosti jej výpovede zo strany Obstarávateľa v prípade, že dodávateľ nie je schopný dodať, resp. nedodá plnenie za cenu určenú v súlade s vyššie uvedeným postupom.
 
Úprava mimoriadne nízkej ceny
 
Zákon sa dopĺňa o demonštratívny výpočet prípadov, kedy vždy pôjde o mimoriadne nízku ponuku. Ak budú predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov (spĺňajúcich podmienky účasti), ktoré spĺňajú požiadavky Obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou bude vždy aj ponuka, obsahujúca cenu plnenia, ktorá je najmenej o:

 • 30% nižšia než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk;
 • 15% nižšia než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia; a zároveň
 • 15% nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom.

Ruší sa tiež povinnosť (zostáva len oprávnenie) komisie v prípadoch, kedy sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
 
Ostatné zmeny
 
Okrem vyššie uvedeného Novela zavádza aj ďalšie zmeny, medzi ktoré patrí napríklad rozšírenie zverejňovacích povinností, zrušenie rokovacieho konania bez zverejnenia a posilnenie kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
 


Miriam Galandová

JUDr. Ing. Miriam Galandová LL.M.,
partner

Ján Augustín

Mgr. Ján Augustín,
associate


PRK Partners s.r.o.

Hurbanovo námestie 3
811 06  Bratislava 1

Tel.: +421 232 333 232
Fax:  +421 232 333 222
e-mail: bratislava@prkpartners.com


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Po Novele sa nadlimitnou zákazkou bude rozumieť zákazka zadávaná Obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit, ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk