15.1.2014
ID: 1343upozornenie pre užívateľov

Zmena v medzinárodných záväzkoch v oblasti verejného obstarávania

Dňa 19.11.2013 Európsky parlament odsúhlasil uzatvorenie revidovanej Dohody o vládnom obstarávaní (GPA), medzinárodnej dohody uzatvorenej na platforme WTO (World Trade Organisation).

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 

Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) spoločne zaväzuje 15 strán Dohody, a to Arménsko, Kanada, Európska únia a jej 28 členských štátov, Holandsko vo vzťahu na zámorské teritórium Aruba, Hong Kong, Island, Izrael, Japonsko, Kórea, Lichtenštajnsko, Nórsko, Singapurská republika, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko a Tajpej, k dodržiavaniu medzinárodných štandardov, zásad a nástrojov verejného obstarávania.

Procesmi verejného obstarávania dochádza ročne k alokácii prostriedkov zodpovedajúcich 13 až 20% celosvetového HDP (zdroj OECD). Verejné obstarávanie je preto nástrojom so zásadným vplyvom na rast svetovej ekonomiky.

Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) (ďalej v texte ako „Dohoda“) je jedinou právne záväznou dohodou v rámci WTO týkajúcou sa verejného obstarávania. Dohoda zaväzuje strany Dohody, aby navzájom sprístupnili svoje trhy a umožnili účasť vo verejnom obstarávaní subjektom všetkých strán Dohody za vopred dojednaných a transparentných pravidiel.

Dohoda je základným zdrojom právne relevantných informácií pre zahraničných uchádzačov o verejné zákazky v ktoromkoľvek štáte Dohody. Revidovaná Dohoda predstavuje zvýšenie medzinárodnej regulácie procesov verejného obstarávania a smeruje k zjednoteniu zásad, inštitútov a postupov verejných obstarávateľov a obstarávateľov strán Dohody.

Medzi základné ciele Dohody patrí prijatie efektívneho multilaterálneho rámca pre verejné obstarávanie, dosiahnutie vyššej miery liberalizácie, expanzie a skvalitnenia medzinárodného obchodu.

Uplatňovanie Dohody má napomôcť voľnému pohybu tovarov, prác a služieb a brániť uprednostňovaniu či zvýhodňovaniu domácich uchádzačov oproti iným stranám Dohody.

Jednotnosť a predvídateľnosť postupov verejného obstarávania tvoria integrálnu súčasť účelného a účinného nakladania s verejnými zdrojmi, ako s tým súvisiaceho zvyšovania výkonnosti ekonomík strán Dohody a v konečnom dôsledku aj fungovania medzinárodného obchodu. Dohoda, ako nástroj rozvoja medzinárodného obchodu, zároveň citlivo pristupuje k osobitostiam a potrebám štátov, ktoré majú záujem o pristúpenie k Dohode a vytvára priestor pre postupné dosahovanie požadovanej úrovne a štandardov procesov verejného obstarávania v pristupujúcich štátov.

Nemenej dôležitou prioritou Dohody je zdôraznenie potreby používania elektronických prostriedkov vo verejnom obstarávaní.

Cieľom WTO je pristúpenie všetkých členských štátov WTO k Dohode.

Rozsah zmien pôvodného textu Dohody sa premieta do úplnej revízie Dohody a rezultuje prijatím jej nového znenia.

Dohoda po jej revízii nadobúda charakter aktuálnej právnej regulácie s vysokou mierou určitosti, pričom jednotlivé ustanovenia Dohody reflektujú najnovšie poznatky a praktické skúsenosti strán Dohody, ako aj iných členov WTO v oblasti verejného obstarávania. Nové znenie Dohody zároveň pripravuje priestor pre pristúpenie nových strán k Dohode.

V súčasnosti prebiehajú prístupové rokovania s významnými ťahúňmi svetovej ekonomiky na čele s Čínou, pokračujúc Jordánskom, Ukrajinou, Gruzínskom a status pozorovateľa požívajú Ruská Federácia, Austrália, Argentína, India, Malajzia, Saudská Arábia a ďalší. V prípade pristúpenia týchto štátov k Dohode, dôjde k zjednoteniu a sprehľadneniu verejného obstarávania na celosvetovej úrovni.

Revidované znenie Dohody nadobudne účinnosť ratifikáciou dvojtretinovej väčšiny strán Dohody, predpokladateľne v 1. kvartáli roku 2014.

V súlade s požiadavkami modernej doby kladie nové znenie Dohody dôraz na elektronické prostriedky používané vo verejnom obstarávaní. Zmenu oproti stavu pred revíziou Dohody predstavuje aj skrátenie lehôt pre obstarávanie tovarov a služieb bežne dostupných na trhu. Zároveň dochádza k zlepšeniu podmienok prístupu k Dohode pre nové štáty, s čím WTO spája očakávanie pristúpenia nových strán k Dohode a rozšírenie jej pôsobnosti. Dohoda v zvýšenej miere venuje pozornosť procesom preskúmania rozhodnutí vo verejnom obstarávaní.

Znížením prahových hodnôt, doplnením povinných subjektov a zahrnutím nových odvetví v revidovanom znení Dohody dochádza k markantnému rozšíreniu okruhu verejných zákaziek, na ktoré sa Dohoda aplikuje, čo podľa odhadov Sekretariátu WTO prináša nárast hodnoty zákaziek o 80-100 mld. USD ročne.

V prípade pristúpenia Číny, Ukrajiny, Ruskej federácie a Saudskej Arábie k Dohode o vládnom obstarávaní (GPA) sa predpokladá zvýšenie hodnoty zákaziek o 172-439 mld. USD ročne (zdroj Herbstversammlung des SVöB, 2. November 2012, Paul Klee Zentrum, Bern).

Revidované znenie Dohody ďalej prináša:´

  • Zjednodušenie a systematizáciu štruktúry textu;
  • Zavedenie definície pojmov, čím dochádza k zvýšeniu určitosti Dohody a právnej istoty strán Dohody, ako aj uchádzačov o verejné zákazky, čo je vítané aj vzhľadom na prebiehajúce a budúce prístupové rokovania s Čínou, Saudskou Arábiou či Ruskou federáciou;
  • Detailnejšie vymedzenie rozsahu pôsobnosti Dohody, čo má za následok zvýšenie objemu obchodu spadajúceho pod reguláciu Dohody;
  • Explicitné vymedzenie základných zásad, čo poskytuje uchádzačom v súťažiach ďalší nástroj kontroly postupu verejného obstarávateľa, či obstarávateľa, pre ktorého bude Dohoda po nadobudnutí účinnosti záväzná ako prameň práva (Článok IV Dohody);
  • Detailnejšia úprava použitia elektronických prostriedkov vo verejnom obstarávaní, špeciálne elektronickej aukcie (Článok XIV Dohody);
  • Boj s korupciou v oblasti verejného obstarávania (Preambula; Článok IV ods. 4 Dohody);
  • Povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa určovať lehoty pre úkony uchádzačov s ohľadom na zložitosť obstarávania, predpokladanej potreby subdodávok a pri obstarávaní inými než elektronickými prostriedkami zohľadniť čas potrebný na zabezpečenie dokladov zahraničných uchádzačov (Článok XI, ods. 4, ods. 5 Dohody);
  • Explicitné uvedenie dôvodov na vylúčenie uchádzača (Článok VIII ods. 4 Dohody);
  • Zlepšenie prístupového mechanizmu k Dohode a podmienok pre štáty uchádzajúce sa o pristúpenie k Dohode (Článok V, ods. 3 Dohody);
  • Zakotvenie okruhu obstarávaní, na ktoré sa aplikuje Dohoda podmienením zmeny tohto okruhu dodržaním vopred stanoveného postupu s možnosťou ostatných členských štátov namietať voči navrhovanej zmene (Článok XIX Dohody).

Oboznámením sa s obsahom revidovaného znenia Dohody nadobudnú subjekty podieľajúce sa na hospodárskej súťaži konkrétnu predstavu o povinnostiach verejných obstarávateľov a obstarávateľov ktorejkoľvek zo strán Dohody. Vo vzťahu k zahraničiu sa tak pre slovenské podniky a podnikateľov otvárajú nové možnosti získania zahraničných zákaziek. Rovnaký záver potom platí aj pre zahraničné podniky uchádzajúce sa o zákazky v Slovenskej republike.

Do právneho poriadku SR zároveň pribúda záväzná právna regulácia, ktorá svojím obsahom núti verejných obstarávateľov a obstarávateľov dodržiavať medzinárodné štandardy verejného obstarávania ( v zmysle ustanovenia článku 1 ods. 2 Ústavy SR ). Ako prameň práva bude preto Dohoda v revidovanom znení po nadobudnutí účinnosti využiteľná aj v revíznych postupoch voči rozhodnutiam subjektov participujúcich na procese verejného obstarávania.


Peter Bartoš,
Advokát


Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1


Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax:  +421 2 32 33 34 43
e-mail: office-ba@rc-cms.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk