Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
28.2.2023
ID: 5682upozornenie pre užívateľov

Ako založiť akciovú spoločnosť v roku 2023

Akciová spoločnosť je právnická osoba, ktorej imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. V počte ľudí, ktorí si ju volia spomedzi iných foriem podnikania na Slovensku, zaostáva za živnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzeným.

Jedným z dôvodov môže byť, že proces založenia akciovej spoločnosti je komplikovanejší než u zvyšných dvoch. Ako sa s ním vysporiadať?

S procesom založenia je vhodné obrátiť sa na odborníka

Akciovú spoločnosť si dnes už potencionálni akcionári nemusia zakladať sami. V súčasnosti na trhu existujú firmy, ktorým stačí dodať podklady, a založenie spolu so všetkou byrokraciou vyriešia za klienta.

Aj v prípade, že si chce subjekt založiť spoločnosť svojpomocne, je vhodné obrátiť sa na odborníka. Advokátska kancelária ho nasmeruje už v procese rozhodovania sa nad optimálnou formou podnikania. Poskytne tiež právne poradenstvo spojené so zakladaním spoločnosti či vymedzenie práv akcionárov. Využiť je možné aj právne služby týkajúce sa akcionárskych dohôd.

 


Zdroj: Pexels

 

Postup pri zakladaní akciovej spoločnosti

1. Vyhotovenie zakladateľskej zmluvy alebo listiny

Akciovú spoločnosť môže založiť:

 • právnická osoba,

 • dvaja alebo viacerí zakladatelia.

Podľa toho, kto akciovú spoločnosť zakladá, sa rozlišujú aj dokumenty, ktorými sa zakladá. V prípade, že ide o právnickú osobu, sa spisuje zakladateľská listina. Ak ide o viacerých zakladateľov, spisuje sa zakladateľská zmluva. Oba dokumenty musia mať formu notárskej zápisnice.

 


Zdroj: Pexels
 

Zakladateľskú zmluvu alebo listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, musí však mať plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

 

Zakladateľská zmluva alebo listina obsahuje:

 • obchodné meno (s dodatkom akciová spoločnosť, akc. spol. alebo a.s.),

 • sídlo s presnou adresou, ktoré môže byť aj virtuálne,

 • predmet činnosti, ktorého znenie musí byť v súlade s aktuálnym zoznamom živností,

 • základné imanie, teda peňažné a nepeňažné vklady všetkých akcionárov v minimálnej výške 25 000 eur,

 • počet akcií, ich menovitú hodnotu, formu a podobu v prípade, že majú vydať akcie rôznych druhov,

 • emisný kurz (peňažné vyjadrenie ceny), za ktorý spoločnosť akcie vydáva,

 • počet akcií, ktoré upisujú (zaväzujú sa k ich splateniu) jednotliví zakladatelia,

 • určenie predmetu nepeňažného vkladu a určenie jeho peňažnej sumy,

 • určenie správcu vkladov (najčastejšie ním býva jeden zo zakladateľov),

 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom.

Zakladateľská listina či zmluva tiež určí, či bude akciová spoločnosť verejná alebo súkromná. Verejná obchoduje s akciami na regulovanom trhu. V tomto prípade musí dokument navyše obsahovať:

 • čas a miesto upisovania akcií,

 • postup pri upísaní akcií prevyšujúcich navrhované základné imanie,

 • miesto a čas na splatenie časti upísaných akcií a jej výšky,

 • spôsob zvolania ustanovujúceho valného zhromaždenia upisovateľov.

Spolu so zakladateľskou zmluvou alebo listinou je nutné vytvoriť aj stanovy akciovej spoločnosti. Stanovy okrem iného obsahujú informácie a uznesenia o obligatórnych orgánoch, ktoré riadia chod spoločnosti. Sem patrí valné zhromaždenie, predstavenstvo (minimálne 1 člen) a dozorná rada (minimálne 3 členovia). V stanovách sa vymedzení ich pôsobnosť a spôsob rozhodovania. Určí sa tiež rozdelenie zisku.

 


Zdroj: Pixabay
 

2. Zápis do obchodného registra a vznik akciovej spoločnosti

Podľa zákona môže akciová spoločnosť vzniknúť len zápisom do obchodného registra. Návrh na zápis podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci jeho členovia. Všetci členovia predstavenstva musia mať takisto vytvorený podpisový vzor.

Už pred podaním návrhu na zápis musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatených najmenej 30 % z peňažných vkladov. Nutné je tiež vytvoriť rezervný vo výške najmenej 10 % základného imania.

Návrh na zápis do obchodného registra sa podáva na príslušný registrový súd prostredníctvom špeciálneho tlačiva, ktoré je prílohou č. 9 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.. Spolu s ním je nutné priložiť:

 • zakladateľskú zmluvu alebo listinu,

 • stanovy,

 • rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podľa stanov volené dozornou radou,

 • listinu, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,

 • písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného predpisu,

 • znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií splatených týmto vkladom (pri nepeňažnom vklade do spoločnosti),

 • iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.

V prípade, že sa zakladá verejná akciová spoločnosť, je potrebné dodať aj:

 • výzvu na upisovanie akcií v uverejnenom znení spolu s dokladom o jej zverejnení,

 • listinu upisovateľov, prípadne druhopisy alebo kópie písomných prejavov vôle upisovateľov akcií,

 • notársku zápisnicu z konania ustanovujúceho valného zhromaždenia.

Akciová spoločnosť bude založená vykonaní zápisu registrovým súdom, ktorý však najskôr musí preveriť splnenie všetkých podmienok. Ak sa tak stane, akciová spoločnosť vznikne k dňu vykonania zápisu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk