20.11.2014
ID: 2685upozornenie pre užívateľov

Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(schválený v NR SR dňa 16.10.2014, postúpený do redakcie, predpokladaná účinnosť od 1.1.2015)

Tento návrh zákona upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, napr. neetické či nehospodárne konanie zamestnávateľa.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 

Ochrana sa vzťahuje na zamestnanca, ktorý vnútorne úprimne presvedčený o pravdivosti obsahu oznámenia, v dobrej viere, uviedol skutočnosti, ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu protispoločenskej činnosti a o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania (povinnosť mlčanlivosti zamestnanca sa, s určitými výnimkami, na také oznámenie nevzťahuje).

Závažnou protispoločenskou činnosťou je protiprávne konanie, t.j. niektorý z trestných činov korupcie , trestných činov verejných činiteľov, trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe alebo poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Okrem toho pôjde o trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 3 roky alebo o správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50.000 EUR.

Inštitucionálne podmienky ochrany

Zamestnávatelia s najmenej 50 zamestnancami budú povinní si vytvoriť vnútorný systém vybavovania podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedeli v rámci svojho zamestnania. Zamestnávatelia budú povinní určiť zodpovednú osobu, spôsoby podávania podnetov, viesť evidenciu podnetov, zverejňovať ich spolu s výsledkami prešetrenia a vydať vnútorný predpis, ktorý upraví ďalšie s tým súvisiace podrobnosti. Každý zamestnanec musí byť s týmto predpisom oboznámený.

Spôsoby podávania podnetov musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne. Zamestnávateľ je povinný prijať a preveriť každý podnet, zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet a oznámiť tejto osobe výsledok jeho preverenia do 10 dní od preverenia podnetu.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť plnenie uvedených povinností do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. V prípade porušenia hrozí zamestnávateľovi pokuta do 20 000 EUR.

Samotná ochrana zamestnanca

Samotná ochrana spočíva v dvoch rovinách, v ktorých sa zamestnávateľom sťažuje vykonanie niektorých pracovnoprávnych úkonov voči chránenému oznamovateľovi protispoločenskej činnosti. Prvá rovina sa týka podania podnetu zamestnancom v rámci vnútorného systému vybavovania podnetov na prešetrenie protispoločenskej činnosti inej ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania. Ochrana spočíva v možnosti inšpektorátu práce pozastaviť účinnosť pracovnoprávneho úkonu voči podávateľovi podnetu, ak je dôvodné podozrenie, že bol takýto úkon urobený v súvislosti s oznámením podnetu. Ochrana poskytovaná inšpektorátom práce je dočasná a jej pokračovanie sa viaže na podanie návrhu na vydanie predbežného opatrenia.

Druhá rovina sa týka oznámenia závažnej protispoločenskej činnosti, ktorou je trestný čin alebo správny delikt. V týchto prípadoch môže zamestnanec zároveň s oznámením podať žiadosť o poskytnutie ochrany. O tejto žiadosti rozhoduje príslušný orgán v závislosti od toho, či ide o poskytnutie ochrany v rámci trestného alebo správneho konania. Od okamihu vzniku ochrany vymedzené pracovnoprávne úkony zamestnávateľa voči zamestnancovi, na ktoré zamestnanec nedal súhlas, podliehajú predchádzajúcemu súhlasu inšpektorátu práce. Zamestnávateľ musí navrhovaný pracovnoprávny úkon odôvodniť a preukázať, že medzi takým úkonom a oznámením o protispoločenskej činnosti nejestvuje príčinná súvislosť. Odsúhlasovanie úkonov bude prebiehať v štandardnom správnom konaní, teda aj s možnosťou podania opravného prostriedku pre zamestnanca aj zamestnávateľa. Pri nesplnení povinností je inšpektorát práce oprávnený uložiť poriadkovú pokutu. Náhrada mzdy, ktorá môže byť oznamovateľovi priznaná z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru nie je obmedzená.

Ochrana podľa tohto zákona sa poskytuje aj osobe, ktorá urobila oznámenie pred účinnosťou tohto zákona a po jeho účinnosti podala žiadosť o poskytnutie ochrany. Týmto zákonom sa tiež rozširuje zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch, uvedený v Zákonníku práce, aj na dôvod oznámenia protispoločenskej činnosti.


Mgr. Sylvia Szabó

Mgr. Sylvia Szabó,
Junior Partner


Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax: +421 2 32 33 34 43
e-mail: office-ba@rc-cms.sk

PFR 2014 Domáca advokátska kancelária

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk