13.3.2015
ID: 2817upozornenie pre užívateľov

Česká daň, ktorou je zdanené bezodplatné nadobudnutie emisných kvót skleníkových plynov

Právu Únie odporuje česká daň, ktorou je zdanené bezodplatné nadobudnutie emisných kvót skleníkových plynov výrobcom elektriny, ak tejto dani podlieha viac ako 10 % emisných kvót

Smernica o obchodovaní s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii[1] stanovuje, že pre obdobie rokov 2008 – 2012 členské štáty pridelia najmenej 90 % emisných kvót bezodplatne.

V rokoch 2011 a 2012 české právne predpisy zdanili bezodplatné nadobudnutie emisných kvót výrobcami elektriny daňou z darovania so sadzbou 32 %. Príjmy z tejto dane boli určené na podporu prevádzkovateľov solárnych elektrární.

ŠKO-ENERGO, český výrobca elektriny podliehajúci tejto dani, napadol pred českými súdmi zlučiteľnosť tejto dane s uvedenou smernicou. Nejvyšší správní soud, rozhodujúci o odvolaní, sa Súdneho dvora pýta, či smernica bráni tejto dani.

Vo svojom rozsudku z dnešného dňa Súdny dvor najprv pripomenul, že pokiaľ ide o 10 % hranicu pre odplatné prideľovanie emisných kvót, bráni smernica nielen priamemu stanoveniu ceny za pridelenie emisných kvót, ale aj následnému zaťaženiu pridelenia týchto kvót poplatkami. Sporná daň, vyberaná z titulu pridelenia emisných kvót, preto nie je zlučiteľná so smernicou, ak túto hranicu nerešpektuje, čo musí overiť vnútroštátny súd.

Súdny dvor rovnako konštatoval, že uplatnenie tejto dane nemožno odôvodniť cieľom nájsť dodatočné zdroje na podporu určitých výrobcov zelenej energie. Tento cieľ nepatrí medzi ciele sledované smernicou.

Okrem toho cieľ smernice, ktorým je chrániť určité výrobné odvetvia pred náhlou stratou konkurencieschopnosti v dôsledku zavedenia trhu s emisnými kvótami, vyžaduje, aby sa 10 % obmedzenie počtu kvót, ktoré možno prideliť za odplatu, posudzovalo z hľadiska prevádzkovateľov v každom z dotknutých odvetví a nie vo vzťahu ku všetkým emisným kvótam prideľovaným zo strany členského štátu.

__________________________________
[1] Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 257, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631).

Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie - TLAČOVÉ KOMUNIKÉ
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Rozsudok vo veci C-43/14
ŠKO-ENERGO, s. r. o. / Odvolací finanční ředitelství
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk