9.5.2018
ID: 4068upozornenie pre užívateľov

Zmeny v právnej úprave nelegálneho zamestnávania

Podľa právnej úpravy platnej do konca roku 2017 sa nelegálneho zamestnávania dopustil každý, kto využíval fyzickú prácu osoby, s ktorou mal síce založený pracovnoprávny alebo štátnozamestnanecký vzťah, avšak nesplnil si svoju povinnosť v zmysle zákona o sociálnom poistení prihlásiť túto osobu do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne, a to najneskôr pred začatím činnosti takejto osoby ako zamestnanca.

 
 KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
 
Po novom k nelegálnemu zamestnávaniu dochádza až vtedy, ak povinnosť voči Sociálnej poisťovni nie je splnená do 7 dní od uplynutia lehoty na jej splnenie, najneskôr do začatia kontroly nelegálneho zamestnávania, ak táto kontrola začala do 7 dní od uplynutia lehoty na splnenie uvedenej povinnosti.

Novú právnu úpravu oceňujeme a považujeme ju jednoznačne za správny krok, nakoľko odstránila neprimeranú tvrdosť zákona a prílišný formalizmus predchádzajúcej právnej úpravy. Pre lepšie porozumenie použijeme jednoduchý prípad, ktorý sa v praxi vyskytuje absolútne bežne. Zamestnávateľ založil pracovný pomer so zamestnancom pracovnou zmluvou zo dňa 2.1.2018 s dohodnutým dňom nástupu do práce 8.1.2018. Zamestnanec nastúpil do práce dňa 8.1.2018 o 6:00:00 hod. Zamestnávateľ tohto zamestnanca prihlásil do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne v deň nástupu zamestnanca do práce, t. j. 8.1.2018 o 6:01:00 hod., t. j. jednu minútu po tom, ako zamestnanec začal s výkonom prác. V zmysle predchádzajúcej právnej úpravy takýto postup znamenal porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré zamestnávateľovi hrozilo okrem peňažnej pokuty až do 200 000 eur, mnoho ďalších postihov, napr. pri čerpaní dotácií, účasti vo verejnom obstarávaní, atď.

Nová právna úprava síce nepredĺžila lehotu na splnenie povinnosti voči Sociálnej poisťovni, a teda zamestnávatelia sú aj naďalej povinní svojich zamestnancov prihlásiť do registra Sociálnej poisťovne najneskôr do momentu začatia výkonu ich práce, avšak v prípade, že túto povinnosť porušia, nedopustia sa automaticky zákazu nelegálneho zamestnávania, ak si ju splnia v dodatočnej 7-dňovej lehote, najneskôr však do začatia kontroly nelegálneho zamestnávania, ak táto kontrola začala do 7 dní od začatia výkonu činnosti zamestnanca.

Vďaka novej právnej úprave zmeškanie lehoty na splnenie povinnosti voči Sociálnej poisťovni v prípade jej dodatočného splnenia v zákonom určenej tzv. náhradnej lehote nepredstavuje ani už viac predstavovať nebude porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, v dôsledku čoho zamestnávatelia nie sú a nebudú za takéto konanie spôsobené v prevažnej časti prípadov nedbanlivostným administratívnym pochybením viac sankcionovaní.

Otázkou však zostáva, akým spôsobom budú kontrolné orgány, predovšetkým inšpektoráty práce postupovať v prípadoch, pri ktorých sa zamestnávateľ preukázateľne dopustil v čase účinnosti starej právnej úpravy, t. j. do konca roka 2017, zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré konanie má byť sankcionovaný až v čase účinnosti novej právnej úpravy, t. j. od 1. januára 2018 podľa ktorej už však jeho konanie nenapĺňa znaky skutkovej podstaty tohto správneho deliktu.

S prihliadnutím na čl. 50 ods. 6 Ústavy SR by všetky konania, ktoré neboli za účinnosti starej právnej úpravy právoplatne rozhodnuté, mali byť podľa nášho názoru obligatórne zastavené. Podľa uvedeného ustanovenia Ústavy SR sa trestnosť činu posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Neskorší zákon sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. Napriek tomu, že citovaná legislatíva zaručuje prelomenie zásady zákazu retroaktivity, ak je to v prospech páchateľa trestného činu, v zmysle početnej judikatúry je potrebné a žiaduce aplikovať zásady trestného konania aj na rozhodovanie o iných správnych deliktoch, ktorým je nepochybne porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Z uvedeného možno vyvodiť právny záver, že vzhľadom na novú právnu úpravu nie je možné v takýchto konaniach ďalej pokračovať, nakoľko deliktuálna zodpovednosť porušiteľa zanikla ešte pred tým, ako bolo vo veci právoplatne rozhodnuté, pričom predpokladom zákonného postihu je vydanie právoplatného rozhodnutia, voči ktorému nie je prípustný riadny opravný prostriedok. V tomto prípade totiž zmena právnej úpravy nelegálneho zamestnávania vykazuje znaky právnej prekážky trvalého charakteru, v dôsledku ktorej tieto konania stratili svoj zmysel, z ktorého dôvodu by mali byť ako už bolo uvedené vyššie zastavené bez uloženia akéhokoľvek postihu voči porušiteľovi.


Mgr. Kristína DrobnáKVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.

Dunajská 32
811 08 Bratislava

Tel.:    +421 244 450 556
e-mail:    office@kvasnovsky-partners.sk

 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk