19.2.2021
ID: 5001upozornenie pre užívateľov

„Vianočna“ dohoda o obchode a spolupráci: úspešné ukončenie rokovaní o brexite

Európska únia (ďalej len „EÚ“) a Spojené kráľovstvo (ďalej len „UK“) v priebehu niekoľkých uplynulých rokov rokovali o tzv. BREXIT-e. Napriek tomu, že koncom roka sa už čoraz častejšie skloňoval tvrdý odchod UK, k uzatvoreniu Dohody o obchode a spolupráci napokon predsa len došlo 24.12.2020.

Znamená uzatvorenie „vianočnej dohody“ koniec vzájomných rokovaní medzi EÚ a UK? Čo sa „vianočnou dohodou“ dohodlo a aký to má dopad na subjekty pôsobiace na území oboch strán? Aj na tieto otázky sa budem snažiť týmto článkom poskytnúť aspoň základné odpovede.

UK rozhodlo o svojom vystúpení z EÚ referendom ešte v marci 2016. Dohoda o vystúpení bola ale uzatvorená až koncom roka 2019, platnosť nadobudla 1. februára 2020. Touto dohodou sa určilo tzv. prechodné obdobie plynúce do 31. decembra 2020, počas ktorého sa z pohľadu občanov, študentov, výskumníkov, spotrebiteľov, podnikateľov, či investorov prakticky nič nezmenilo v porovnaní so stavom, kedy bolo UK súčasťou EÚ. V prechodnom období malo dôjsť k uzatvoreniu konkrétnej dohody o nadchádzajúcej spolupráci strán. Táto bola uzatvorená až tesne pred uplynutím prechodného obdobia 24.12.2020.

UK je ako bývalý členský štát EÚ, a taktiež vzhľadom na jeho geografickú blízkosť, rozsiahlo prepojené s EÚ, a to tak v ekonomickej, ako aj v iných oblastiach. V prípade neexistencie Dohody o obchode a spolupráci (ďalej len „Dohoda“) by boli vzájomné vzťahy narušené, čo by malo negatívny dopad na jednotlivcov, podnikateľov a ďalšie subjekty pôsobiace na dotknutých územiach. Skutočnosť, že Dohoda bola uzatvorená „v hodine dvanástej“, však spôsobila, že ju nebolo možné včas formálne ratifikovať v EÚ. Európsky parlament bude preto o schválení Dohody rokovať začiatkom tohto roka. V UK už ratifikačný zákon o Dohode dostal aj oficiálny súhlas kráľovnej. Platnosť Dohody možno nateraz označiť za dočasnú.

Napriek tomu, že ratifikačný proces ešte nebol plne ukončený, možno už teraz konštatovať, že rokovania o pobrexitovej spolupráci UK a EÚ boli do veľkej miery ukončené. Strany však nechali čiastočne otvorené niektoré otázky, o ktorých ešte budú rokovať v priebehu určených prechodných období (rybolov, prenos osobných údajov a ďalšie). Očakáva sa tiež, že v Dohode ešte v priebehu rokov môžu nastať zmeny, ktoré budú vyplývať, okrem iného, zo vzájomnej koordinácie krokov strán a vývoja kontraktácie UK s inými štátmi.

Dohoda odzrkadľuje skutočnosť, že UK opúšťa systém spoločných pravidiel a jednotný trh EÚ. Bez ohľadu na jej uzatvorenie stále platí, že UK sa od 1.1.2021 stalo vo vzťahu k EÚ treťou krajinou, a teda samostatným trhom, v dôsledku čoho dochádza k obmedzeniu voľného pohybu osôb, tovarov, služieb aj kapitálu. Dohoda sa týka nasledovných oblastí:

  • obchod s tovarom a službami, digitálny obchod, práva priemyselného vlastníctva, verejné obstarávanie, letectvo, cestná doprava, energetika, rybolov, koordinácia sociálneho zabezpečenia, vymáhanie práva a justičná spolupráca v trestných veciach, tematická spolupráca a účasť na programoch EÚ, „level playing field“ (rovnaké podmienky) a dodržiavanie a rešpektovanie základných právam.

V súvislosti s vyššie uvedeným je dôležité spomenúť, že popri Dohode ostáva naďalej v platnosti Dohoda o vystúpení UK z EÚ (ďalej len „Dohoda o vystúpení“), ktorá sa rovnako uplatňuje od 1.1.2021. Dohoda zároveň nepredstavuje jediný dokument, na ktorom sa strany 24.12.2020 dohodli, ale je len súčasťou balíka, ktorý tvorí tiež dohoda o jadrovej spolupráci, dohoda o bezpečnosti informácií a niekoľko spoločných vyhlásení o otázkach, pri ktorých sa očakáva ďalšia spolupráca (napr. spolupráca v oblasti riadenia finančných služieb, či dotácie).

Vzťah EÚ a UK má množstvo aspektov. Týmto článkom sa preto pokúsime poukázať aspoň na niektoré z nich.

Obchod s tovarmi

Ako už bolo uvedené, od 1. januára 2021 opustilo UK jednotný trh EÚ, a zároveň aj colnú úniu. V dôsledku uvedeného už viac nemôže participovať na voľnom pohybe tovarov, ktorý sa uplatňuje v EÚ. To sa prejavuje, okrem iného, uplatňovaním colných kontrol a formalít, vrátane potreby vstupných a výstupných prehlásení na všetky tovary prechádzajúce z colného územia EÚ na colné územie UK a naopak. Od 1.1.2021 sa uplatňuje taktiež DPH, v niektorých prípadoch tiež spotrebné dane a medzi stranami neexistuje vzájomné uznávanie posúdenia zhody výrobkov. Vývoz potravín navyše podlieha aj zdravotným kontrolám.

Napriek uvedenému, vďaka Dohode obchod medzi stranami nie je obdobný tomu, ako vyzerá ich obchod s tretími krajinami. Dohodou sa podarilo dosiahnuť vzájomne želaný a ambiciózny priestor voľného obchodu bez taríf alebo kvót na výrobky. Bez existencie Dohody by sa výška taríf dostala napríklad v prípade vývozu áut na úroveň 10%, pri mäse by to bolo pravdepodobne viac ako 40%. Strany sa tiež dohodli na vzájomnom uznávaní programov „schválených hospodárskych subjektov“ („Authorized Economic Operators“), čím sa zabezpečilo zjednodušenie colných formalít a plynulejší tok tovarov. Obchodníci budú môcť sami osvedčovať pôvod tovarov. Dohoda pokladá základ aj pre ďalšiu budúcu spoluprácu strán týkajúcu sa obchodu s tovarom, pričom sa dotýka, okrem iného, otázok rozvíjania colnej spolupráce, spolupráce v daňových otázkach, či odstraňovania administratívnych chýb.

Služby

Za podstatnú zmenu možno určite označiť skutočnosť, že medzi stranami už viac nebude dochádzať k vzájomnému uznávaniu odbornej spôsobilosti. Odborní zamestnanci (ako napr. lekári, zdravotné sestry, architekti, atď.) z UK tak budú potrebovať aby ich kvalifikácia bola uznaná osobitne v každom členskom štáte EÚ, v ktorom plánujú svoju odbornú činnosť vykonávať. Tiež dodávatelia služieb už nebudú môcť užívať výhody konceptu jedného povolenia (napr. pri finančných službách), ktorý by im umožňoval automatický prístup k celému trhu.

Dohoda však do oblasti služieb priniesla aj niekoľko hodnotných záväzkov, ktoré poskytovanie služieb medzi UK a EÚ zvýhodnia v porovnaní s poskytovaním služieb z alebo do tretích krajín. Strany sa, okrem iného, zaviazali pristupovať k investorom alebo podnikom pochádzajúcim z územia druhej strany nediskriminačne v porovnaní s domácimi investormi a podnikmi. Došlo tiež k zavedeniu opatrení na umožnenie krátkodobých pracovných pobytov. A odstránili sa tiež neoprávnené zábrany k digitálnemu obchodu (pri súčasnom rešpektovaní pravidiel ochrany osobných údajov).

Pohyb osôb

V EÚ sa uplatňuje voľný pohyb osôb, ktorý v sebe zahŕňa slobodu pracovať, študovať, či podnikať v ktoromkoľvek členskom štáte. UK od 1.1.2021 zo zóny voľného pohybu vystúpilo, v dôsledku čoho sa viac vzájomne neuplatňuje žiadna z uvedených slobôd a pohyb osôb medzi územiami týchto strán sa spravuje existujúcou imigračnou legislatívou EÚ a UK. Medzi stranami sa zaviedla vízová povinnosť aplikujúca sa na pobyty presahujúce 90 dní v rámci 180-dňového obdobia.

Dohoda však obsahuje aj ustanovenia zjednodušujúce prácu na území niektorej zo strán, napr. ustanovenia o koordinácii sociálneho zabezpečenia. Okrem toho sú osoby, ktoré mali pobyt na území jednej zo strán už pred 31.12.2020, vo všeobecnosti chránené Dohodou o vystúpení, ktorá im zabezpečuje pokračujúce právo zotrvať, zabezpečuje nediskriminačné podmienky a ochranu ich práv sociálneho zabezpečenia.

Doprava

Brexitom sú dotknutí tiež prevádzkovatelia dopravných služieb, a to opäť v dôsledku zániku účasti UK na jednotnom trhu EÚ. Všeobecne sa strany v oblasti dopravy zaviazali k zachovaniu leteckej, cestnej, železničnej a lodnej prepojenosti strán na udržateľnej úrovni pri súčasnom zachovávaní rovnakých podmienok bezpečnosti dopravy a práv pre cestujúcich a pracujúcich na úrovni „level playing field“.

V oblasti cestnej dopravy budú síce dopravcovia oprávnení prepravovať tovary z, do alebo cez územie každej zo strán, avšak uplatňovať sa budú obmedzenia na počet prepráv, ktoré je prepravca oprávnený uskutočniť v rámci územia druhej strany.

Oblasti leteckej prepravy sa Brexit dotkne tiež výrazne, a to najmä z pohľadu prepravcov so sídlom v UK. Tí už viac nie sú oprávnení uskutočňovať lety medzi destináciami EÚ, a tiež ani leteckú prepravu cestujúcich s prestupom v EÚ (napr. z UK – Slovensko – Thajsko alebo naopak). Letecká preprava medzi UK a EÚ však zostala zachovaná bez obmedzení a strany ani nevylúčili možnosť budúcich rokovaní o rozšírení oprávnení leteckých prepravcov.

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov je problematikou, na ktorú EÚ kladie veľký dôraz. Presun osobných údajov sa v EÚ vo všeobecnosti riadi nariadením GDPR, na ktoré nadväzujú právne predpisy prijaté osobitne v členských štátoch. Obdobný právny predpis je aktuálne platný taktiež v UK. Vo vzťahu k tretím krajinám mimo EÚ platí, že prenos osobných údajov do týchto krajín bez toho, aby tieto krajiny vedeli preukázateľne zabezpečiť dostatočnú ochranu osobných údajov, je zakázaný. Ako preukaz zabezpečenia takejto ochrany štandardne slúžia rozhodnutia o primeranosti („adequacy decisions“).

Už pred koncom prechodného obdobia bolo zjavné, že do 1.1.2021 sa rozhodnutie o primeranosti vo vzťahu k UK nepodarí dosiahnuť. Strany sa preto dohodli na prechodnom období do prijatia rozhodnutia o primeranosti alebo do 1.5.2021 (s možnosťou automatického predĺženia do 1.7.2021), podľa toho, ktorý dátum nastane skôr, počas ktorého môžu presuny osobných údajov do UK fungovať bez dodatočných opatrení. Z uvedeného možno usudzovať, že strany očakávajú prijatie rozhodnutia o primeranosti v najbližších 6 mesiacoch. Ťažko sa však odhaduje, či je tento čas na prijatie takéhoto rozhodnutia postačujúci.

Samotná Dohoda pozostáva z viac ako 1200 strán, pričom pobrexitový vzťah UK a EÚ sa už teraz spravuje množstvom ďalších dokumentov vzájomne dohodnutých stranami. Očakáva sa tiež, že viaceré otázky ešte budú musieť byť v budúcnosti riešené. Je preto nemožné zhrnúť, v čom všetkom sa vzťah UK a EÚ od 1.1.2021 zmenil. Platí však, že každý jeden subjekt, ktorý v súčasnosti vykonáva alebo v budúcnosti plánuje vykonávať aktivity, ktoré sa dotýkajú tak územia UK, ako aj územia EÚ, by mal vopred riešiť, ako bude jeho pôsobenie a činnosť touto novou situáciou ovplyvnené.

Mgr. Soňa Petrovičová,
advokát
 
Eversheds_logo_200
 

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava

Tel:      +421 232 786 411
E-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk