5.3.2021
ID: 5023upozornenie pre užívateľov

Ako vplýva novela Obchodného zákonníka na možnosť uloženia prokúry fyzickou osobou - podnikateľom?

Je bežnou praxou, že podnikateľ pri výkone svojej podnikateľskej činnosti nekoná iba sám, resp. prostredníctvom štatutárneho orgánu, ale z rôznych objektívnych dôvodov koná prostredníctvom svojho zástupcu. Zastúpenie môže vzniknúť na základe zákona, plnomocenstvom, prípadne prokúrou. Novela Obchodného zákonníka, ktorá okrem iného, mení aj zapisované subjekty do Obchodného registra, však spôsobila nečakanú zmenu v možnosti udelenia prokúry fyzickou osobou – podnikateľom.

Čo je to prokúra?

Prokúra je inštitútom obchodného práva, ktorý predstavuje osobitný druh zmluvného zastúpenia podnikateľa pri právnych úkonoch, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Rozsah prokúry je priamo upravený Obchodným zákonníkom[1] v § 14, ktorý ustanovuje, že prokurista je oprávnený zastupovať podnikateľa pri všetkých úkonoch ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, a to aj v prípade, ak sa vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Druhý odsek vymedzuje prokúru negatívne aj , a teda definuje obmedzenie prokuristu scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti. Prokurista nie je na takéto úkony oprávnený, s výnimkou situácie, keď je takéto oprávnenie vyslovene uvedené v udelení prokúry, v takomto prípade sa jedná o rozšírenú prokúru.

Prokúra môže byť udelená len fyzickým osobám s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Iné požiadavky na osobu prokuristu zákon neukladá. V prípade, ak sú ustanovení viacerí prokuristi, podnikateľ musí tiež prijať rozhodnutie ako budú prokuristi vykonávať svoju činnosť, a síce, či sú na zastupovanie  a podpisovanie oprávnení každý samostatne, aspoň dvaja z nich alebo je potrebný súhlasný prejav vôle všetkých prokuristov.

Najzásadnejším rozdielom medzi prokúrou a plnomocenstvom je publicita prokúry, teda skutočnosť, že prokúra sa zapisuje do Obchodného registra a jej zápis má konštitutívny účinok. Výsledkom čoho je že prokúru môže udeliť, len podnikateľ, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri. Povinná publicita prokúry poskytuje v obchodnoprávnom styku určitú istotu, jednak istotu existencie a trvania prokúry, ale tiež aj istotu rozsahu oprávnenia prokuristu konať za podnikateľa, keďže ten je zákonom daný a obmedzenie prokúry vnútornými pokynmi nemá právne následky voči tretím osobám.[2]

Novela obchodného zákonníka

Novela Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov, ktorá nadobudla účinnosť od 01. 10. 2020, však prináša viaceré zmeny týkajúce sa údajov zapisovaných do Obchodného registra, okrem iného aj zmenu zapisovaných subjektov. Po novom už fyzické osoby podnikatelia, ktoré sa doteraz mohli do Obchodného registra zapísať fakultatívne (dobrovoľne), takto urobiť nemôžu. Dôvodom je najmä zriadenie Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ako referenčného registra, na úrovni ktorého dochádzalo k vzniku nezrovnalostí vychádzajúcich najmä z duplicitných zápisov do zdrojových registrov (Obchodného registra a Živnostenského registra). Takéto duplicitné zapisovanie sa tiež javí ako kontraproduktívne.[3]

Okrem toho, že sa po novelizácii Obchodného zákonníka do Obchodného registra fyzické osoby – podnikatelia už nezapisujú, pribudlo aj ustanovenie § 768 s, ods. 2, písm. a), ktoré ukladá registrovým súdom v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti povinnosť takéto osoby vymazať. Výmazu by malo predchádzať zverejnenie Zoznamu zapísaných osôb, ktoré by sa mali vymazať, a to v Obchodnom vestníku po dobu 6 mesiacov.[4]

Nemožnosť uloženia prokúry?

S legislatívnou zmenou Obchodného zákonníka, však prichádza aj otázka, či fyzické osoby podnikatelia týmto prichádzajú o možnosť udeľovať prokúru. Dikcia zákona je v tomto prípade jasná a vyslovene uvádza, že prokúra sa zapisuje do Obchodného registra a jej vznik je viazaný na deň zápisu do Obchodného registra. Z čoho vyplýva, že osoba udeľujúca prokúru musí byť subjektom zapísaným v Obchodnom registri.

Inými slovami, v súčasnosti, vzhľadom na platnú legislatívu, fyzická osoba - podnikateľ, ako subjekt, ktorý sa nezapisuje do Obchodného registra, už ďalej nemôže udeliť prokúru.[5]

Nemožnosť udelenia prokúry fyzickou osobou – podnikateľom sa však netýka len udeľovania nových prokúr, ale prirodzene, vzhľadom na plánované výmazy osôb z Obchodného registra, sa dotkne aj tých ktoré boli udelené pred 1. októbrom. Udelená prokúra výmazom osoby z Obchodného registra zaniká, a to z rovnakých dôvodov, ako ju fyzická osoba – podnikateľ po 1.10. 2020 už nemôže udeliť, a síce nespĺňa už podmienku subjektu zapísaného do Obchodného registra a tým ani verejnosti udelenia prokúry.


Mgr. Paulína Šlauková
,
koncipientka

Eversheds_logo_200
 

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava


Tel:      +421 232 786 411
E-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk

 

[1] Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

[2] OVEČKOVÁ, Olga a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. I. zväzok. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. s. 163

[3] Dôvodová správa k zákonu č. 390 / 2019 Z.z.

[4] § 768s, ods. 3 zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

[5] NEVOLNÁ, Zuzana. Udelenie prokúry podnikateľom – fyzickou osobou po 1. októbri 2020. In: Súkromné právo. 2020. roč.VI. č. 2. s. 245-246. ISSN 1339-8652.

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk