9.6.2015
ID: 2921upozornenie pre užívateľov

Chránite si svoje obchodné tajomstvá? Čo je obchodné tajomstvo a ako ho chrániť

Práve obchodné tajomstvo robí podnikateľa mnohokrát výnimočným. Informácie utajované pred verejnosťou a hlavne konkurentmi sú jedným zo základných predpokladov jeho úspechu. A preto podnikateľom vzniká dôvod ich ochrany a stráženia. Pojem obchodné tajomstvo sa v slovníku podnikateľa objavuje pomerne často, ale nie vždy je používané správne. Čo je potrebné pod týmto pojmom rozumieť a ako obchodné tajomstvo chrániť?

 
 Glatzová & Co., s.r.o.
 
Obchodné tajomstvo netvoria akékoľvek informácie, ktoré podnikateľ považuje za utajené, ale sú to také skutočnosti, ktoré jasne definuje Obchodný zákonník. Aby sme mohli hovoriť o obchodnom tajomstve, musia byť splnené všetky nasledovné zákonné podmienky. Musí ísť o:

  • skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom,
  • ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu,
  • nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné,
  • majú byť podľa vôle podnikateľa utajené,
  • a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.

Dokonca ani samotné dojednanie zmluvných strán o tom, že určité skutočnosti budú tvoriť obchodné tajomstvo, samo o sebe nestačí, aby sa tieto skutočnosti obchodným tajomstvom stali, pokiaľ nespĺňajú vyššie uvedené zákonné podmienky.

O čo teda v praxi pôjde? Predovšetkým ide o nepatentované vynálezy, rôzne postupy a metódy, technické predlohy, návody, výkresy a modely, ktoré podnikateľ nechce alebo nemôže chrániť registráciou na úrade priemyselného vlastníctva, alebo ich nie je možné chrániť podľa autorského zákona, ako napr. cenové ponuky, akcie na získanie zákazníkov, zoznamy zákazníkov alebo kľúčových obchodných partnerov, analýzy trhu a pod. Nie je vylúčené, aby tá istá skutočnosť podliehala pod kategóriu duševného vlastníctva a zároveň aj pod kategóriu obchodného tajomstva. Obchodné tajomstvo však nie je potrebné nijako registrovať, ochranu požíva priamo zo zákona.

Práva k obchodnému tajomstvu má výlučne podnikateľ, ktorému patrí podnik, na ktorý sa vzťahuje obchodné tajomstvo. Tento podnikateľ má predovšetkým právo s týmto tajomstvom nakladať, resp. udeliť povolenie na jeho využitie tretím osobám a právo na ochranu obchodného tajomstva.

Keďže možno obchodné tajomstvo previesť, podnikateľ tak môže urobiť a tým „speňažovať“ jeho hodnotu prostredníctvom zmluvy, napr. licenčnej alebo ho previesť pri predaji podniku, či vložiť ako nepeňažný vklad do spoločnosti.

Podnikateľovi patrí právo na ochranu obchodného tajomstva, avšak jeho ochranu musí reálne a aktívne zabezpečovať. Ak by došlo hoci aj k neoprávnenému zverejneniu, obchodné tajomstvo zaniká. Obchodné tajomstvo totiž trvá dovtedy, dokým existujú všetky už spomenuté zákonné požiadavky.

Svoju vôľu utajovať obchodné tajomstvo môže podnikateľ vyjadriť formálne prostredníctvom písomných zmlúv, v ktorých zaviaže zamestnancov či obchodných partnerov k mlčanlivosti, prípadne záväzok utajovania obchodného tajomstva môže byť zakotvený v podnikovej smernici, v poučení zamestnancov a pod. Dôležité je zabezpečovanie ochrany obchodného tajomstva aj faktickým konaním, napr. uzamykaním určitých informačných zdrojov, používaním hesiel pri prístupe do počítačovej siete, či iným osobitným režimom zaobchádzania s takýmito skutočnosťami. Zabezpečiť ochranu by mal byť v prvom rade povinný štatutárny orgán, ktorý má konať s odbornou starostlivosťou.

Avšak aj napriek aktívnej ochrane môže nastať porušenie práv k obchodnému tajomstvu.  Porušovaním obchodného tajomstva sa rozumie konanie, ktorým konajúci tretej osobe neoprávnene oznámi, sprístupní, alebo využije obchodné tajomstvo, ktoré mu bolo zverené alebo prístupné (napr. na základe pracovného pomeru) alebo o ktorom sa dozvedel vlastným alebo cudzím nelegálnym konaním (napr. krádežou dokumentov).

Protiprávnym konaním bude nielen samotné porušenie práva, ale aj jeho ohrozenie. Teda bude postačovať, ak je konanie spôsobilé mať negatívny dopad na hospodárske pomery podnikateľa, napríklad aj samotné zhromažďovanie informácii o predmete obchodného tajomstva môže mať negatívne dôsledky. Nepriaznivým dôsledkom môže byť napríklad aj zhoršenie postavenia podnikateľa na trhu, či bezvýsledné vynaloženie nákladov na reklamu, pretože sa vyzradil produkt a tak sa jeho výroba neuskutočnila a pod.

Podľa okolností prípadu zaznamenávame v platnom slovenskom právnom poriadku celý rad právnych predpisov, ktorých použitie prichádza do úvahy pri uplatnení ochrany obchodného tajomstva. Proti porušeniu alebo ohrozeniu práv k obchodnému tajomstvu sa možno domáhať v rámci nekalosúťažného konania, najmä aby sa rušiteľ neoprávneného konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej sa možno domáhať aj primeraného zadosťučinenia v peniazoch, náhrady škody, ak porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva bola spôsobená škoda alebo vydania bezdôvodného obohatenia. Pre súdny proces vo veci obchodného tajomstva bude špecifické vylúčenie verejnosti z účasti na súdnom pojednávaní.

V obzvlášť závažných prípadoch prichádza do úvahy aj represívny prostriedok zakotvený v Trestnom zákone. Ten kto vyzvedá obchodné tajomstvo v úmysle vyzradiť ho nepovolanej osobe alebo kto také tajomstvo nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, dopúšťa sa trestného činu.

Obchodné tajomstvá sú ohrozované nie len zvonka, ale čoraz častejšie zvnútra spoločnosti, a to krádežami citlivých informácií zamestnancami, čo spôsobuje vysoké škody pre podnikateľa. Je preto nevyhnutné si svoju utajovanú výhodu proti konkurencii dôsledne strážiť a v prípade porušenia či ohrozenia, vedieť účinne použiť všetky právne prostriedky na jeho zhojenie.


Mgr. Jiří Sixta

Mgr. Jiří Sixta,
advokát, partner poverený riadením slovenskej pobočky

Mgr. Eva Bencová,
advokátsky koncipient


Glatzová & Co., s.r.o.

Advokátska kancelária - Law firm

Hviezdoslavovo námestie 25
811 02 Bratislava

Tel.: +421 232 335 333
Fax: +421 232 335 330
e-mail: office.sk@glatzova.com


JUDr. Lucia Regecová, vedúca advokátka, vedúca slovenskej pobočky
e-mail: lucia.regecova@glatzova.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk