Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
12.5.2015
ID: 2876upozornenie pre užívateľov

Čo musím mať pripravené pre prípad kontroly z Inšpektorátu práce?

Každoročne vykonajú tisícky kontrol. Staveniská, závody, obchody aj reštaurácie. Môžu prísť bez ohlásenia, za sprievodu polície a úradníkov verejného zdravotníctva. Poznáte svoje práva a povinnosti, keď k vám na pracovisko zavítajú inšpektori práce?

 
 Glatzová & Co., s.r.o.
 
Účelom kontroly inšpekcie práce je preveriť dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kontroly sú často tematické a zameriavajú sa na rôzne oblasti: nelegálne zamestnávanie, bezpečnosť na staveniskách, pracovný čas a jeho evidencia, vrátane evidencie nadčasov a ich preplácania, práca s ťažkými bremenami a iné.

Inšpekcii práce okrem zamestnávateľov podliehajú aj živnostníci, ktorí nie sú zamestnávateľmi (ďalej len „kontrolované subjekty“). U živnostníkov sa inšpektori zameriavajú na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a odhaľovanie nelegálnej práce a zamestnávania.

Právomoci a povinnosti inšpektorov práce

Zákon o inšpekcii práce dáva inšpektorom do rúk široké právomoci, ktorým úmerne zodpovedajú povinnosti kontrolovaných subjektov.

Inšpektori majú samozrejme právo voľne vstupovať do priestorov a na pracoviská, na ktorých má prebehnúť kontrola. Upozorňujeme, že inšpektori nie sú obmedzovaní bežnou pracovnou dobou alebo víkendmi a právo vstupu môžu využiť kedykoľvek. Na druhej strane máte povinnosť umožniť inšpektorom voľný vstup.

Pred samotným začatím kontroly sú inšpektori povinní oznámiť svoju prítomnosť kontrolovanému subjektu, ak sa tým negatívne neovplyvní výkon inšpekcie práce. Pri oznámení začatia inšpekcie odporúčame využiť vaše právo a požiadať inšpektorov práce o poskytnutie ich preukazov k nahliadnutiu, ktoré sú povinní mať pri sebe počas celého výkonu inšpekcie práce. Predsa len im sprístupňuje svoje priestory a osobné údaje svojich zamestnancov.

Následne inšpektori zväčša pristupujú ku kontrole dokladov. Za týmto účelom môžu žiadať predloženie akejkoľvek dokumentácie, záznamov, prípadne iných podkladov. Požadujú najmä:

 • výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra,
 • pracovné zmluvy a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • prihlášky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
 • prehľad o vydaných stravných poukážkach,
 • prehľad o zrážkach zo mzdy spolu s informáciou na základe akého titulu dochádza k zrážkam,
 • výplatné pásky spolu s protokolom o ich odovzdaní,
 • evidenciu dochádzky a pracovného času,
 • evidenciu dohôd uzatvorených o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a evidenciu pracovného času dohodárov,
 • rozpis zmien,
 • plán a čerpanie dovoleniek,
 • bezpečnostné predpisy, či
 • doklady o oboznámení a priebežnom školení zamestnancov ohľadom bezpečnosti práce.

Z akýchkoľvek dokumentov, ktoré im predložíte si inšpektori môžu vyhotovovať kópie alebo o ne požiadajú vás, prípadne môžu požadovať technické nosiče údajov.

Na základe zoznamu zamestnancov a poskytnutých pracovných zmlúv inšpektori skontrolujú či na pracovisku sedia počty zamestnancov a osôb nachádzajúcich sa na pracovisku. Medzi právomoci inšpektorov práce totiž patrí aj právo legitimovať prítomné osoby a požadovať, aby zdôvodnili svoju prítomnosť na pracovisku. Rýchlo si tak dokážu zistiť, či nedochádza k práci na čierno alebo dobrovoľnej, prípadne nútenej práci na živnosť. Argumenty typu, že tých päť osôb naviac sú vaši vzdialení rodinní príslušníci, ktorí občas vypomáhajú alebo že zmluva o dielo so živnostníkom, ktorý je práve na pracovisku, je absolútne v poriadku, si inšpektori práce ľahko overia v rozhovore so zamestnancami a prítomnými osobami. Vysvetlenia a informácie môžu totiž požadovať nielen od vás, ale aj od zamestnancov, zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zástupcov zamestnancov, a to buď v prítomnosti svedka alebo bez neho.

Inšpektori môžu ďalej vykonávať akékoľvek kontroly, skúšky, vyšetrovania alebo iné úkony, ktorými zisťujú dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a záväzkov z kolektívnych zmlúv. Odobrať vzorky materiálov a látok používaných na pracovisku však môžu až po tom, ako to oznámia zamestnávateľovi alebo poverenému zamestnancovi. Právo fotiť, natáčať alebo nahrávať priebeh inšpekcie vyplýva priamo zo zákona, a tak sa súhlas kontrolovaného subjektu a ostatných prítomných osôb nevyžaduje.

Povinnosti zamestnávateľa

Ako kontrolovaný subjekt ste povinný vyjsť inšpektorom práce v ústrety. Okrem povolenia vstupu do priestorov a na pracoviská a poskytnutie informácií a podkladov ste ďalej povinný:

 • utvárať podmienky na nerušený a rýchly výkon inšpekcie,
 • umožniť odobratie vzoriek a materiálov,
 • umožniť fotenie, nahrávanie a natáčanie,
 • informovať o zistených neodstrániteľných nebezpečenstvách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov, prípadne iných osôb,
 • predložiť pracovné zmluvy alebo zmluvy podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka najneskôr v čase zisťovania totožnosti osôb nachádzajúcich sa na pracovisku,
 • na požiadanie predložiť mená domáckych zamestnancov vrátane adries výkonu práce (neplatí pre živnostníka, ktorý nie je zamestnávateľom).

Ak by zamestnanec, osoba, ktorá koná za zamestnávateľa alebo živnostník maril výkon inšpekcie práce inšpektori by im mohli aj  opakovane udeliť pokutu od 100 do 1.000 Eur.

Opatrenia na odstránenie nedostatkov

Na základe zistených nedostatkov a podľa ich závažnosti môžu inšpektori práce napríklad:

 • navrhnúť opatrenia potrebné na zlepšenie zisteného stavu,
 • nariadiť odstránenie zistených nedostatkov, a to ihneď alebo v lehotách nimi určených,
 • nariadiť prítomným osobám opustiť priestory, ak je bezprostredne ohrozená ich bezpečnosť a zdravie,
 • zakázať používanie priestorov a pracovísk, strojov, zariadení, pracovných prostriedkov a postupov, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie,
 • nariadiť zachovanie pracoviska alebo jeho časti v pôvodnom stave až do skončenia vyšetrovania,
 • ukladať blokové pokuty.

Pre nariadenie opatrenia na opustenie priestorov a zachovania pôvodného stavu pracoviska stačí ústne oznámenie, ktoré sa uvedie v protokole o výsledku inšpekcie. Zvyšné opatrenia navrhne alebo nariadi inšpektor práce až v protokole.

Záznam a protokol o výsledku inšpekcie

V prípade, že u vás neboli zistené žiadne nedostatky, inšpektori práce vypracujú záznam o výsledku inšpekcie, v ktorom sa uvedie dátum a miesto vykonania inšpekcie, kontrolovaný subjekt, inšpektori, ktorí vykonali inšpekciu a uvedie sa zoznam predložených dokladov. Záznam inšpektor práce vypracuje aj vtedy, ak mu nebol umožnený výkon inšpekcie práce. Jedno vyhotovenie záznamu sa potom doručí kontrolovanému subjektu.

Ak u vás boli počas inšpekcie práce zistené nedostatky, o vykonanej inšpekcii sa vyhotovuje protokol. K zisteným skutočnostiam a nedostatkom sa máte právo vyjadrovať a rozporovať ich predložením nových dokladov alebo dôkazov, a to až do prerokovania protokolu. Zistené nedostatky a nápravné opatrenia môžete následne prerokovať priamo s inšpektormi práce a do protokolu uviesť svoje stanovisko.

Okrem náležitostí uvedených pri zázname sa v protokole uvedú zistené nedostatky, vyjadrenie kontrolovaného subjektu k zisteným nedostatkom (za zamestnávateľa sa môže vyjadriť aj poverený zamestnanec), stanovisko inšpektora práce k vyjadreniam kontrolovaného subjektu, opatrenia, ktoré mu boli uložené spolu s lehotami na ich splnenie, dátum prerokovania protokolu a dátum vypracovania protokolu. Po vyhotovení protokolu kontrolovaný subjekt a inšpektor práce protokol podpíšu a jedno vyhotovenie protokolu preberie kontrolovaný subjekt.

Inšpekciu práce však nemožno vnímať iba negatívne. Inšpekcia práce vám bezplatne poskytne informácie a poradenstvo. Jej výkonom sa znižuje pravdepodobnosť výskytu pracovných úrazov a chorôb z povolania a možné pokuty, trestnoprávne dôsledky zamestnávateľa a vedúcich zamestnancov z nedodržania pracovnoprávnych predpisov a predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 


Mgr. Marie Janšová

Mgr. Marie Janšová,
advokátka

Mgr. Danica Valentová

Mgr. Danica Valentová,
advokátska koncipientka


Glatzová & Co., s.r.o.

Advokátska kancelária - Law firm

Hviezdoslavovo námestie 25
811 02 Bratislava

Tel.: +421 232 335 333
Fax: +421 232 335 330
e-mail: office.sk@glatzova.com


JUDr. Lucia Regecová, vedúca advokátka, vedúca slovenskej pobočky
e-mail: lucia.regecova@glatzova.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk