20.9.2013
ID: 820upozornenie pre užívateľov

Aktuality z Ministerstva financií SR

Ministerstvo plánuje obstarať audity na zabezpečenie úspešného čerpania eurofondov a vyhlásiť verejné obstarávanie s cieľom zabezpečiť externé kapacity na výkon vládnych auditov.

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie s cieľom zabezpečiť externé kapacity na výkon vládnych auditov

Ministerstvo financií SR podľa zákonných podmienok zodpovedá za výkon vládneho auditu prostriedkov zo zahraničia a aj vlastných zdrojov SR. Zároveň plní úlohy orgánu auditu v programovom období 2007 - 2013 vyplývajúce z príslušnej legislatívy Európskej únie a SR, pričom úlohy orgánu auditu bude zabezpečovať aj v programovom období 2014 - 2020. Splnenie si povinností vyplývajúcich pre SR z príslušnej legislatívy je nevyhnutným predpokladom na úspešné čerpanie fondov EÚ a ďalších prostriedkov zahraničnej pomoci.

Výkon vládnych auditov verejných prostriedkov je spojený s vysokými požiadavkami na kvalitu, odbornosť a transparentnosť a vyžaduje zapojenie všetkých dostupných kapacít, vrátane personálnych kapacít spolupracujúcich orgánov.

Vzhľadom na potrebu overovania veľkého objemu finančných prostriedkov a skutočnosť, že Ministerstvo financií SR a ani jeho spolupracujúce orgány aktuálne nedisponujú dostatočným počtom personálnych kapacít potrebných na pokrytie všetkých audítorských činností vyplývajúcich z národnej ako aj európskej legislatívy, je potrebné časť výkonu vládnych auditov kapacitne zabezpečovať v spolupráci s externými audítorskými spoločnosťami.

Na dosiahnutie čo najvyššej transparentnosti a efektívnosti bude v rámci verejnej súťaže použitá elektronická aukcia. S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najvýhodnejšie cenové podmienky, bude uzatvorená Rámcová dohoda s predpokladanou hodnotou 4 mil. eur na obdobie štyroch rokov.

Keďže pôjde o rámcovú dohodu, nemusí dôjsť k vyčerpaniu celej predpokladanej sumy. Na základe podmienok uvedených v Rámcovej dohode budú úspešnému uchádzačovi zadávané objednávky, ktorými sa zabezpečí výkon takých vládnych auditov, ktoré nevie MF SR pokryť vlastnými dostupnými kapacitami. Externé audity z tohto verejného obstarávania bude potrebné začať realizovať v prvom štvrťroku 2014.


Ministerstvo plánuje obstarať audity na zabezpečenie úspešného čerpania eurofondov

Ministerstvo financií SR zabezpečí prostredníctvom verejného obstarávania audítorské služby na vykonanie overenia určených orgánov na programové obdobie 2014 – 2020.

Na spustenie procesu čerpania eurofondov pre Slovenskú republiku v rámci programového obdobia 2014 – 2020 bude nevyhnutné Európskej komisii predložiť zhodnotenie zavedenia riadiacich a kontrolných systémov operačných programov v súlade s príslušnou legislatívou EÚ.

Preto je potrebné overiť nastavenie účinnosti riadenia a kontroly čerpania eurofondov určených orgánov s legislatívou EÚ a SR na dostatočnej úrovni, s cieľom dosiahnutia kvalitných a dôveryhodných výsledkov. SR musí zabezpečiť výkon predmetného overovania na jednotlivých operačných programoch u všetkých orgánov zapojených do implementácie programového obdobia 2014 - 2020.

Výkon predmetných auditov musí spĺňať primerané požiadavky na kvalitu, odbornosť a transparentnosť a vyžaduje si zapojenie všetkých dostupných kapacít. Vzhľadom na nutnosť overiť široký rozsah oblastí a skutočnosť, že MF SR a ani jeho spolupracujúce orgány v súčasnosti, vzhľadom na zabezpečovanie činností realizovaných v programovom období 2007 – 2013, nedisponujú dostatočným počtom personálnych kapacít na pokrytie všetkých audítorských činností vyplývajúcich z príslušnej legislatívy SR a EÚ, vznikla potreba pre spoluprácu s externou audítorskou spoločnosťou.

Na dosiahnutie čo najvyššej transparentnosti a efektivity bude v rámci verejnej súťaže použitá elektronická aukcia. S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najvýhodnejšie cenové podmienky, bude uzatvorená zmluva s predpokladanou hodnotou 1 mil. eur. Nemusí dôjsť k vyčerpaniu celej predpokladanej sumy, keďže zmluva sa bude čerpať prostredníctvom schvaľovania reálne vykázaných prác. Predpokladaná realizácia externých auditov z tohto verejného obstarávania sa očakáva v priebehu roku 2014.


Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk