11.4.2013
ID: 110upozornenie pre užívateľov

Zmeny vo verejnom obstarávaní

V pondelok 18. februára 2013 sa stala účinnou novela zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO)[1], ktorá sa zrejme zapíše do histórie ako jedna z najrýchlejších legislatívnych zmien vôbec. Jej nástup je o to šokujúcejší, že parlament paralelne rokuje o ďalšej novele ZVO takisto z dielne ministerstva vnútra, ktorá je obsahovo do značnej miery rovnaká.

 
 Allen & Overy
 
Snaha zlepšiť proces verejného obstarávania je síce chvályhodná, superrýchle prijatie novely spolu s kontroverzným charakterom niektorých zmien však iste prinesie praktické problémy. V tomto príspevku načrtneme najdôležitejšie novinky zavedené novelou spolu s naším komentárom k nim.

Čestné vyhlásenie namiesto dokladov

Na preukázanie splnenia podmienok účasti bolo doteraz potrebné predložiť množstvo dokladov, napríklad referencie od odberateľov, alebo potvrdenia či výpisy z rozličných úradov či registrov. Po novom stačí predložiť čestné vyhlásenie uchádzača.[2] Uchádzač, ktorý súťaž vyhrá, však musí všetky doklady predložiť dodatočne po vyhodnotení ponúk.

Táto zmena je podľa nášho názoru pozitívna, pretože čiastočne odbremení uchádzačov (aj verejných obstarávateľov[3]) od administratívnej záťaže, čo by malo prispieť k zvýšeniu počtu predložených ponúk.

POZOR! za predloženie nepravdivého čestného vyhlásenia hrozí trojročný zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Navyše, ak uchádzač nie je dodatočne schopný predložiť požadované doklady, prepadne mu zábezpeka.

Predkladanie ponúk v dvoch častiach 

Ponuka sa bude predkladať v oddelených častiach:

 • 1. časť, nazvaná "Kritériá", bude obsahovať iba návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, t.j. vo väčšine prípadov iba ponúkanú cenu.
 • 2. časť, nazvaná "Ostatné", bude obsahovať všetky ostatné dokumenty, ktoré sú súčasťou ponuky. Verejný obstarávateľ najskôr otvorí túto časť a vyhodnotí splnenie podmienok účasti.

Súvislosti a dôsledky tejto novinky sú objasnené v nasledujúcom bode.

Námietky a nové pravidlá otvárania ponúk

Konanie o námietkach sa tradične začínalo hneď po ich podaní, pričom podanie námietok malo odkladný účinok. Po podaní námietok tak musel verejný obstarávateľ súťaž prerušiť a počkať na výsledok konania o námietkach. Až po rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o námietkach mohol v súťaži pokračovať (samozrejme za podmienky, že ÚVO na základe námietok súťaž nezrušil).

Novela namiesto toho zavádza princíp koncentrácie námietkového konania. Znamená to, že o námietkach sa bude konať iba v dvoch štádiách súťaže. V praxi by celý proces mal vyzerať nasledovne.

Ak po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania niektorý z uchádzačov podá námietky proti podmienkam účasti, ÚVO o námietkach nezačne konať hneď, ale až po otvorení prvej časti ponúk, t.j. obálok s označením "Ostatné" a po následnom vyhodnotení splnenia podmienok účasti. ÚVO bude v tomto štádiu konať naraz o všetkých námietkach, ktoré boli dovtedy podané, pričom o nich vydá len jedno rozhodnutie. Súťaž teda bude napriek podaným námietkam pokračovať a môže sa prerušiť až po otvorení prvej časti ponúk.

Druhé časti ponúk označené ako "Kritériá" bude môcť verejný obstarávateľ otvoriť až potom, čo ÚVO rozhodne o dovtedy podaných námietkach (alebo potom, ako márne uplynie lehota na podanie námietok).[4] Po následnom vyhodnotení ponúk majú uchádzači právo podať proti ich vyhodnoteniu námietky. Po ich podaní sa začína druhé štádium konania o námietkach, pričom znova platí, že o všetkých námietkach podaných v tomto štádiu ÚVO rozhodne naraz jedným rozhodnutím. Zmluva s víťazným uchádzačom môže byť uzavretá až po právoplatnom rozhodnutí ÚVO o námietkach (resp. po márnom uplynutí lehoty na podanie námietok).

Opísaný proces je graficky znázornený v záverečnej časti tohto príspevku.

Špeciality konania o námietkach

Okrem zásadnej zmeny opísanej v predchádzajúcom bode sa v konaní o námietkach objavili aj tieto novinky:

 • Lehoty pri podávaní námietok sa menia z procesnoprávnych na hmotnoprávne. To znamená, že námietky musia byť v desiaty deň po relevantnej udalosti (napríklad po tom, čo uchádzač dostal oznámenie, že bol zo súťaže vylúčený) doručené verejnému obstarávateľovi a ÚVO, kým doteraz stačilo, ak boli podané na pošte. To môže diskriminovať zahraničné firmy oproti slovenským, resp. aj mimobratislavské oproti bratislavským.
 • Námietky nemôžu ísť nad rámec žiadosti o nápravu. V námietkach teda uchádzač bude môcť len zopakovať to, čo uviedol v žiadosti o nápravu. Ak v námietkach uvedie nové argumenty, ktoré v žiadosti o nápravu neodzneli, ÚVO na ne nebude prihliadať.
 • Ak uchádzač vezme námietky späť, zo zaplatenej kaucie 35% pripadne štátu a zvyšok sa mu vráti.
 • ÚVO je viazaný obsahom podanej námietky. To znamená, že nemôže skúmať také nedostatky súťaže, ktoré žiadny z uchádzačov nenamietal.
 • Podaniu námietok už nebude predchádzať povinné podanie žiadosti o nápravu v nasledovných prípadoch:
    - výber záujemcov,[5]
    - vylúčenie uchádzača, záujemcu alebo účastníka, alebo
    - vyhodnotenie ponúk alebo návrhov.
    V uvedených prípadoch sa teda budú podávať priamo námietky.

Ex ante kontrola

Nový inštitút "ex ante" kontroly umožní verejnému obstarávateľovi požiadať ÚVO o kontrolu súťažných dokumentov[6] ešte pred vyhlásením súťaže. ÚVO musí do 30 dní dať svoje stanovisko.

Ex ante kontrola sa zatiaľ týka len nadlimitných zákaziek financovaných aspoň sčasti z prostriedkov Európskej únie, plánuje sa však rozšírenie na všetky nadlimitné zákazky.

V rámci tejto novely neprešiel návrh, aby dokumenty, ktoré boli predmetom ex ante kontroly, už nemohli byť napadnuté prostredníctvom námietok. Je ale možné, že v rámci pripravovanej "veľkej" novely, ktorá práve prechádza parlamentom, tento návrh prejde.

Ex ante kontrola je v zásade dobrý nápad, ktorý môže pomôcť zrýchliť a skvalitniť súťaže. Nedostatkom je, že potenciálni uchádzači nemajú možnosť zapojiť sa do procesu. Ak ÚVO bude poznať iba argumenty verejného obstarávateľa, sotva možno hovoriť o komplexnom posúdení podmienok súťaže.

Nová sankcia pre uchádzačov

Uchádzač môže dostať pokutu od 1 000 do 10 000 eur a trojročný zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ak na preukázanie splnenia podmienok účasti, alebo pri zápise do zoznamu podnikateľov, predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti, pričom takéto dokumenty by mohli mať vplyv na posúdenie splnenia podmienok účasti. Proti rozhodnutiu o uložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní možno podať rozklad, ktorý má odkladný účinok. O rozklade rozhoduje predseda ÚVO. Jeho rozhodnutie možno napadnúť na súde žalobou, tá však už nemá odkladný účinok. Zákaz účasti teda v takom prípade bude platný, pokiaľ ho súd nezruší.

Je úplne legitímne, že uchádzači, ktorí falšujú alebo úmyselne pozmeňujú doklady, by mali byť potrestaní. Na druhej strane, trojročný zákaz účasti vo verejnom obstarávaní je extrémne prísnou sankciou, ktorá môže byť pre niektoré firmy likvidačná. ÚVO pritom nemá možnosť túto sankciu zmierniť s prihliadnutím na okolnosti prípadu a závažnosť porušenia zákona. Skutková podstata je naformulovaná široko, čo vytvára riziko, že tento nástroj bude zneužitý na vytvorenie nátlaku alebo zbavenie sa "nepohodlných" uchádzačov. Najmä nie je jasné, čo znamená "pozmenenie dokumentov tak, že nezodpovedajú skutočnosti".

Grafické znázornenie verejnej súťaže

graf


 
 

Martin Magál

Martin Magál,
partner

Peter Šťastný

Peter Šťastný,
advokát


Allen & Overy Bratislava, s.r.o. 
 
Eurovea Central 1
Pribinova 4
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5920 2400
Fax:  +421 2 5920 2424
e-mail: infobank.bratislava@allenovery.com


-------------
[1] Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
[2] Pre účely zjednodušenia pojem "uchádzač" v tomto príspevku zahŕňa aj záujemcov, pokiaľ nie je uvedené inak, alebo pokiaľ z povahy veci nevyplýva niečo iné.
[3] Pod pojmom "verejný obstarávateľ" sa pre účely tohto príspevku rozumejú verejní obstarávatelia aj obstarávatelia podľa ZVO.
[4] Ak to však vyžaduje verejný záujem, ÚVO môže rozhodnúť, že verejný obstarávateľ nemusí na rozhodnutie o námietkach čakať.
[5] V užšej súťaži, rokovacom konaní so zverejnením, súťažnom dialógu, súťaži návrhov alebo pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti.
[6] najmä oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk