23.10.2015
ID: 3079upozornenie pre užívateľov

Výmena tradičných mien za virtuálne menové jednotky „bitcoin“ a DPH

Výmena tradičných mien za virtuálne menové jednotky „bitcoin“ je oslobodená od DPH

Smernica o DPH[1] uvádza, že dodávanie tovaru a poskytovanie služieb za protihodnotu na území členského štátu zdaniteľnou osobou, ktorá koná ako taká, podlieha DPH. Členské štáty však musia oslobodiť od dane okrem iného transakcie týkajúce sa „devíz, bankoviek a mincí používaných ako zákonné platidlo“.

Pán David Hedqvist, švédsky občan, plánuje poskytovať služby spočívajúce vo výmene tradičných mien za virtuálnu menu „bitcoin“ a naopak. „Bitcoin“ je virtuálna mena používaná pri platbách medzi súkromnými osobami prostredníctvom internetu, ako aj v niektorých internetových obchodoch, ktoré túto menu akceptujú; používatelia môžu kupovať a predávať túto menu podľa výmenných kurzov. Pán Hedqvist predtým, ako začal uskutočňovať takéto transakcie, požiadal švédsku Komisiu pre daňové právo o predbežné stanovisko k otázke, či je povinný platiť DPH z kúpy a predaja jednotiek „bitcoin“. Podľa tejto komisie je „bitcoin“ platidlo, ktoré sa používa veľmi podobným spôsobom ako zákonné platidlá a transakcie, ktoré pán Hedqvist plánuje uskutočňovať, musia byť preto oslobodené od DPH.

Skateverket, švédsky daňový orgán, sa proti rozhodnutiu Komisie pre daňové právo odvolal na Högsta förvaltningsdomstolen (Najvyšší správny súd, Švédsko). Tvrdí, že na činnosť, ktorú pán Hedqvist plánuje vykonávať, sa oslobodenie od dane stanovené v smernici o DPH nevzťahuje. Högsta förvaltningsdomstolen za týchto okolností položil Súdnemu dvoru otázku, či takéto transakcie podliehajú DPH, a v prípade kladnej odpovede, či sú oslobodené od tejto dane.

Súdny dvor vo svojom dnešnom rozsudku konštatuje, že výmenné transakcie tradičných mien za virtuálne menové jednotky „bitcoin“ (a naopak) predstavujú poskytovanie služieb za protihodnotu v zmysle smernice, keďže spočívajú vo výmene rôznych peňažných prostriedkov a existuje priama súvislosť medzi službou poskytnutou pánom Hedqvistom a protihodnotou, ktorú prijal, konkrétne rozdiel medzi cenou, za ktorú kúpil meny, a cenou, za ktorú ich predáva svojim zákazníkom.

Súdny dvor zastáva tiež názor, že tieto transakcie sú oslobodené od DPH podľa ustanovenia o transakciách týkajúcich sa „devíz, bankoviek a mincí používaných ako zákonné platidlo“. Vylúčenie transakcií, aké plánuje uskutočňovať pán Hedqvist, z rozsahu pôsobnosti tohto ustanovenia by totiž viedlo k čiastočnému zbaveniu jeho účinkov vzhľadom na účel oslobodenia, ktorý spočíva v odstránení ťažkostí, ktoré vznikajú v rámci úpravy finančných transakcií, v súvislosti so zisťovaním základu dane a sumy odpočítateľnej DPH.

________________________________
[1] Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1).


Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 128/15, 22. októbra 2015
Rozsudok vo veci C-264/14
Skatteverket/David Hedqvist
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk