18.5.2021
ID: 5080upozornenie pre užívateľov

Brexit: Najdôležitejšie zmeny v oblasti ochranných známok

Odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie zasiahol aj do oblasti práva duševného vlastníctva. Ochrana loga, obchodnej značky či názvu ako ochranných známok, ktoré odlišujú Vaše tovary a služby od konkurencie, môže byť po novom obmedzená. V dnešnom vydaní Flash news Vám prinášame prehľad základných zmien v oblasti ochranných známok v post-brexitovom období, ktoré by ste rozhodne mali vedieť.

Rozdeľujúca Obchodná dohoda

Do 31. 12. 2020 platilo pre takmer všetky kľúčové obchodné oblasti, vrátane oblasti práv duševného vlastníctva, prechodné obdobie, v ktorom sa uplatňoval režim podobný tomu, ktorý platil v období riadneho členstva Spojeného kráľovstva v EÚ.

Od 1. 1. 2021 sú vzájomné vzťahy EÚ so Spojeným kráľovstvom v mnohých oblastiach, nevynímajúc oblasť ochranných známok, riadené Dohodou o obchode a spolupráci (Dohoda o obchode). Od tohto dátumu sa územie, pre ktoré poskytovala ochranu ochranná známka EÚ zúžilo na územie členských štátov bez Spojeného kráľovstva. Ochranná známka EÚ teda už viac neposkytuje ochranu na území Spojeného kráľovstva.

Takéto zúženie sa pritom dotýka aj ochranných známok EÚ zapísaných slovenskými subjektmi. V roku 2019 bolo totiž podaných 470 a v roku 2020 až 494 prihlášok na zápis ochranných známok EÚ slovenskými subjektmi, pričom zaregistrovaných v roku 2019 bolo 379, a za uplynulý rok 414 ochranných známok.[1] Naproti tomu, na zápis ochrannej známky výslovne pre územie Spojeného kráľovstva bolo podaných v roku 2019 len 6 prihlášok.[2] V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na modelové situácie, v ktorých sa v súčasnosti nachádzajú viacerí majitelia alebo prihlasovatelia ochrannej známky EÚ.

Ak ste mali k 31. 12. 2020 už zaregistrovanú ochrannú známku EÚ...

V čase rokovaní o finálnej podobe Dohody o obchode Spojené kráľovstvo prijalo vlastnú legislatívu v oblasti ochranných známok, ktorá je účinná od 1. 1. 2021.

K tomuto dátumu Úrad priemyselného vlastníctva pre Spojené kráľovstvo (UKIPO) „naklonoval“ platné ochranné známky EÚ, ktoré boli zaregistrované k 31. 12. 2020, do svojich nových registrov ochranných známok. Klonovaním došlo k situácii, že ochranné známky EÚ v zhodnom znení, so zachovaním priority, seniority, ako aj zapísaným zoznamom tried tovarov a služieb, platia v Spojenom kráľovstve a stávajú sa národnými ochrannými známkami Spojeného kráľovstva. Majiteľ ochrannej známky EÚ teda nemusí podniknúť žiadne ďalšie kroky a ani platiť žiadne poplatky, aby jeho zaregistrovaná ochranná známka platila pre územie Spojeného kráľovstva.

Rovnaký postup sa uplatňuje aj na ochranné známky, ktoré sú síce registrované, ale prebieha o nich konanie o neplatnosti či zrušení. Osud takýchto ochranných známok bude závisieť od rozhodnutia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Klonované ochranné známky budú vedené pod novým registračným číslom, ktoré sa skladá z registračného čísla ochrannej známky prevzatého z databázy EUIPO doplneného o kód UK009, ktorý sa vkladá pred prevzaté registračné číslo. Klonovanie sa udialo automaticky, a preto odporúčame skontrolovať, či v prípade Vašej ochrannej známky prebehlo správne. Kontrolu možno vykonať na tomto odkaze[3] s čím sme Vám pripravení pomôcť.

Ak ste si istí, že ochrannú známku na území Spojeného kráľovstva nebudete potrebovať, je možné uplatniť tzv. opt-out mechanizmus prostredníctvom tohto formulára.[4] V takom prípade Vaša ochranná známka nebude viac chránená na území Spojeného kráľovstva.

Ak ste podali prihlášku, ale Vaša ochranná známka nebola k 31. 12. 2020 ešte zaregistrovaná...

Osobitné podmienky platia pre prihlasovateľov, ktorí síce k 31. 12. 2020 mali podanú prihlášku na zápis ochrannej známky EÚ, ale ochranná známka ešte nebola zaregistrovaná.

Ak máte záujem o zápis tejto ochrannej známky pre územie Spojeného kráľovstva, je potrebné podať novú prihlášku priamo UKIPO, a to najneskôr do konca septembra 2021.

Podmienkou je, že táto prihláška musí byť zhodná s pôvodnou prihláškou na zápis ochrannej známky EÚ. V takom prípade si nová prihláška zachová dátum podania, prioritu alebo senioritu z prihlášky ochrannej známky EÚ.

Podanie novej prihlášky je spojené s poplatkom vo výške 170 libier za jednu triedu tovarov a služieb a 50 libier za každá ďalšiu.

Tiež je potrebné upozorniť, že majitelia ochranných známok EÚ, ktoré boli klonované do UKIPO alebo ktoré boli prihlásené k 31. 12. 2020 a zaregistrované do konca septembra 2021, nemusia mať korešpondenčnú adresu na území spojeného kráľovstva po dobu 3 rokov, t.j. do 1. 1. 2023. Po tomto období môže UKIPO rozhodnúť o zmene tejto povinnosti.

Ak máte záujem podať novú prihlášku na zápis ochrannej známky...

Nové prihlášky na zápis ochrannej známky pre územie Spojeného kráľovstva je možné podávať buď priamo cez UKIPO alebo ako medzinárodný zápis prostredníctvom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

S podaním novej prihlášky priamo UKIPO súvisí aj právne zastúpenie na účely samotného zápisu, podávania námietok alebo iných konaní týkajúcich sa ochranných známok. Pre uvedené prípady bude potrebné mať zástupcu s korešpondenčnou adresou na území Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o spor týkajúci sa už britskej národnej ochrannej známky

Upozornenie na používanie ochrannej známky a pár slov na záver

Jedným z dôvodov na výmaz ochrannej známky je aj to, že ochranná známka nebola používaná po dobu piatich po sebe nasledujúcich rokov na území, pre ktoré bola zapísaná. Po Brexite sa do používania ochrannej známky, ktorá je zapísaná pre územie Spojeného kráľovstva napr. prostredníctvom klonovania, nebude počítať jej používanie na území mimo Spojeného kráľovstva. A teda, ak by ste ju používali napríklad len v EÚ, môže z hľadiska britskej národnej ochrannej známky dôjsť k začatiu konania o jej výmaze.

Keďže ochranné známky sú to, čo chráni odlíšiteľnosť Vašich tovarov, služieb, ale aj Vášho business-u, je dôležité poznať, čo je chránené a túto ochranu čo najširšie využívať. S ochranou ochranných známok, ako aj Vášho ďalšieho duševného vlastníctva sme Vám pripravení poskytnúť naše služby.


Štěpán Štarha,
partner, kancelária


Róbert Gašparovič,

advokát


Martina Rievajová,

koncipientka

 

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
 
 
 
Centrum Zuckermandel
Žižkova 7803/9
811 02  Bratislava
 
Tel.:    +421 232 113 900
Fax:    +421 232 113 901
 

 


[1] EUIPO Statistics in European Union Trade Marks 1996-01 to 2021-02 Evolution. Dostupné >>> tu.

[2] Dopad Brexitu na práva priemyselného vlastníctva, ÚPV SR. Dostupné >>> tu.

[3] Search for a trademark. Intellectual Property Office Dostupné >>> tu.

[4] Opt out of holding a comparable trade mark. Dostupné >>> tu.

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk