Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
22.4.2013
ID: 133

Na návšteve u Ružička Csekes

36ae7493e988a0dd7d6e50a049727a71/RC%20logo.png
Zdroj: shutterstock.com

eFocus

„Všetci stojíme pred obrovskou intelektovou výzvou prehodnotiť nás ako firmu, profesiu a podriadiť ju mechanizmu zefektívnenia, nového nastavenia. Posledných dvadsať rokov rastu spôsobeného pre dané obdobie špecifickými koordinátami prechádza do obdobia, v ktorom budú platiť iné, zmenené koordináty, a to tak u poskytovateľov, ako aj u klientov," hovoria Jaroslav Ružička a Erika Csekes.

 Fakty    
    

 Názov:         Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 Adresa: Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
 Založenie: 2009
 Právnikov: 40
 Ceľkovo: 55
 Ocenenie:

Právnická firma roka 2013 ( Právnická firma roka pre domácu advokátsku kanceláriu, Developerské projekty a nehnuteľnosti, Verejné obstarávania)


Rozhovor s managing partnermi Jaroslavom Ružičkom a Erikou Csekes

 Jaroslav Růžička  Erika Csekes
 Jaroslav Ružička  Erika Csekes

Aká je základná charakteristika Vašej kancelárie?
Jaroslav Ružička (J. R.): „Treba povedať, že my sme kancelária, ktorá patrí po 89 roku, k tým, ktoré majú za sebou zhruba dvadsaťročnú existenciu. Začínali sme vlastne v období, ktoré pre dnešných poskytovateľov právnych služieb vytváralo celý rad výziev, ktoré tu predtým neboli  a tie do istej miery ovplyvnili aj pomerne rýchlu dynamiku rozvoja tohto segmentu na trhu. Mam pocit, že sme boli obidve firmy pred zlúčením na rozvojovej vlne a boli sme vo veku, keď sme mali aj veľa energie na to, aby sme vedeli zachytiť tú dobu. Za to celé obdobie sme získali obrovské množstvo skúsenosti v celom rade oblastí právnej praxe. Popritom sa nám,  jedným aj druhým, pomerne rýchle podarilo vybudovať početný tím, ktorý dnes predstavuje 40 právnikov, čo je v zásade predpoklad na to, aby sme vedeli ponúknuť trhu diverzifikovanú produkciu s náležitou kompetenciou, ktorá je daná len vtedy, ak je vytvorený náležitý priestor na odbornú prípravu špecialistov v tej-ktorej oblasti. Takže, v čom možno je kancelária charakteristická, je, že má veľmi široké a univerzálne portfólio služieb. Pričom nie, na úkor kvality.“     
Erika Csekes (E.Cs.): „Základnou charakteristikou našej kancelárie je štandardizácia advokátskej práce a všetkých jej segmentov spôsobom a na úrovni medzinárodných kancelárií spojená s kreatívnym právnym rozmýšľaním a nachádzaním riešení pre všetkých, ktorí naše služby využívajú.“

Je to typické pre trh na Slovensku, že kancelárie majú také široké univerzálne portfólio. Alebo ste  v tom výnimoční?
(J. R.): „Vo vzťahu k situácii na slovenskom trhu alebo vôbec k trhu právnych služieb v SR mám skôr pocit, že je to istý odlišujúci element.  Problém schopnosti pokryť pomerne univerzálne spektrum služieb súvisí totiž s  kritickou štruktúrou a početnosťou zdrojov, bez ktorej žiadna kancelária nie je schopná zabezpečiť náležité vstupy a parametre. Je dôležité, aby existovali a aby schopnosť univerzálnej produkcie jednoducho bola trvalo disponibilná na trhu.“
(E. Cs): „Moja znalosť výkonu advokátskej praxe je taká, že väčšina advokátov, a mám tým na mysli prevažne individuálnych advokátov, si v záujme prežitia musí zachovať veľký stupeň univerzálnosti v jednej osobe. Aj my sme tak pred dvadsiatimi rokmi začínali, ale naša dnešná výnimočnosť spočíva presne v tom, že sme si dokázali relatívnu univerzálnosť zachovať aj v dobe, kde nároky na právne služby vyžadujú vysokú mieru špecializácie. Takže naša univerzálnosť je založená na spoľahlivosti a profesionalite nie jedného alebo dvoch advokátov, ale každé spektrum má svojich zodpovedných advokátov.“

Skúste byť konkrétny o oblastiach, ktorým sa venujete. Ktoré z oblastí považujete za kľúčové?
(J. R, E.Cs..): „Historicky sme boli dosť aktívni v korporátnych transakciách, korporátnom práve všeobecne, podnikových akvizíciách, rozsiahlych poradenských aplikáciách v oblasti nehnuteľností a projektového financovania a posledné roky veľmi výrazne v oblasti infraštruktúry a energetiky. Energetika historicky patrí dokonca ku kľúčovým oblastiam. Keď beriem do úvahy posledných 5 – 7 rokov, boli sme veľmi aktívni  v infraštrukturálnych projektoch ako sú: diaľnice, výber mýta, letisko a celý rad iných podobných projektov, kde sme získali unikátne skúsenosti.“   

Návštěva Růžička 1

Môže sa vaša kancelária zaradiť medzi tie, ktoré sú skôr na projektovú prácu na projektovej báze, alebo svojich klientov sprevádzate celým ich podnikaním,  po dlhé roky?   
(J. R.): „To je práve druhá odpoveď na Vašu prvú otázku, že v čom je daná tá charakteristika, ktorá nás robí do istej miery špecifickými. Veľkosť kancelárií, početnosť právnikov nemusí sama osebe nič vypovedať. Ale je nástrojom, cestou na to, aby sme boli schopní poskytovať súbežne bežné, „dennodenné“ korporátne či komerčne relevantné poradenstvo, ako aj projektovo ladené právne služby.  
(E.Cs.): „Táto súbežnosť projektovej práce a každodenného právneho poradenstva je základom našej filozofie, keďže SR je príliš malý trh, aby sa kancelária našich rozmerov zameriavala len jedno alebo len na druhé. V záujme konkurencieschopnosti musíme byť schopní poskytovať právne poradenstvo klientovi pri jeho bežne agende a zároveň byť schopní „neposlať“ ho ku konkurencii, keď napríklad chce robiť akvizíciu.“

A historicky?
(J. R., E.Cs): „Historicky, tradične u nás projektová práca  predstavovala  možno niekde okolo 40 – 50 % celkového objemu právnych služieb. V  posledných 3 – 4  rokoch predstavuje menej. Treba to pripočítať situácii na trhu.“

Z hľadiska budúcnosti projektovej práce, ste optimisti?
(J. R.): „Áno. Segment je dnes tak slabý, že primárne nesúvisí s procesmi právnej produkcie, ale s možnosťami, ktoré v súkromných financiách a privátnej ekonomike sú. Lebo len čo nie je príliš veľká vôľa a apetít podporovať nové investície, tak, prirodzene, aj projektovo orientovaní právnici majú málo práce. V momente, keď sa trh začne konsolidovať,  porastú aj požiadavky na právnu podporu. To je to, čo je pre kancelárie nášho charakteru vitálne potrebné. Presadzujeme stratégiu právnych služieb pod jednou strechou, podporujúc rozvoj špecifických produkčných a sektorových disciplín, ktoré kopírujú odvetvovú štruktúru práva,  respektíve industriálnu či národohospodársku  štruktúru ekonomiky. Pre takéto kancelárie bez projektových aplikácií neexistuje dostatok užívateľskej potreby, ktorá je jednoducho nevyhnutná na to, aby potenciál firmy bol náležite využitý, čo je dôležité z hľadiska refinancovania a rozvoja tých potrieb, ktoré my na zachovanie takejto kompetentnosti potrebujeme pokryť. Pretože udržiavať kancelárie, ktoré majú byť dostatočne hlboko orientované na špecifické oblasti právnej praxe, znamená financovať alebo náležite investovať do kompetencie ľudí, poznatkového rozvoja a organizácie procesov, čo je iste aj otázka peňazí.       
(E.Cs.): „Optimistka som v tom, že pokiaľ je na Slovensku aká-taká trhová ekonomika, pohyby na trhu stále budú, pretože obchodné spoločnosti musia mať svoju dynamiku a nemôžu úplne stagnovať, aspoň nie všetky a nie naraz. Tá miera pohybov, a teda aj projektovej práce už zrejme v blízkej budúcnosti nebude taká ako bola v 90-tych rokoch a v časti uplynulého desaťročia, aká však bude, nedokážem odhadnúť v tejto celosvetovo ekonomicky pohnutej dobe.“

Vy ste spomenuli z odborov aj energetické právo a infraštruktúru. To sú odbory posledných rokov. Myslíte, že veľkosť kancelárie Vám pomáha ľahšie sa prispôsobovať zmenám na trhu?
(J. R.):  „Všeobecne si myslím, že, v období hospodárskej recesie je poskytovateľ právnych služieb, ktorý má vybudované dostatočne flexibilné a široké produktové portfólio, schopnejší vyrovnať sa s tými výkyvmi hospodárenia alebo s výkyvmi v  hospodárskej realite lepšie, ako je kancelária, ktorá má obmedzené produktové portfólio. Pričom tu však hovorím o kanceláriách, ktoré nerobia len korporátnu a komerčnú prácu, ale o kanceláriách, ktoré poskytujú služby aj v komplexnejších zadaniach. To znamená, že sú schopné pracovať na projektových aplikáciách. Len kancelárie, ktoré sú príliš špecializované napríklad len na jeden segment, môžu v  období recesie byť konfrontované  kritickým nedostatkom práce, ktorý sa môže spätne negatívne odraziť na schopnosti financovať zdroje  a zabezpečiť tú nevyhnutnú dynamiku, ktorú musíte udržovať s dynamikou prostredia, so vzdelaním, s poznatkami, novými technológiami... na to, aby ste vedeli držať krok s dobou v čase, keď konjunktúra nahradí recesiu.  Slovenský trh vykazuje celý rad zaujímavých príležitostí a možností na umiestnenie  kvalifikovaných právnych služieb. Na druhej strane nie je až taký veľký, aby ste vedeli optimálne prevádzkovať kanceláriu, ktorá je vyslovene orientovaná len na špecifické, respektíve projektovo relevantné činnosti. Keďže veľkosť trhu nevygeneruje stovky hodín požiadaviek alebo stovky hodín práce právnika, ktorý sa napríklad venuje oblasti regulácie v sieťových odvetviach, je  zložité financovať prevádzku kancelárie, ktorá by bola orientovaná výslovne len na daný, úzky produkčný segment.“
(E.Cs.): „Veľkosť má svoje výhody a nevýhody. Schopnosť prispôsobiť sa zmenám trhu určite patrí k jednej z výhod veľkej kancelárie, pokiaľ je oprimálne manažovaná. Dokonca by som povedala, že ide až o trhovú nevyhnutnosť, najmä v dobách výkyvov pohybov na trhu.“

Myslíte, že do budúcna bude dochádzať k tomu, že sa firmy budú snažiť špecializovať?
(J. R.): „Je mimoriadne rizikové vybrať sa cestou  prevádzkovania praxe, ktorá bude špecializovaná len na komplexné projektové zadania. Rizikové predovšetkým z hľadiska ohľadu  na limity slovenského trhu. Tento trh je na to malý. Niekto si môže povedať, malý trh, malý poskytovateľ. Ja mám pocit, že optimum do budúcnosti, poučený dôsledkami hospodárskej recesie, ktoré sa nás rovnako dotýkajú, bude skôr vytvárať tlak na vhodné prepojenie univerzálneho portfólia služieb s špecificky orientovanými produktmi. Pritom si však myslím, že do budúcnosti, bude nevyhnutné prehodnotiť tradičné prístupy k odborným postupom v rutinnejšej, štandardnejšej agende, v snahe zefektívniť ich tak pre klienta, ako aj pre poskytovateľa.“
(E.Cs.):“ Určitá miera špecializácie je a bude nevyhnutná vzhľadom na objem znalostí, ktoré sa v tej-ktorej oblasti nahromadili. Nedá sa už dnes ovládať celý právny poriadok a v ktorejkoľvek jeho oblasti byť schopný poskytovať právnu službu. Zároveň si myslím, že toto dnešné ekonomicky nepriaznivé obdobie špecializácii nepraje práve z dôvodu potreby prežitia, ako sme to už obaja spomínali.“

Máte osobný pocit, že pomery na trhu právnych služieb na Slovensku sa už po tých dvadsiatich rokoch slobody ustálili  a už nebudú také prechodné zmeny v prístupe poskytovania právnych služieb?
(J. R.): „V každom prípade si myslím že, hospodárske ťažkosti, ktoré tu nastali po  roku 2008 spôsobili otrasy nielen v kvalifikovaných, národohospodárskych sektoroch, v ekonomike vlastnej, ale dosť výrazne sa prejavili  aj v oblasti poskytovania právnych služieb. Čo sa stalo? Stalo sa to, že na povrch vystúpilo čosi, čo nevzniklo v roku 2009, čo tu latentne niekde bolo, ale čosi, čo sa z roka na rok výraznejšie vyplavuje na povrch. Je to to, že z roka na rok ako keby sa zvyšovala úroveň poskytovateľov právnych služieb.  Keď napríklad pred desiatimi rokmi bolo x poskytovateľov s náležitou kompetenciou a so schopnosťou pokryť možno aj  komplexnejšie či špecifické zadania „z“, tak dnes ich je možno o 30 % viac. Tendencia do budúcnosti naznačuje trend zvyšovania tohto počtu v prospech stredne veľkých, ale dostatočne flexibilných kancelárií. Také kancelárie, ktoré sa niekedy zvyknú označovať ako  butikové, sú dnes podstatne ďalej ako kedysi, a o pár rokov budú opäť ďalej. Čo sa týka univerzálnych poskytovateľov – povedzme našich parametrov, je spomenutý trend výzvou utilizovať všetko to, v čom sme unikátni, flexibilnejší a efektívnejší, lebo to nie je len o tom dať dokopy firmu s desiatkami právnikov, chce to veľa energie a schopností či smelosti adaptovať potenciál týchto poskytovateľov na zmenené pomery trhu a meniace sa požiadavky klientov v zložitejšom, konkurenčnejšom, prostredí.“          
(E.Cs.): „Tá najväčšia revolúcia v poskytovaní právnych služieb bola určite v prvej polovici uplynulých dvadsať rokov, tej podobnú už zrejme –dúfam- tak skoro nezažijeme. Myslím, že systém ako taký je do veľkej miery ustálený, ovšem hráči v ňom budú podliehať neustálym zmenám, pretože sa musia stále prispôsobovať požiadavkám aktuálneho trhu.“

Návštěva Růžička 2

Tu sme sa krásne dostali k dnešnej téme, aký je dnešný trh na Slovensku?
(J. R, E.Cs..): „ Problém je v tom, že počet kvalifikovaných poskytovateľov za posledných desať rokov rastie a ešte ďalej porastie, ale nerastie potenciál poradenských príležitostí. Trh je menej dynamický ako je ponuka. Vyvíja sa pomalšie, stagnuje v porovnaní s vývojom potenciálu ponuky.  A toto spôsobí obrovský pretlak, lebo sa zosilní konkurencia a zosilnením tej konkurencie sa bude inak správať otázka konkurenčnej výhody a na to budete musieť, aby ste boli úspešní  silnejšej konkurencii, prinášať nové elementy, ktoré ostatní poskytovatelia analogicky neprinesú.  Myslím, že to bude mať veľa spoločného s novými technológiami či technikami, postupmi v poskytovaní právnych služieb. V každom prípade si to bude vyžadovať nové cenové modely, adaptované prístupy k naceňovaniu právnych služieb, iný prístup k nákladovému  manažmentu a produkčného procesu. Ale aj celý rad iných vecí, nad ktorými sme si posledných dvadsať rokov nemuseli lámať hlavu, budú dnes podstatné a toto je taká očakávaná revolúcia, ktorá pôjde evolučným procesom. Toto cítim ako istý míľnik, ku ktorému sa približujeme, hoci nie vždy si to uvedomujeme. Obdobie výrazného rozkvetu  v našom európskom regióne nahrádza obdobie štandardizácie s európskym priemerom.“

Pred dvadsiatimi rokmi ste určite mali nejakú víziu, kde by Vaša kancelária mala dospieť. Podarilo sa Vám aspoň čiastočne tieto vízie naplniť?
(J. R.):  „Ja som väčšinou nastavený tak, že si stanovím nejakú víziu, medzivíziu a v momente, keď ju dosiahnem, tak hľadám nové výzvy.“
(E.Cs.):“Možno to nebude znieť veľmi honosne, ale ja som človek každodennej reality a v tej sa posúvam a posúvala som sa profesne posledných dvadsať rokov, využívajúc „za pochodu“ príležitosti, ktoré sa ponúkali, bez vopred stanovenej vízie. Každopádne som veľmi spokojná, až hrdá na to, akú silnú, spoľahlivú a profesionálne zdatnú kanceláriu sa nám podarilo za tie roky vybudovať. 

Čo je vašou aktuálnou víziou?
(J. R.): „Všetci stojíme pred obrovskou intelektovou výzvou prehodnotiť nás ako firmu, profesiu a podriadiť ju mechanizmu zefektívnenia, nového nastavenia. Posledných dvadsať rokov rastu spôsobeného pre dané obdobie špecifickými koordinátami prechádza do obdobia, v ktorom budú platiť iné, zmenené koordináty, a to tak u poskytovateľov, ako aj u klientov.   Zaužívané procedúry a techniky, ktoré sa v  profesii aplikovali, začínajú byť zastarané, čo vyvoláva nevyhnutnosť  vyhodnotiť celé fungovanie právnických firiem a  prenastaviť ho k oveľa vyššej efektivite. Zložitejšie je to o to, že k vyššej efektivite pri požiadavke na vyššiu kvalitu. Dopyt po kvalitných službách je vyslovene výzvou doby. Dnes nie je problém, aby ste umiestnili na trh optimálny vysokokvalitný produkt a nie je ani problém, aby klient za takýto produkt zaplatil adekvátnu cenu. Problém je umiestňovať na trh suboptimálne právne služby. Lebo kedysi bol klient možno viac náchylný za takéto aj zaplatiť, ale dnes už nie je. A tie zaužívané techniky postupu v poskytovaní právnych služieb, keď ste mali nejakého principála, teda hlavného právnika pracujúceho s tímom ďalších kreatívnych ľudí, ktorí mu pomáhali a ktorí opäť pracovali s tímom juniorných právnikov, čo generovalo   obrovský náklad, je dnes už pomaly za nami. Táto situácia implikuje tlak na zmeny v projektovaní, v prístupe, v nastavovaní vnútorných parametrov. Pritom však nesmú byť  menej kompetentné, práve naopak, musia byť ešte kompetentnejšie.“     
(E.Cs.): „Moje mentálne nastavenie sa v oblasti vízií nezmenilo, takže ak mám hovoriť o vízii, mojou jedinou víziou je zachovať si v manažmente kancelárie taký styk s realitou, aby sme boli schopní vždy včas vycítiť javy, s ktorými sa budeme musieť vysporiadať a mať ten správny „vietor v plachtách."


Ďalšie fotografie zde.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk