4.10.2018
ID: 4241upozornenie pre užívateľov

Zjednodušená forma zamestnávania cudzincov z tretích krajín

Na základe novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorá nadobudla účinnosť 1.5.2018, bola zavedená takzvaná zjednodušená forma zamestnávania cudzincov z tretích krajín (štátnych príslušníkov z tretích krajín mimo EÚ ako napr. Srbsko alebo Ukrajina), s cieľom zjednodušiť administratívnu náročnosť zamestnávania takýchto zamestnancov.

 
 
Legate s.r.o 
Uvedené bolo prijaté v čase zvýšeného dopytu po pracovnej sile v niektorých profesiách, avšak len s cieľom pomôcť zamestnávateľom riešiť prechodný nedostatok pracovnej sily aj prostredníctvom štátnych príslušníkov tretích krajín. Aby sa zamedzilo zneužívaniu tejto zjednodušenej formy zamestnávania pracovnej sily z tretích krajín, čo by mohlo mať za následok znižovanie mzdových a pracovnoprávnych podmienok v SR, novela zaviedla 30%-ný limit na zamestnávania zamestnancov tretích krajín touto formou.

V tejto súvislosti niektorí zamestnávatelia mali obavy, že od 1.5.2018 nebudú môcť zamestnávať z celkového počtu svojich zamestnancov viac ako 30% štátnych príslušníkov tretích krajín. 

Zákaz zamestnávať viac ako 30% cudzincov ale nie je absolútny, ide len o zákaz zamestnávať viac ako 30% cudzincov (št. príslušníkov krajín ktoré nepatria do EÚ) zjednodušenou formou zamestnávania, t.j. bez požiadavky skúmania situácie na trhu práce zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny („ÚPSVaR“). Súhlas ÚPSVaR s obsadením voľného pracovného miesta príslušníkom tretej krajiny sa stále vyžaduje, ÚPSVaR ale nebude pri vydávaní súhlasu posudzovať situáciu na trhu práce a možnosť obsadiť voľné pracovné miesto uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Zjednodušená forma zamestnávania príslušníkov tretích krajín od 1. 5. 2018 sa ale týka:

  • len niektorých vybraných profesií, v ktorých sa preukáže nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily (ktorých zoznam zverejňuje  ÚPSVaR na svojej webovej stránke), a len
  • v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola za uplynulý kalendárny rok nižšia ako 5%.
Zjednodušený režim zamestnávania cudzincov od 1. 5. 2018 spočíva teda v tom, že:

  • zamestnávateľ nemá povinnosť písomne oznámiť ÚPSVaR voľné pracovné miesto
  • ÚPSVaR následne pri vydávaní povolenia na zamestnanie cudzinca neskúma situáciu na trhu práce a nevyhľadáva vhodných kandidátov zo slovenského trhu práce na obsadzovanú pozíciu
  • lehota na vydanie povolenia na zamestnanie cudzinca ÚPSVaR sa skrátila z 30 na 20 pracovných dní
  • zjednodušený režim sa týka len tých zamestnávateľov, ktorí ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania cudzinca na území SR zamestnávajú menej ako 30 % cudzincov z celkového počtu zamestnancov (§21b ods. 6 druhá veta)
  • zamestnávateľovi sa zakazuje z celkového počtu svojich zamestnancov zamestnávať viac ako 30% cudzincov, ktorí boli zamestnaní na základe zjednodušeného režimu zamestnávania (§21 ods. 9).
V prípade zamestnávania zamestnancov z tretích krajín nad rozsah 30% z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa teda už nemožno aplikovať tzv. zjednodušený režim ale v prípade týchto zamestnancov už ÚPSVaR bude skúmať situáciu na trhu práce a bude sa snažiť obsadiť voľné pracovné miesta domácimi zamestnancami. Do celkového počtu zamestnancov z tretích krajín u zamestnávateľa sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Je potrebné tiež zdôrazniť, že tzv. zjednodušenú formu zamestnávania je oprávnený využiť len zamestnávateľ, ktorý neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Pokiaľ celkový počet zamestnancov z tretích krajín u zamestnávateľa dosiahne 30% z celkového počtu zamestnancov v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, ďalších štátnych príslušníkov z tretích krajín môže zamestnávateľ zamestnať až po vydaní potvrdenia ÚPSVaR o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta príslušníkom tretej krajiny, pričom úrad už bude skúmať, či voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.


JUDr. Michal Mistrík
senior advokát


Dvořákovo nábrežie 8/A
811 02 Bratislava

Tel.: + 421 2 6252 7561
e-mail:  info@legate.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk