Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
12.4.2024
ID: 6050upozornenie pre užívateľov

Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii? Kľúčová je komunikácia s FS

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. V takomto prípade je dôležité komunikovať s daňovým úradom, pričom daňovníci môžu využiť viaceré zákonné možnosti, ako túto situáciu riešiť.

Pri zanedbaní svojich daňových povinností musia daňovníci počítať s daňovou exekúciou vrátane jej výkonu priamo v teréne, kedy dochádza k odobratiu finančnej hotovosti. Finančná správa na plnenie zákonom danej povinnosti – vymáhať daňové nedoplatky, aktívne využíva aj tento spôsob daňovej exekúcie a to vopred neohlásenou návštevou daňového exekútora na prevádzke, v byte, či dome daňového dlžníka.

Finančná správa začala od septembra 2016 organizovať aj pravidelné celoslovenské akcie výkonu daňovej exekúcie v teréne. Do týchto akcií sú zapojené všetky daňové úrady často aj v spolupráci s colnou časťou, s výnimkou Úradu pre vybrané hospodárske subjekty. Tento rok sa uskutočnili už dve takéto akcie, v rámci ktorých bola priamo od 668 daňových dlžníkov odobratá hotovosť v objeme viac ako 548 tisíc eur a dodatočne títo dlžníci uhradili ďalších 535 tisíc eur. Od spustenia takéhoto spôsobu získania dlžnej sumy v roku 2016 daňoví exekútori počas 29 akcií navštívili 3 693 dlžníkov a odobrali už viac ako 2,6 mil. eur v hotovosti, dodatočné úhrady predstavujú objem 2,4 mil. eur.

Finančná správa pri takýchto terénnych akciách nesleduje prioritne okamžitý fiškálny výnos, ale najmä ich efekt z hľadiska prevencie a zmeny správania daňových dlžníkov. Tento spôsob výkonu daňovej exekúcie sa osvedčil a má preukázateľný vplyv na zlepšenie platobnej morálky daňových dlžníkov. Zo strany finančnej správy ide teda o opatrenie prevenčného charakteru, ktorým chce posilňovať uvedomelosť daňových dlžníkov, aby si riadne a včas plnili daňové povinnosti a samotnej exekúcii sa tak vyhli. Tento zákonný nástroj finančná správa využíva najmä v prípadoch, keď je zrejmé, že daňový dlžník dlhuje na daniach aj napriek tomu, že jeho majetkové pomery a forma podnikania nasvedčujú, že svoje podlžnosti je schopný, ale nie ochotný dobrovoľne uhradiť.

Vo väčšine prípadov daňoví dlžníci s exekútormi spolupracujú, nájdu sa však aj výnimky, kedy sú exekútori atakovaní, či už slovne alebo fyzicky. V takýchto prípadoch na spoluprácu privolajú daňoví exekútori aj políciu. Daňoví exekútori môžu okrem peňazí v hotovosti odobrať aj iné veci, pri ktorých nedochádza k ich predaju, napríklad stravné lístky, vkladné knižky, listinné cenné papiere ako zmenka, šek a pod.

V súvislosti s daňovými nedoplatkami finančná správa daňovníkov informuje, že majú niekoľko možností ako svoje problémy riešiť. V prvom rade by mal daňovník komunikovať so svojím daňovým úradom, v ideálnom prípade už v momente, keď sa jeho finančná situácia zhoršila a vie, že nebude schopný daň zaplatiť v lehote splatnosti, príp. v stanovenej výške. V takom prípade môže požiadať o odklad platenia dane, resp. o zaplatenie tejto dane v splátkach. Ak bude jeho žiadosti vyhovené, sumu nezaplatenej dane správca dane nezačne vymáhať v daňovom exekučnom konaní. V prípade včasného podania žiadosti a vydania rozhodnutia ešte pred splatnosťou dane, daňový subjekt nebude musieť platiť úrok z omeškania. Všetky podmienky k odkladom a splátkam sú zverejnené na portáli finančnej správy v časti Odklad platenia dane alebo povolenie splátok od 6.2.2021

Zdroj: Finančná správa Slovenská republika


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk