23.8.2019
ID: 4562upozornenie pre užívateľov

Zriadenie organizačnej zložky zahraničnou právnickou osobou v Španielsku

Jednou z alternatív, ako môže zahraničná právnická osoba podnikať na území Španielska je zriadenie organizačnej zložky – „sucursal“.

Ani zákon č. 1/2010 o kapitálových obchodných spoločnostiach ani španielsky obchodný zákonník nezahŕňajú výslovnú definíciu pojmu sucursal. Jeho koncept je daný doktrínou Dirección General de los Registros y Notariados, podľa ktorej predstavuje zriadenie organizačnej zložky materskou spoločnosťou „otvorenie sekundárneho obchodného centra so stálym zastúpením a určitou autonómiou riadenia, ktoré úplne alebo čiastočne vykonáva činnosti na účely podnikania materskej spoločnosti. Sucursal v každom prípade a bez ohľadu na štátnu príslušnosť svojej materskej spoločnosti nemá právnu subjektivitu.“

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

Postup pri založení organizačnej zložky v Španielsku:

  • Registrácia obchodného mena
Prvým krokom je žiadosť o registráciu názvu organizačnej zložky, ktorý musí byť identický s názvom materskej spoločnosti, po ktorom musí nasledovať označenie „Sucursal en España“. Žiadosť o registráciu názvu sa podáva na Centrálny obchodný register.  

  • Pridelenie N.I.F. materskej zahraničnej spoločnosti a vymenovanie zástupcu materskej spoločnosti pred španielskou daňovou správou
Druhým krokom je menovanie fyzickej alebo právnickej osoby s bydliskom v Španielsku, ktorá bude materskú spoločnosť zastupovať pre daňovou správou v Španielsku. Za týmto účelom bude potrebné na daňovom úrade doložiť tiež splnomocnenie pre zástupcu organizačnej zložky, zápisnicu alebo rozhodnutie materskej spoločnosti o zriadení organizačnej zložky v Španielsku a takisto výpis z obchodného registra materskej spoločnosti. Všetky dokumenty musia byť úradne preložené a apostilované. Na základe tejto dokumentácie bude materskej spoločnosti pridelené número de identificación fiscal (N.I.F.).

  • Založenie organizačnej zložky pred notárom
Organizačná zložka sa zriaďuje formou notárskej zápisnice, čo je moment kedy dochádza k vzniku organizačnej zložky.

  • Pridelenie N.I.F. organizačnej zložky a zápis do obchodného registra
Po podpísaní notárskej zápisnice je potrebné žiadať na daňovom úrade o pridelenie dočasného čísla N.I.F. pre novozaloženú organizačnú zložku. Následne sa s originálom notárskej zápisnice podá na obchodnom registri žiadosť o zápis organizačnej zložky. Po zápise organizačnej zložky do príslušného obchodného registra je potrebné opätovne na daňovom úrade vyžiadať pridelenie definitívneho N.I.F. čísla.

Potrebné dokumenty pri zakladaní organizačnej zložky:

  • certifikát Centrálneho obchodného registra o názve organizačnej zložky,
  • zakladateľská listina materskej spoločnosti (úradný preklad, apostil),
  • výpis z obchodného registra materskej spoločnosti (úradný preklad, apostil),
  • rozhodnutie materskej spoločnosti o zriadení organizačnej zložky (úradný preklad, apostil),
  • splnomocnenie pre zástupcu organizačnej zložky (úradný preklad, apostil),
  • číslo N.I.E. – número de identificación extranjero – zástupcu organizačnej zložky, ktoré je možné zažiadať na Veľvyslanectve Španielska v Bratislave.
Michal Matrtaj 
Michal Matrtaj 
 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk