12.2.2014
ID: 1459

Zákon bojujúci proti daňovým únikom a podvodom

52eb106f12a63ccb165ae96e95e6265f/s41.jpg
Zdroj: shutterstock.com

V súvislosti s implementáciou novej smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní bol prijatý zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (ďalej len „Zákon“) účinný až na dve výnimky od začiatku roka 2013.

 
 Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária
 
Podľa Zákona Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo ním určený iný orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva (ďalej len „MF SR“) v záujme zabezpečenia správneho vyrubenia a platenia daní poskytuje, požaduje alebo prijíma medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní. V praxi teda pôjde o vzájomnú výmenu informácií a inú vzájomnú spoluprácu alebo pomoc v daňových veciach. Takáto spolupráca sa v zásade vzťahuje na všetky celoštátne a lokálne dane. Nevzťahuje sa však na DPH, spotrebné dane, clo, poistenie a iné poplatky.

Prvým spôsobom, ktorým môže dôjsť ku vzájomnej výmene informácii je na základe žiadosti zo strany MF SR alebo príslušného orgánu členského štátu, kedy MF SR poskytne požadovanú informáciu príslušného orgánu členského štátu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o poskytnutie informácie, pričom v prípade, ak však ide o informáciu, ktorá je MF SR dostupnou[1], tak najneskôr do 2 mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o poskytnutie informácie. Pre porovnanie, pôvodný právny predpis upravoval povinnosť poskytnúť požadovanú informáciu bez zbytočného odkladu a MF SR bolo povinné poskytnúť informáciu alebo požadovať informáciu len vtedy, ak sa vyčerpali všetky dostupné zdroje údajov, ktoré sa mohli použiť na získanie požadovanej informácie.  

Druhým spôsobom výmeny informácií je bez žiadosti, a to najmä v Zákonom stanovených prípadoch, alebo v prípadoch, kedy MF SR disponuje informáciou, ktorá by mohla byť pre príslušný orgán členského štátu užitočná. Zákon určuje nasledovných 5 prípadov, kedy MF SR poskytne dostupnú informáciu príslušnému orgánu členského štátu bez žiadosti:

  • ak možno predpokladať, že došlo alebo by mohlo dôjsť ku skráteniu dane v tomto členskom štáte;
  • osoba bola oslobodená od dane alebo jej bola poskytnutá úľava na dani v SR a možno predpokladať, že toto oslobodenie od dane alebo úľava na dani vedie alebo by mohlo viesť k vyrubeniu dane v tomto členskom štáte;
  • finančné operácie a obchodný styk medzi osobou zdaňovanou v SR a osobou zdaňovanou v tomto členskom štáte sú uskutočňované prostredníctvom jedného alebo viacerých štátov takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že vedie alebo by mohol viesť k zníženiu dane v SR alebo v tomto členskom štáte, prípadne v oboch členských štátoch;
  • možno predpokladať, že k zníženiu dane dochádza na základe fiktívnych prevodov ziskov v rámci podnikov;
  • poskytnutá informácia umožní získať údaj, ktorý môže byť dôležitý pre určenie dane v tomto členskom štáte.

Tretím spôsobom výmeny informácií je nový inštitút, tzv. pravidelná výmena informácií (účinná až od 1.1.2015), na základe ktorej MF SR každoročne, najneskôr do 6 mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia[2], poskytne príslušnému orgánu členského štátu dostupné informácie v súvislosti s osobou s trvalým pobytom alebo sídlom v inom členskom štáte, ktoré sa týkajú rôznych príjmov, ako aj vlastníctva nehnuteľného majetku[3]. Nie je ešte úplne jasné, ako to bude v praxi fungovať, keďže zákon neupravuje podrobnosti a ponecháva ich na dohodu medzi členskými štátmi. Pre porovnanie, v pôvodnej úprave existovala len možnosť dohodnúť si okruh informácií na pravidelnú výmenu.

Ďalším dôležitým inštitútom, ktorý Zákon upravuje je priama medzinárodná pomoc a spolupráca pri správe daní, ktorá  umožňuje, aby zamestnanec jedného príslušného orgánu mohol byť prítomný pri zisťovaní vykonávanom iným príslušným orgánom a klásť vylúchaným osobám otázky alebo nazerať do príslušných spisov. V takomto prípade má zamestnanec príslušného orgánu členského štátu postavenie správcu dane. Členské štáty sa môžu dohodnúť na vykonaní simultánnej daňovej kontroly u jednej alebo viacerých osôb, pričom príslušné orgány členského štátu, ktoré sa na vykonaní takejto simultánnej kontroly dohodli, vykonajú kontrolu každý na svojom území a v rovnakom čase.

Na základe Zákona môže byť MF SR požiadané o doručenie písomnosti v prípade, ak nemôže byť inak doručené, alebo ak by takéto doručenie bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami.

Okrem výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, však môže výmena informácií prebiehať aj so štátmi, s ktorými Slovenská republika spolupracuje pri správe daní na základe klasickej medzinárodnej zmluvy (v súčasnej dobe má Slovenská republika uzatvorených 67 takýchto medzinárodných zmlúv). Ak totiž MF SR prijme od príslušného orgánu zmluvného štátu informáciu týkajúcu sa daní, ktorá môže byť užitočná pre iný členský štát, môže na základe dohody s príslušným orgánom zmluvného štátu túto informáciu na základe žiadosti alebo bez žiadosti poskytnúť príslušnému orgánu iného členského štátu. Rovnako môže MF SR, za splnenia podmienok ustanovených v Zákone, poskytnúť relevantnú informáciu získanú od členského štátu príslušnému orgánu zmluvného štátu.   

Z hľadiska efektivity medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní je umožnené za ustanovených podmienok použiť informácie získané v rámci medzinárodnej výmeny informácií aj na iné účely, ako sú ustanovené Zákonom.  

Výmena informácií v daňovej oblasti je kľúčová najmä pre krajiny Európskej únie s nízkou daňovou sadzbou ako je napr. Cyprus, Malta či Luxembursko, pre ktoré to môže znamenať čiastočný odliv kapitálu. Tlak zo strany Európskej únie je najväčší v prípade Cyperskej republiky, ktorá sa zaviazala plniť svoje záväzky pri medzinárodnej spolupráci v oblasti daní, vyplývajúce zo Smernice. V blízkej budúcnosti možno očakávať, že Európska únia bude vyvíjať tlak i na ďalšie nečlenské štáty s nízkou sadzbou daní, ktoré sú na jej členoch ekonomicky závislé. Stále však budú existovať aj krajiny, kde výmena informácií nebude garantovaná.


Matej Firický

Matej Firický,
vedúcí advokát

Ján Kapec

Ján Kapec,
advokátsky koncipient


Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátska kancelária 

APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 900
Fax:  +421 232 113 901


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Dostupnou informáciou je informácia, ktorú majú orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva k dispozícii a ktorú získali v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
[2] Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
[3] Ide o príjem podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk