7.8.2015
ID: 2992upozornenie pre užívateľov

Čo robiť, keď máte daňový nedoplatok?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, kedy nemôžu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Vtedy je dôležité komunikovať s daňovým úradom. V najhoršom prípade daňovníci musia počítať aj s možnosťou daňovej exekúcie.

Často sa stáva, že nepredvídateľná situácia ohrozí platenie daňových povinností. Daňovník by mal komunikovať so svojím daňovým úradom, v ideálnom prípade už v momente, keď sa jeho finančná situácia zhoršila a vie, že nebude môcť daň zaplatiť v lehote splatnosti.

Daňovník môže písomne požiadať o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach a k žiadosti priloží kolok vo výške 9,50 eur. Podnikateľ vypracuje aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie, ktorú priloží k žiadosti. Daňový úrad odklad platenia alebo splátky môže povoliť, ak bude dlžná suma zabezpečená záložným právom.

Ešte predtým, ako je daňový nedoplatok odstúpený na vymáhanie, daňový úrad môže vyzvať daňovníka, aby daňový nedoplatok zaplatil v náhradnej 15 dňovej lehote. Vyhýbať sa odpovediam na výzvu daňového úradu sa naozaj neoplatí.

Ak je nedoplatok odstúpený na vymáhanie, daňový exekútor začne zisťovať majetkové pomery dlžníka. Po ich preverení vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania. Rozhodnutie nemusí vydať v prípade, ak  očakáva úhradu zo strany dlžníka.  Nasleduje zaslanie daňovej exekučnej výzvy dlžníkovi. Posledným krokom je vydanie daňového exekučného príkazu, proti ktorému nie je možnosť odvolania.

Povinnosťou daňových úradov je nedoplatky vymáhať. Daňoví exekútori vymáhajú všetky nedoplatky bez ohľadu na ich výšku. Čím skôr daňovník osloví daňový úrad, tým väčšia je šanca, že nebude ohrozená jeho ďalšia existencia. Finančná správa vopred upozorňuje, že v dôsledku neriešenia situácie, môže niektorých prípadoch dôjsť aj k ukončeniu podnikania alebo k likvidácii spoločnosti.

Zdroj: FS SR

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk