21.8.2014
ID: 2406upozornenie pre užívateľov

Zmeny v dohodách v rámci novely Zákonníka práce

Od 01.07.2014 je možné uzatvoriť dohody podľa Zákonníka práce len na dobu určitú.

 
 Nitschneider & Partners
 
Novelou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení došlo aj k stručnej, no pre zamestnávateľov a dohodárov významnej zmene Zákonníka práce. Podľa novely účinnej od 01.07.2014 všetky dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bude možné uzatvoriť len na dobu určitú; zmena nastala aj v prípade splatnosti odmeny vyplácanej dohodárovi.
 
Podľa právnej úpravy platnej do 30.06.2014 neboli dohody, s výnimkou rozsahu pracovného času, nijako časovo obmedzené, teda mohli byť uzatvorené tak na dobu určitú ako aj na neurčitý čas. Po novom je možné všetky tri dohody (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti) dohodnúť len na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov. V prípade, že má zamestnávateľ a dohodár záujem na dlhšom trvaní dohody, musia vždy po 12 mesiacoch uzatvoriť úplne novú dohodu. Opätovné uzatváranie ďalších dohôd nie je obmedzené (aspoň zatiaľ). Všetky dohody uzatvorené pred 01.07.2014 sa skončia priamo zo zákona najneskôr do 30.06.2015.
 
V súvislosti so splatnosťou odmeny dohodára Zákonník prace teraz stanovuje, že na splatnosť odmeny, výplatu odmeny a zrážky z odmeny sa primerane uplatnia ustanovenia platné pri pracovnej zmluve (§ 129 až 132). Okrem tohto všeobecného doplnenia Zákonník práce teraz výslovne pri dohode o brigádnickej práci študentov a dohode o pracovnej činnosti stanovuje, že „Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala“. Touto úpravou došlo prakticky k eliminácii možnosti nepravidelného príjmu pri týchto dvoch dohodách. Od 01.07.2014 je pri dohode o brigádnickej práci študentov a dohode o pracovnej činnosti možné len pravidelné – mesačné odmeňovanie.
 
Prijatie tejto novely bolo odôvodnené „v záujme potreby riešenia problémov, ktoré sa vyskytli v aplikačnej praxi v súvislosti s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“. Reálnym dôvodom bola pravdepodobne nedôslednosť zákona o sociálnom poistení, kedy sa pri dohodách s nepravidelným príjmom odvádza poistné až po skončení dohody a snaha zákonodarcu o čo najplynulejšie hradenie poistného do Sociálnej poisťovne.


Príspevok z klientského newsletteru


NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o. 

Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava


Tel.:  +421 2 20 92 12 10
e-mail: office@nitschneider.com


Ius Laboris / Affiliate


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk