19.6.2014
ID: 2108upozornenie pre užívateľov

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 25. marca 2014 vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. mája 2014 s výnimkou článkov, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. júna 2014 (ďalej aj ako „Zákon“).

 
 Hamala Kluch Viglasky
 
1.Všeobecný úvod

Cieľom Zákona je v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou stanoviť podrobnejšie požiadavky na informačné povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a tým prispieť k zvýšeniu právnej istoty tak spotrebiteľov, ako aj predávajúcich.

Zákonom sa okrem iného rozširujú formálne požiadavky na uvedené zmluvy a podrobnejšie sa upravuje postup pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa predlžuje lehota na odstúpenie od zmluvy zo 7 pracovných dní na 14 kalendárnych dní. Zároveň sa zavádza tzv. formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý umožní spotrebiteľom zjednodušenie postupu pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy.

2.Rozšírenie predmetu právnej úpravy a definície zmluvných typov

Oproti doterajšej právnej úprave (zákon č. 108/2000 Z. z.) nový Zákon rozširuje predmet právnej úpravy a poskytuje tak spotrebiteľovi ochranu pri všetkých zmluvách uzatváraných na diaľku, resp. mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, okrem výnimiek explicitne uvedených v § 1 ods. 2, 3 a 4 Zákona (napr.: zmluvy o poskytnutí zdravotnej starostlivosti; o poskytovaní finančných služieb; o nájme nehnuteľnosti na účel bývania; o obstaraní zájazdu a pod.).

Zákon, na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy, ktorá len veľmi všeobecne definovala zmluvu pre podomový resp. zásielkový predaj, konkrétne definuje jednotlivé typy zmlúv, ktorých uzatváranie upravuje. Definičné znaky nie sú založené na náležitostiach zmluvy, ale na okolnostiach uzatvárania zmluvy a použitých prostriedkoch pri uzatváraní zmluvy.

Zákon definuje nasledovné typy zmlúv, na ktoré sa vzťahuje:

a) Zmluva uzavretá na diaľku - ktorou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

b) Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho - ktorou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom

 • i.uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
 • ii. na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
 • iii.uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo
 • iv.uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

Dôraz je kladený na proces dojednávania podstatných náležitostí zmluvy a nie na finálny moment uzavretia zmluvy. Platí, že ak návrh na uzavretie zmluvy dal spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, zvýšená ochrana spotrebiteľovi sa poskytuje tým, že táto zmluva bude považovaná za zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov bez ohľadu na miesto a spôsob uzavretia samotnej zmluvy.

c) Dohoda o predplatnom – je dohoda, ktorou sa predávajúci zaväzuje spotrebiteľovi dodávať tovar alebo službu počas vopred definovaného (predplateného) obdobia a spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť za cenu za dodávku na príslušné časové (predplatené) obdobie. Zákon nevyžaduje, aby spotrebiteľ platil vopred, ide iba o záväzok počas predplateného obdobia odoberať plnenie, pričom platiť je možné aj následne. Zákon tiež nevyžaduje, aby išlo o pravidelnú dodávku, je možné dohodnúť akékoľvek intervaly a frekvenciu dodávok. Musí však ísť o opakované plnenie rovnakého druhu a záväzok predávajúceho počas predplateného obdobia dodávať a záväzok spotrebiteľa odoberať dodávku.

d) Doplnková zmluva - je zmluva, ktorá svojim predmetom dopĺňa úžitok spotrebiteľa zo zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov (tzv. hlavnej zmluvy). Pri uzatváraní takejto doplnkovej zmluvy je vzhľadom na účel hlavnej zmluvy rozumné predvídať, že predmet doplnkovej zmluvy stratí pre spotrebiteľa zmysel v prípade zániku hlavnej zmluvy, t.j. spotrebiteľ nebude mať záujem na plnení povinností z tejto zmluvy. Ako príklad možno uviesť kúpnu zmluvu na diaľku, napr. v elektronickom obchode a garanciu pre spotrebiteľa, že v prípade akéhokoľvek poškodenia tovaru mu predávajúci vymení poškodený tovar za nový tovar. Spotrebiteľ za takúto službu platí pre predávajúceho mesačný poplatok. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od hlavnej zmluvy, nedokáže využiť ani výhodu z doplnkovej zmluvy. Preto je žiaduce, aby v prípade, že doplnková zmluva napĺňa znaky podľa Zákona, bola jej existencia závislá od existencie hlavnej zmluvy.

3. Povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy

Nakoľko si Zákon kladie za cieľ, aby mal spotrebiteľ už v čase rozhodovania o ponuke čo najúplnejšie a neskreslené informácie, Zákon ustanovuje povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov alebo pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, na základe ktorej sa táto zmluva má uzavrieť, informovať spotrebiteľa o taxatívne vymedzených skutočnostiach:

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,

c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,

d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),

e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že  do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,

f) cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť za účelom uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,

g) podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,

h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,

i) informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

j) informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona,

k) informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

l) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,

m) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,

n) informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,

o) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o  zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,

p) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

q) informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

r) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,

s) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,

t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať.

Zákon ďalej vymedzuje formálne požiadavky na splnenie informačnej povinnosti. V prípade zmluvy na diaľku sa nepredpisuje listinná forma, iba forma primeraná prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý sa použije na uzavretie zmluvy. Ustanovenie však treba vykladať v prospech spotrebiteľa a nemôže dávať priestor na to, aby predávajúci obchádzali povinnosť riadne, jasne a zrozumiteľne informovať spotrebiteľa. Poskytnutie informácií v listinnej podobe sa naopak vyžaduje v prípade zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov. Na základe súhlasu spotrebiteľa sa môže použiť iný trvanlivý nosič[1].

Predzmluvné informácie sa z dôvodu ochrany spotrebiteľa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, pričom ich zmena je možná iba na základe výslovného upozornenia spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy a s jeho súhlasom.

Zákon tiež upravuje, že spotrebiteľ musí byť vopred informovaný o nákladoch na doručenie tovaru a iných nákladoch a poplatkoch, ktoré musí hradiť a tiež o tom, že náklady na vrátenie tovaru späť predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ. Ak o týchto skutočnostiach nie je spotrebiteľ vopred informovaný, predávajúci nemôže od neho žiadať úhradu týchto nákladov.

Dôkazné bremeno splnenia informačnej povinnosti znáša vždy predávajúci.

4. Podmienky uzatvárania zmluvy

Zákon ukladá predávajúcemu niektoré nové povinnosti pri uzatváraní zmluvy:

a) Povinnosť zabezpečiť, aby spotrebiteľ potvrdil, že je oboznámený so skutočnosťou, že na základe odoslania objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar alebo službu. Cieľom uloženia tejto povinnosti predávajúcemu je zabezpečiť, aby spotrebiteľ mohol pri zmluvách uzatváraných na diaľku prostredníctvom internetových stránok v plnom rozsahu porozumieť záväzku, ktorý uzatvorením zmluvy vznikne pred tým, než podá objednávku. Je tiež dôležité, aby spotrebiteľ v takýchto situáciách mal možnosť určiť okamih, od ktorého preberie záväzok zaplatiť predávajúcemu (Potvrdenie spotrebiteľa).

b) Ak sa má na základe zmluvy alebo na základe žiadosti spotrebiteľa začať poskytovanie služieb ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, od predávajúceho sa vyžaduje, aby od spotrebiteľa získal výslovný súhlas so začatím takéhoto poskytovania, ako aj vyhlásenie spotrebiteľa o tom, že bol poučený o právnych následkoch udelenia výslovného súhlasu so začatím poskytovania, t. j. že po úplnom vykonaní služby stratí právo na odstúpenie od zmluvy. Ak by sa služby poskytovali v rozpore s uvedeným, predávajúci pri odstúpení od zmluvy nemôže od spotrebiteľa vyžadovať úhradu za poskytnuté plnenie, bez ohľadu na to, v akom rozsahu k poskytnutiu služieb došlo (Súhlas spotrebiteľa).

c) Na platné uzavretie zmluvy dojednanej telefonicky, v prípade, ak s ponukou oslovil spotrebiteľa predávajúci, sa vyžaduje súhlas spotrebiteľa s návrhom na uzavretie zmluvy v písomnej forme. V súlade s § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa písomná forma považuje za zachovanú aj vtedy, ak je súhlas spotrebiteľa s obsahom zmluvy daný napríklad elektronickými prostriedkami. Nestačí však slovný súhlas spotrebiteľa vyjadrený počas telefonického hovoru, a to ani v prípade, ak predávajúci disponuje audionahrávkou telefonického hovoru, na ktorej je zaznamenaný súhlas spotrebiteľa s uzavretím zmluvy (Písomný súhlas spotrebiteľa).

d) Zákon ustanovuje povinnosť predávajúceho poskytnúť spotrebiteľovi bezodkladne po uzavretí zmluvy na diaľku potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči, ktoré musí obsahovať všetky informácie podľa § 4 ods. 1 Zákona za predpokladu, že všetky tieto informácie predávajúci neposkytol spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred odoslaním objednávky, resp. pred uzavretím zmluvy na diaľku. V prípade, že predmetnom zmluvy je poskytovanie služieb alebo elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, pričom poskytovanie služieb alebo elektronického obsahu sa má začať ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi aj potvrdenie o predchádzajúcom výslovnom súhlase spotrebiteľa so začatím poskytovania pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásení o tom, že spotrebiteľ bol poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu (Potvrdenie o uzavretí zmluvy).

e) V prípade zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov je predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy povinný odovzdať spotrebiteľovi vyhotovenie uzavretej zmluvy alebo písomné potvrdenie o uzavretí zmluvy a v prípade, že ide o poskytovanie služieb alebo elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, aj potvrdenie o prijatí predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa a vyhlásení o tom, že spotrebiteľ bol poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu. So súhlasom spotrebiteľa možno tieto dokumenty poskytnúť na inom trvanlivom nosiči (Potvrdenie o uzavretí zmluvy).

5. Odstúpenie od zmluvy a lehota na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu

Doterajšia právna úprava systematicky rozlišovala odstúpenie od zmluvy pri podomovom a pri zásielkovom predaji. Zákon prináša v tomto ohľade zjednotenie a lehotu na odstúpenie od zmluvy stanovuje na 14 (kalendárnych) dní.

Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu je pre spotrebiteľa garantované z dôvodu, že v prípade predaja na diaľku spotrebiteľ nemôže tovar pred uzatvorením zmluvy vidieť a preto by mal mať možnosť otestovať a skontrolovať tovar, ktorý kúpil, v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru, podobne ako pri kúpe v „kamennom“ obchode. Pokiaľ ide o zmluvy uzavreté mimo prevádzkových priestorov, spotrebiteľ by mal mať právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu potenciálneho prekvapujúceho prvku či psychologického tlaku, ktorý môže byť spojený s týmto spôsobom predaja.

Všeobecná dĺžka lehoty na odstúpenie od zmluvy je 14 (kalendárnych) dní. Platí pre prípad, ak predávajúci riadne splnil príslušnú informačnú povinnosť. Ak ju nesplnil ani po uzavretí zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie až po 12 mesiacoch a 14 dňoch. Ak predávajúci splní svoju informačnú povinnosť počas 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie, lehota uplynie po 14 dňoch od dodatočného splnenia informačnej povinnosti. Štrnásťdňová lehota má spotrebiteľovi umožniť plne si uvedomiť svoje práva a povinnosti plynúce zo zmluvy a poskytnúť dostatok času na porozumenie, zváženie a overenie všetkých informácií. Neposkytnutie ustanovených predzmluvných informácií znamená také závažné porušenie povinnosti zo strany predávajúceho, že zakladá právo pre spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v predĺženej lehote. Na účely zabezpečenia právnej istoty, pokiaľ ide o dĺžku lehoty na odstúpenie od zmluvy, však ustanovenie zavádza obmedzenie v podobe 12-mesačnej lehoty.

Zákon ustanovuje spotrebiteľovi právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ešte pred dodaním tovaru.

V tomto smere je však nevyhnutné poznamenať, že Zákon taxatívne vymedzuje v § 7 ods. 6, od ktorých zmlúv nie je možné odstúpiť (napr.: zmluva o predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; o vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; o predaji zvukových, obrazových, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil; o predaji periodickej tlače).

Čo sa týka formy odstúpenia od zmluvy, všeobecne platí, že spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči. V prípade, že zmluva bola uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bude postačovať akékoľvek jednoznačné (aj ústne formulované) vyhlásenie, ak z neho bude jednoznačne zrejmé, že vôľa spotrebiteľa smeruje k odstúpeniu od zmluvy. Dôkazné bremeno znáša spotrebiteľ. Zákon uľahčuje pre spotrebiteľa odstúpenie od zmluvy možnosťou v každom prípade použiť formulár na odstúpenie od zmluvy obsahujúci všetky podstatné náležitosti tohto úkonu. Formulár je predávajúci povinný predvyplniť svojimi identifikačnými údajmi a odovzdať spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov. Ide o významný inštitút ochrany spotrebiteľa predovšetkým tým, že na jeho uplatnenie nie je potrebné splnenie ďalších podmienok, od spotrebiteľa sa vyžaduje iba minimum úkonov, aby mohol odstúpiť od zmluvy.

6. Lehota na vrátenie platieb spotrebiteľovi pri odstúpení od zmluvy

V prípade, že spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby prijaté od spotrebiteľa na základe uzavretej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi, do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci je zároveň povinný prebrať vrátený tovar.

Predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže jeho zaslanie predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr. Predávajúci teda nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi jeho platby pred tým, ako bude mať istotu, že spotrebiteľ zaslal späť tovar, pričom túto skutočnosť musí spotrebiteľ predávajúcemu dostatočne preukázať, napríklad predložením podacieho lístku dokladujúceho odoslanie zásielky na pošte. Táto právna úprava reaguje na v súčasnosti pomerne rozšírené praktiky spotrebiteľov špekulatívneho charakteru, kedy spotrebiteľ síce odstúpi od zmluvy, avšak následne nesplní svoju povinnosť vrátiť tovar späť predávajúcemu, zatiaľ čo predávajúci ani v takomto prípade nie je zbavený povinnosti vrátiť spotrebiteľovi všetky uhradené platby.

7. Výkon dohľadu a ukladanie pokút

Príslušné orgány dohľadu Zákon stanovuje priamo, pričom sa neobmedzuje na odkazujúce ustanovenie, ako tomu bolo v doterajšej právnej úprave.

Dohľad nad dodržiavaním Zákona vykonávajú:

a) nad ponukou potravín – orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa,

b) nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov - Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva

c) nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb – Slovenská obchodná inšpekcia

Pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie je daná vždy, ak nie je možné určiť pôsobnosť iného orgánu dozoru.

Zákon vymedzuje skutkové podstaty správnych deliktov a ustanovuje pokuty za tieto správne delikty (výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu).

Orgán dohľadu uloží pokutu:

a) vo výške od 300,- EUR do 16.500,- EUR za porušenie povinnosti predávajúceho

 • i.zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu,
 • ii.poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči,
 • iii.odovzdať spotrebiteľovi zmluvu v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči,
 • iv.vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov,

b) vo výške od 200,- EUR do 10.000,- EUR za porušenie povinnosti predávajúceho

 • i.poskytnúť pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi všetky informácie ustanovené Zákonom,
 • ii.výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne informovať pre odoslaním objednávky spotrebiteľa, ak sa zmluva uzavretá na diaľku, na základe ktorej je spotrebiteľ zaviazaný k peňažnému plneniu, uzatvára prostredníctvom elektronických prostriedkov,
 • iii.poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy,
 • iv.vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa predchádzajúceho bodu iii.
 • v.zaznamenať výslovný súhlas spotrebiteľa na trvanlivom nosiči,
 • vi.poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  vii.vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa predchádzajúceho bodu vi,
 • viii.oznámiť spotrebiteľovi na začiatku každého rozhovoru identifikačné údaje predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej sa hovor uskutočňuje (ak ide o odplatnú zmluvu, aj informácia o povinnosti zaplatiť za tovar alebo službu alebo uhradiť iné náklady a poplatky),
 • ix.poskytnúť spotrebiteľovi, ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy, potvrdenie o tom na trvanlivom nosiči (ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy),
 • x.zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote 14 dní (ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou),

c) vo výške od 100,- EUR do 5.000,- EUR za porušenie povinnosti predávajúceho

 • i.uviesť na webovom sídle v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky jasné a čitateľné informácie o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj informácie o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu za tovar alebo službu,
 • ii.vrátiť  spotrebiteľovi platby (v prípade odstúpenia od zmluvy) rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa nedohodli inak,

d) vo výške od 1.000,- EUR do 33.000,- EUR za porušenie povinnosti predávajúceho

 • i.neoddeľovať spotrebiteľa počas predajnej akcie, vrátane sprievodných činností, najmä zlosovania, hry o ceny, darovania tovaru alebo služieb alebo iných sprievodných činností smerujúcich k spotrebiteľovi, od ostatných účastníkov predajnej akcie alebo vystavovať ho ďalším okolnostiam alebo konaniu, ktoré by mohlo mať za následok neprimerané ovplyvnenie rozhodnutia spotrebiteľa o kúpe ponúkaného tovaru alebo služby,
 • ii.zabezpečiť aj dopravu spotrebiteľov z miesta konania predajnej akcie do miesta nástupu uvedeného v pozvánke alebo so súhlasom spotrebiteľa aj do iného miesta (ak je súčasťou predajnej akcie doprava spotrebiteľov na miesto konania predajnej akcie),

e) vo výške od 500,- EUR do 16.500,- EUR za porušenie povinnosti predávajúceho

 • i.písomne oznámiť najmenej 20 dní pre uskutočnením predajnej akcie uskutočnenie predajnej akcie Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie a inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie príslušnej podľa miesta konania predajnej akcie,
 • ii.splniť obsahové náležitosti pozvánky na predajnú akciu,
 • iii. predvádzať, ponúkať na predaj alebo predávať tovar alebo poskytovať iba služby, ktoré boli oznámené, a to za cenu neprevyšujúcu cenu uvedenú v písomnom oznámení,
 • iv.neodmietnuť účasť na predajnej akcii osobe, ktorá sa preukáže pozvánkou pokiaľ Zákon neustanovuje inak,
 • v.nepožadovať alebo neprijať od spotrebiteľa, počas predajnej akcie alebo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, plnenie predstavujúce cenu za ponúkaný tovar alebo službu alebo jej časť.

Horná hranica sadzby pokuty sa zvyšuje na dvojnásobok, ak predávajúci opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu, počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.

8. Prechodné ustanovenia

Právne vzťahy vzniknuté na základe zmlúv uzavretých podľa doterajších predpisov sa nespravujú týmto Zákonom a konania začaté podľa doterajších predpisov sa dokončia podľa nich.


JUDr. Martin Kluch

JUDr. Martin Kluch,
partner


Hamala Kluch Víglaský s.r.o.


Poštová 3
811 06 Bratislava

Tel.: +421 2 544 101 60
Fax:  +421 2 544 101 31
e-mail: office@hkv.sk


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Podľa ust. § 2 ods. 7 Zákona sa trvanlivým nosičom na účely tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk