3.5.2024
ID: 6063upozornenie pre užívateľov

Výrobky vyrobené nútenou prácou budú zakázané na jednotnom trhu EÚ

Parlament definitívne schválil nové nariadenie, ktoré EÚ umožňuje zakázať predaj, dovoz a vývoz tovaru vyrobeného pomocou nútenej práce.Orgány členských štátov a Európska komisia budú môcť vyšetrovať podozrivý tovar, dodávateľské reťazce a výrobcov. Ak sa preukáže, že výrobok bol vyrobený použitím nútenej práce, už ho nebude možné predávať na trhu EÚ (vrátane online) a zásielky budú zadržané na hraniciach EÚ.

Vyšetrovanie

Rozhodnutia o vyšetrovaní budú založené na faktických a overiteľných informáciách, ktoré možno získať napríklad od medzinárodných organizácií, spolupracujúcich orgánov a oznamovateľov. Zohľadní sa niekoľko rizikových faktorov a kritérií, vrátane prítomnosti štátom nariadenej nútenej práce v určitých hospodárskych sektoroch a geografických oblastiach.

Dôsledky pre spoločnosti využívajúce nútenú prácu

Výrobcovia zakázaného tovaru budú musieť svoje výrobky stiahnuť z jednotného trhu EÚ a darovať, recyklovať alebo zničiť. Spoločnosti, ktoré nedodržiavajú pravidlá, môžu dostať pokutu. Tovar sa môže vrátiť na jednotný trh EÚ, keď spoločnosť odstráni nútenú prácu zo svojich dodávateľských reťazcov.

Vyhlásenia spravodajkýň

Spravodajkyňa Výboru pre vnútorný trh Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, PT) uviedla: „Dnes je na celom svete 28 miliónov ľudí uväznených v rukách obchodníkov s ľuďmi a štátov, ktoré ich nútia pracovať za nízku alebo žiadnu mzdu. Európa nemôže vyvážať svoje hodnoty a zároveň dovážať produkty vyrobené nútenou prácou. Skutočnosť, že EÚ má konečne zákon na zákaz týchto produktov, je jedným z najväčších úspechov tohto mandátu a víťazstvom pokrokových síl.“

Spravodajkyňa Výboru pre medzinárodný obchod Samira Rafaela (Renew, NL) povedala: „Toto je historický deň. Prijali sme prelomový právny predpis na boj proti nútenej práci na celom svete. Toto nariadenie posilňuje EÚ a medzinárodnú spoluprácu, presúva moc z vykorisťovateľov na spotrebiteľov a zamestnancov a ponúka možnosti nápravy pre obete. Transformuje tiež obchodné politiky pre zelenšiu a spravodlivejšiu budúcnosť.“

Ďalší postup

Nariadenie bolo prijaté 555 hlasmi za, 6 hlasov bolo proti a 45 sa zdržalo hlasovania. Text teraz musí definitívne schváliť Rada EÚ. Potom sa uverejní v Úradnom vestníku. Krajiny EÚ ho budú musieť začať uplatňovať o 3 roky.

Tlačová konferencia

Po hlasovaní o 14:00 hod spravodajkyne Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, PT) a Samira Rafaela (Renew, NL) usporiadajú tlačovú konferenciu, na ktorej budú novinárov informovať o výsledku hlasovania a odpovedia na otázky. Tlačovú konferenciu môžete sledovať online a novinári, ktorí chcú klásť otázky na diaľku, by sa mali pripojiť cez tento odkaz.

Súvislosti

Prijatím tejto legislatívy Parlament reaguje na očakávania občanov týkajúce sa definovania noriem v rámci EÚ a mimo nej v obchodných a investičných vzťahoch, ako sú vyjadrené v návrhoch 19 ods. 2 a 3 záverov Konferencie o budúcnosti Európy.

Zdroj: TS Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk