8.12.2016
ID: 3547upozornenie pre užívateľov

Vysielanie zamestnancov do Nemecka na stavebné práce

Vysielanie zamestnancov, predovšetkým v rámci EU, je čoraz aktuálnejšou témou, ktorá má mnoho aspektov a dimenzií. V tomto článku sa venujeme špecifickej situácii – vysielaniu zamestnancov na stavebné práce do Nemecka. Pri tomto type vyslania vznikajú totiž zamestnávateľovi popri „všeobecných“ povinnostiach aj ďalšie, špecifické povinnosti, ktoré sú príznačné práve pre oblasť stavebníctva.

 
 Dvořák Hager Partners SK
 
Čo je to vyslanie?

V zmysle poslednej novely slovenského Zákonníka práce zahŕňa pojem vyslanie 3 rôzne situácie:

 • poskytovanie služby zamestnávateľa v zahraničí prostredníctvom svojich zamestnancov (vyslanie v užšom slova zmysle),
 • vyslanie zamestnanca do zahraničia v rámci koncernu (napr. do materskej spoločnosti) a
 • dočasné pridelenie (personálny leasing) zamestnanca „vypožičiavateľovi“ v zahraničí.

Vo všetkých troch prípadoch ostáva pracovný pomer k pôvodnému zamestnávateľovi zachovaný. Zo sociálneho hľadiska je potrebné myslieť pri každej forme vyslania na včasné vybavenie formulára A1.

Vyslanie je potrebné odlíšiť od pracovnej cesty, ktorá býva spravidla kratšia, osobitný súhlas zamestnanca sa v niektorých prípadoch ani nevyžaduje (napr. to vyplýva z povahy práce, súhlas bol udelený generálne už v pracovnej zmluve a pod.) a zamestnanec naďalej podlieha len svojmu domácemu právu.

Podľa posledných výkladov Národného inšpektorátu práce v prípade pracovnej cesty nejde o poskytnutie služby zmluvnému partnerovi, ale len o prácu v prospech zamestnávateľa (účasť na školeniach, seminároch, rokovaniach).

Vyslaním sa rozumie poskytnutie služby v prospech tretej osoby – zmluvného partnera zamestnávateľa. V prípade vyslania sa vždy vyžaduje súhlas zamestnanca. Súhlas sa udeľuje formou uzatvorenia dohody o vyslaní medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Zamestnávateľ je v prípade vyslania povinný zohľadniť okrem slovenského práva aj tzv. tvrdé jadro pracovnoprávnych predpisov v štáte vyslania. Následne sa použijú predpisy pre zamestnanca výhodnejšie.

Za tvrdé jadro sa považuje najmä úprava maximálneho pracovného času a minimálneho odpočinku, nároku na dovolenku, minimálnej mzdy a príplatkov za prácu nadčas, podmienky prenájmu zamestnancov, ochrana zdravia, bezpečnosti a hygiena na pracovisku, ochrana tehotných zamestnankýň a matiek, ako aj detí a mladistvých, zásad rovného zaobchádzania na pracovisku a nediskriminácie.

Povinnosti voči slovenským úradom

Voči slovenským úradom je potrebné splniť jedinú povinnosť – požiadať o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania. Formulár A1 slúži na preukazovanie poistenia v sociálnom systéme domovského štátu (v tomto prípade SR).

Registračné povinnosti voči nemeckým úradom

Ešte pred samotným vyslaním zamestnancov je potrebné splniť si registračnú povinnosť voči Finančnej kontrole nelegálnej práce (Generalzolldirektion, Direktion VII, Finanzkontrolle Schwarzarbeit).

Hlásenie sa podáva v najjednoduchšom prípade prostredníctvom formulára 0033035. Je možné ho nájsť, spolu s ostatnými formulármi pre komplikovanejšie prípady (nočná práca, práca na zmeny a i.), na webovej stránke uvedeného úradu.

Hlásenie obsahuje najmä údaje o zamestnancoch, trvaní vyslania, mieste výkonu práce, zástupcovi v Nemecku, mieste, na ktorom budú uložené požadované pracovnoprávne podklady a pod. Jeho súčasťou je aj čestné vyhlásenie o splnení povinností ohľadom pracovných podmienok a príspevkov na dovolenku.

Okrem toho je potrebné zaregistrovať sa aj na SOKA-BAU (viď nižšie).

Ktoré nemecké predpisy je potrebné zohľadniť?

Pri vyslaní stavebných robotníkov do Nemecka je potrebné zohľadniť najmä:

 • Zákon o kogentných pracovných podmienkach cezhranične vyslaných zamestnancov a zamestnankýň a pre zamestnancov a zamestnankyne pravidelne zamestnaných v domovskom štáte (Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, „AEntG“);
 • Spolkovú rámcovú kolektívnu zmluvu pre oblasť stavebníctva (Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe, „BRTV“);
 • Kolektívnu zmluvu o konaní pred sociálnymi pokladňami v stavebníctve (Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe, „VTV“);
 • Kolektívnu zmluvu o úprave minimálnych miezd v stavebníctve na území Nemeckej spolkovej republiky (Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, „TV Mindestlohn“)

SOKA-BAU

Význam SOKA-BAU

SOKA-BAU je nemecký orgán, ktorého úlohou je riadiť a dohliadať nad dovolenkovým systémom zamestnancov pracujúcich v stavebnom priemysle v Nemecku.

Vzhľadom na špecifiká tohto odvetvia (závislosť od počasia, častá zmena zamestnávateľa a i.) by mnohým pracovníkom v tomto odvetví nárok na dovolenku ani nevznikol. Preto bol vyvinutý špeciálny systém umožňujúci „šetrenie si“ dovolenky u rôznych zamestnávateľov na jednom konte vedenom u SOKA-BAU.

Dovolenku je možné vybrať si u aktuálneho zamestnávateľa. Aby nebol aktuálny zamestnávateľ týmto znevýhodnený, platia všetci zamestnávatelia v stavebnom sektore príspevky SOKA-BAU, z ktorých sú následne financované nároky zamestnancov na dovolenku. Zamestnávateľovi, ktorý poskytol náhradu mzdy počas dovolenky, následne tieto náklady SOKA-BAU refunduje.

Kto je povinný sa registrovať?

Povinnosť registrovať sa a platiť príspevky SOKA-BAU majú v zásade všetci zamestnávatelia (domáci aj zahraniční), ktorých zamestnanci pracujú na stavbách v Nemecku. Výnimku predstavujú zahraniční zamestnávatelia, ktorí v domovskom štáte prispievajú do obdobného systému (napr. BUAK v Rakúsku).

Výška príspevkov

Sadzba príspevku je od januára 2016 vo výške 14,5 % zo sumy hrubých mesačných miezd všetkých (stavebných) zamestnancov vyslaných do Nemecka. Príspevok je splatný každý mesiac k 20. dňu.

Preplácanie dovolenky a odškodnenie

V prípade, ak zamestnanec ukončí svoje vyslanie v Nemecku a v priebehu nasledujúcich  3 mesiacov nebude znovu vyslaný na výkon stavebných prác do Nemecka, môže SOKA-BAU požiadať o preplatenie nespotrebovanej dovolenky.

Ak si zamestnanec dovolenku nevyčerpá, ani nepožiada o jej preplatenie do konca nasledujúceho roka, nárok mu prepadne. V tom prípade však ešte má možnosť požiadať o tzv. odškodnenie, ktoré je paradoxne z finančného hľadiska výhodnejšie. Táto možnosť je však tiež časovo obmedzená.

Minimálna mzda zamestnancov pracujúcich v stavebnom priemysle

Uvedenú minimálnu mzdu upravuje kolektívna zmluva „TV Mindestlohn“. Musia ju rešpektovať tak nemeckí, ako aj zahraniční vysielajúci zamestnávatelia.

Jej výška závisí od (i) mzdovej skupiny a (ii) príslušnej spolkovej krajiny. Celkovo existuje 6 mzdových skupín, stavební robotníci sú vždy zaradení do 1. alebo 2. mzdovej skupiny, v závislosti od kvalifikácie a druhu vykonávaných prác.
 
Prehľad minimálnych miezd v rokoch 2016, 2017

Minimálna mzda v období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016:

tabulka

Minimálna mzda v období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017:

tabulka

Ďalšie povinnosti zamestnávateľa

Okrem vyššie uvedeného sa na (slovenského) hosťujúceho zamestnávateľa vzťahujú aj ďalšie povinnosti. Ide najmä o povinnosť riadne a v súlade s nemeckými predpismi evidovať pracovný čas a povinnosť predložiť v prípade kontroly napr. nasledovné dokumenty v nemeckom jazyku: (i) pracovné zmluvy, (ii) záznamy o evidencii pracovného času, (iii) výplatné listiny – zúčtovanie mzdy a (iv) potvrdenia o skutočnom vyplatení mzdy. Ďalší balík dokumentov je potrebné mať k dispozícii v prípade, ak u zamestnávateľa bol zavedený flexibilný pracovný čas.

V prípade kontroly nelegálneho zamestnávania vznikajú povinnosti tak zamestnávateľovi, ako aj zamestnancovi. Zamestnanec je napr. povinný na výzvu kontrolóra predložiť občiansky preukaz alebo pas. Kontrolóri majú právo vstupu do priestorov a právo vyžiadať si a skontrolovať doklady, ako aj právo nahliadať do účtovných a mzdových podkladov. Zamestnávateľ je povinný najmä strpieť vyššie uvedené a poskytnúť kontrolórom potrebnú súčinnosť. Zhrňujúco možno povedať, že kontrolóri majú porovnateľné oprávnenia ako polícia pri vyšetrovaní priestupkov a trestných činov.

Ručenie druhého zmluvného partnera

Ak vysielajúci zamestnávateľ nesplní svoje príspevkové povinnosti voči SOKA-BAU, alebo ich splní iba čiastočne, bude SOKA-BAU požadovať svoje nároky ohľadom dlžnej čiastky od zadávateľa, t.j. nemeckého zmluvného partnera. Rovnaký princíp platí aj vo vzťahu k výplate minimálnej mzdy.
 
Sankcie

Za porušenie vyššie uvádzaných povinností môže byť udelená hosťujúcemu zamestnávateľovi sankcia až do výšky 500.000,- EUR. Podstatnou hrozbou je aj možnosť uložiť sankciu zákazu účasti na verejnom obstarávaní.


JUDr. Zuzana Hnátová, LL.M,
advokátka
e-mail: zuzana.hnatova@dhplegal.com

Mgr. Natália Jánošková,
advokátska koncipientka
e-mail: natalia.janoskova@dhplegal.com


Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska ul. 3/a
811 08  Bratislava

Tel.: +421 2 32 78 64 - 11
Fax: +421 2 32 78 64 - 41
e-mail: bratislava@dhplegal.com


Použité zdroje:

 • Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
 • Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe
 • Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe
 • Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne im Baugewerbe im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
 • Informačná brožúra pre zamestnávateľov vydaná SOKA-BAU: Urlaubsverfahren bei Entsendung auf Baustellen in Deutschland


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk