14.6.2016
ID: 3365upozornenie pre užívateľov

Čo čaká podnikateľskú sféru v súvislosti s trestnou zodpovednosťou právnických osôb?

Prvý deň letných prázdnin nadobudne účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Pre právny sektor, bez ohľadu na to, či pôjde o advokátov alebo právnikov z radu in-house, jednoznačne môže byť veľkou výzvou. Ešte väčšou výzvou však bude pre samotné firmy.

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Stojíme na prahu zmeny podnikateľského prostredia alebo budeme mať v legislatíve ďalší „zbytočný“ zákon? V histórii sme mali niekoľko byrokratických zákonov, ktoré v podnikateľskej sfére spôsobili mnoho praktických problémov. Finančne zaťažili spoločnosti a efekt opatrení, ktoré museli byť prijaté, bol prinajmenšom otázny. Bude to tak aj v prípade trestnej zodpovednosti právnických osôb?

Ak porovnáme trendy pozorované v minulosti pri zavádzaní tohto inštitútu v zahraničí a akceptujeme premisu, že nie je dôvod si myslieť, že Slovenská republika pôjde proti prúdu, počnúc prvým dňom letných prázdnin sa na legislatívnom javisku zjaví kvázi nová právna špecializácia – korporátne trestné právo. Je veľmi pravdepodobné, že táto oblasť nebude iba formálnym, nepraktikovaným odvetvím. Sám názov už napovedá, že jej efekt môže byť široký a spôsobov, akými sa môže dotknúť dennodenných aktivít firiem, je nespočetné množstvo.

Podnikateľské subjekty budú postavené pred otázky, či a v akej miere prijať preventívne opatrenia na zamedzenie vzniku trestnej zodpovednosti, ktoré opatrenia majú reálne aplikovať alebo či radšej majú ponechať situáciu na vývoj trhu a reagovať až vtedy, keď sa aplikácia trestnej zodpovednosti začne pertraktovať v médiách, prípadne sa ich bude priamo týkať.

Realisticky je možné predpokladať „stav pokoja“ v priebehu prázdnin a možno až do konca roka. Názory sa v tomto smere líšia. V čom sa však nelíšia, je dopad, ktorý tento zákon môže mať na podnikateľské prostredie. Trestná zodpovednosť právnických osôb sa bude uplatňovať plošne, bez ohľadu na to, či podnikáte v IT, realitách, bankovníctve, energetike, službách, výrobe alebo v inom sektore.

O čo vlastne ide?

Trestný čin je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný:

 • (i) v jej prospech alebo
 • (ii) v jej mene, alebo
 • (iii) v rámci jej činnosti, alebo
 • (iv) jej prostredníctvom,

ak konal:

 • a. štatutárny orgán alebo jeho člen, alebo
 • b. ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo
 • c. iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať, alebo
 • d. iná osoba, ktorá konala v rámci oprávnení právnickej osoby, ktoré jej touto právnickou osobou boli zverené (osobami pod písmenami a. až c.).

Zákon teda rozširuje okruh osôb, ktoré môžu svojou činnosťou spôsobiť trestné stíhanie právnickej osoby. Okrem štatutárov, členov dozorných a kontrolných orgánov môže ísť aj o vedúcich pracovníkov, predstaviteľov závodov, prevádzok, oddelení, ďalej osoby, ktorým bola zverená určitá činnosť, za ktorú vo firme zodpovedajú, osoby, ktoré sú v kontakte so zákazníkom a navonok firmu zastupujú (bez formálneho poverenia, na základe reálneho fungovania danej firmy) atď.

Okruh „rizikových“ osôb sa mimoriadne rozšíri, a tým vzrastie aj riziko vzniku trestnej zodpovednosti právnickej osoby.

V prípade konaní osôb podľa uvedeného písmena a. až c. sa bude posudzovať:

 • (i) konanie takejto osoby,
 • (ii) spôsobenie trestného činu (naplnenie skutkovej podstaty trestného činu uvedeného v Trestnom zákone v rozsahu, v akom sa katalóg trestných činov vzťahuje na trestnú zodpovednosť právnických osôb – pozri nižšie),
 • (iii) skutočnosť, či takýto trestný čin bol spáchaný v prospech, v mene, v rámci činnosti alebo prostredníctvom právnickej osoby.

V prípade konaní osôb, ktoré sú do veľkej miery prakticky nekontrolovateľné (uvedené písmeno d.), právnická osoba nebude trestne zodpovedná IBA vtedy, ak vzhľadom na predmet svojej činnosti, spôsob spáchania trestného činu, jeho následky a okolnosti, za ktorých bol trestný čin spáchaný, bude význam nesplnenia povinnosti v rámci dohľadu a kontroly zo strany orgánu právnickej osoby alebo osoby uvedenej pod písmenom a. až c. NEPATRNÝ.

Ďalším rizikovým faktorom je skutočnosť, že trestná zodpovednosť právnickej osoby NEBUDE podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe a ani zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba konala. Do určitej miery je možné konštatovať, že práve toto ustanovenie môže byť pre podnikateľské subjekty výhodou, ak prijmú dostatočne účinné preventívne opatrenia.

Zákon č. 91/2016 Z. z. upravuje presný, taxatívne vymenovaný katalóg trestných činov, ktorých sa môžu právnické osoby dopustiť. Ide presne o 78 skutkových podstát upravených v Trestnom zákone, z ktorých je iba 9 založených na nedbanlivostnom princípe[1]. Ostatných 69 skutkových podstát si vyžaduje na naplnenie znakov skutkovej podstaty preukázanie úmyslu (v niektorých prípadoch však bude postačovať aj nepriamy úmysel). Bude zaujímavé sledovať judikatúru, postup orgánov činných v trestnom konaní a spôsob preukazovania úmyslu, ak na aplikáciu trestnej zodpovednosti právnickej osoby nebude nevyhnutné vyvodiť zodpovednosť voči konkrétnej fyzickej osobe alebo preukázať, ktorá konkrétna fyzická osoba konala v zmysle znenia zákona č. 91/2016 Z. z.

Úprimne povedané, rozsah zákonom očakávaných preventívnych opatrení je natoľko široký, že ich uskutočnenie bude pre firmy a podnikateľov veľkou výzvou. Vo všeobecnosti bude platiť priama úmernosť – čím väčšia spoločnosť, tým väčšie riziko a väčšia škála preventívnych opatrení, ktoré bude musieť prijať. Výzvou bude zváženie individuálnych rizík konkrétnych spoločností a tiež spôsobov, ako sa s nimi vysporiadať v rovine prevencie. Už dnes je však zrejmé, že žiadna spoločnosť nechce byť prvou lastovičkou, voči ktorej bude začaté trestné stíhanie alebo na ktorej dvere jedného dňa zaklopú policajti a začnú vykonávať zaisťovacie úkony (prehliadky, zadržanie majetku, počítačových údajov). Žiadna sa nechce stať mediálnou celebritou v negatívnom zmysle slova.


JUDr. Lucie Schweizer

JUDr. Lucie Schweizer,
Partner


Ružička Csekes in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1

Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax: +421 2 32 33 34 43
e-mail: office-ba@rc-cms.sk

PFR 2016

--------------------------
[1] § 211 ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, § 263 poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev, § 285 všeobecné ohrozenie, § 298 nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, § 301 ohrozenie a poškodenie životného prostredia, § 302 neoprávnené nakladanie s odpadmi, § 302a neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok, § 304 porušovanie ochrany vôd a ovzdušia, § 305 porušovanie ochrany rastlín a živočíchov.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk