18.10.2017
ID: 3845upozornenie pre užívateľov

Čo so sebou prináša kríza v spoločnosti?

Pomerom základného imania a záväzkov spoločnosti sa dá zistiť, či spoločnosti hrozí úpadok. Východiskom pre jeho určenie sú účtovné závierky spoločnosti.

   HMG Advisor Group  
Legislatívne označenie „spoločnosť v kríze“ bolo do nášho právneho poriadku zavedené novelou zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „ObZ“), účinnou od 01.01.2016. Základným cieľom zákonodarcu bolo posilniť zodpovednosť za podnikanie a zamedziť poškodzovaniu veriteľov obchodných spoločností. Ustanovenia o spoločnosti v kríze sa týkajú kapitálových obchodných spoločností, konkrétne spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, jednoduchej spoločnosti na akcie a komanditnej spoločnosti, ktorej komplementármi sú výlučne právnické osoby.

Legálna definícia „spoločnosti v kríze“

Kedy je spoločnosť v kríze, určuje ObZ v ustanovení § 67a odsek 1: „(1) Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí.

Priama legálna definícia pojmu „úpadok“ v našich právnych predpisoch chýba; vymedzený je len nepriamo, a to v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prostredníctvom jeho dvoch foriem – platobnej neschopnosti (insolvencie) a predĺženia.

Spoločnosti „hrozí úpadok“, ak pomer jej základného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100 (§ 67a ods. 2 ObZ). Tento pomer sa prvýkrát použije v roku 2018, pre rok 2017 platí pomer 6 ku 100. Východiskom pre určenie stanoveného pomeru je buď riadna, mimoriadna alebo priebežná účtovná závierka spoločnosti, z ktorej je potrebné zistiť výšku vlastného imania spoločnosti a výšku záväzkov spoločnosti. Ak účtovníctvo nebolo riadne vedené, vychádza sa z predpokladaného stavu, ktorý by tu bol, ak by účtovníctvo bolo vedené riadne.

Plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje

Pre účely precíznejšej právnej úpravy krízy obchodnej spoločnosti ObZ zaviedol nový pojem „plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje“. Sú nimi úvery, pôžičky a iné obdobné finančné plnenia v prospech spoločnosti, ktoré jej v období krízy poskytnutú spriaznené osoby, uvedené v ustanovení § 67c odsek 2 ObZ. Uvedené plnenia majú špeciálny status počas celého obdobia krízy spoločnosti v tom zmysle, že spoločnosť ich nesmie vrátiť spriazneným osobám až do okamihu, kým kríza spoločnosti nepominie. ObZ zároveň negatívne vymedzuje, čo sa nepovažuje za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje; ide najmä o pravidlá pre riešenie krízových situácií vo formálnom procese reštrukturalizácie (§ 67e).

Sprísnenie zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločností

Ak dôjde počas krízy spoločnosti k porušeniu zákonného zákazu vrátiť plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje spriazneným osobám, členom štatutárnych orgánov sa zásadne sprísňuje ich zodpovednosť. Najmä v tom, že sú povinní vymáhať plnenie vrátené spriazneným osobám späť v prospech spoločnosti a zároveň ručia voči spoločnosti, ako aj voči veriteľom spoločnosti, za vrátenie plnenia.  Z uvedených dôvodov sú členovia štatutárnych orgánov spoločnosti povinní dôsledne sledovať finančnú situáciu spoločnosti a s odbornou starostlivosťou neustále vyhodnocovať všetky úkony, ktoré urobia v mene spoločnosti v celej fáze jej krízy.

Záver

Predpokladáme, že vzhľadom na absenciu prvku verejnosti a na ťažkosti pri získavaní potrebných informácií a dôkazov, bude v aplikačnej praxi uplatňovanie zákonných nárokov zo strany veriteľov spoločnosti v kríze voči členom jej štatutárnych orgánov skôr výnimočné. Tieto nároky bude môcť účinne uplatňovať najmä správca a to po tom, ako bude na majetok spoločnosti v kríze vyhlásený konkurz, prípadne veritelia úpadcu. Efektívne využívanie platnej právnej úpravy nie je možné vylúčiť ani v individuálnych prípadoch, napr. zo strany iného člena štatutárneho orgánu alebo spoločníka, či akcionára, ktorí vzhľadom na ich právo nahliadať do účtovných dokumentov spoločnosti, nemôžu trpieť nedostatkom informovanosti o hospodárskom stave spoločnosti.


Mgr. Veronika Vlčková,
advokátska koncipientka


HMG Advisory Group

Červeňova 14
811 03 Bratislava

Tel.: +421 257 527 700
Fax: +421 257 527 777
E-mail: hmg@hmg.sk

 
______________________________

Recenzent: Doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk