1.8.2018
ID: 4162upozornenie pre užívateľov

Financovanie európskych projektov zo strany bánk

Projekty investičného charakteru, ktorých prijímateľom sú podnikatelia a výsledkom ktorých sú konkrétne nové majetkové hodnoty, nehnuteľnosti, strojové / spracovateľské technológie, účtovne aktíva, sa realizujú predovšetkým v operačných programoch Kvalita životného prostredia, Integrovaný regionálny operačný program a Program rozvoja vidieka. Tieto projekty zároveň predstavujú jeden z najdôležitejších segmentov účasti obchodných bánk na spolufinancovaní projektov štrukturálnych fondov EU.

 
Ružička Csekes s.r.o. 
 
Banky akceptujú zmluvné podmienky dojednané medzi beneficientom a EU (reprezentovanou príslušným riadiacim orgánom) a poskytujú podnikateľom preklenovacie úvery na začatie realizácie projektu do určitého pomeru (60-80%) celkového objemu NFP. Ručením za takýto preklenovací úver je pre banku finančná zábezpeka (cash collateral) reprezentovaná budúcimi finančnými tokmi z EU.

NFP zo strany EU je poskytovaný prevažne vo forme refundácie. Riadiaci orgán prepláca finančné prostriedky za každú faktúru v pomere intenzity podpory projektu. Nedoplatok každej faktúry (vlastné zdroje) za beneficienta projektu dopláca práve banka z likvidity preklenovacieho bankového úveru. Faktúry za priebežnú realizáciu projektu sa odovzdávajú max. dvakrát ročne a certifikácie vynaložených finančných prostriedkov prebiehajú v časovom rozpätí 3-9 mesiacov. Priebežná realizácia projektu je spravidla zaťažená administratívnymi chybami beneficienta, v dôsledku ktorých riadiaci orgán neuzná niektoré nákladové položky. Celkový objem NFP projektu sa nevyčerpá a beneficient je nútený projekt dofinancovať z vlastných finančných prostriedkov. Pridajme ešte konzervatívnu obchodnú politiku a pravidlá obozretného podnikania bánk a preklenovací úver „nebude schopný zabezpečiť“ udržateľnú likviditu spolufinancovania projektu. Banky následne ponúkajú beneficientovi strednodobý prevádzkovo-investičný úver, ale už za obvykle „tvrdých“ obchodných podmienok, vrátane vyššej úrokovej sadzby a  dostatočného portfólia zabezpečovacích prostriedkov.

Problémy s financovaním európskych projektov však riešia aj okolité štáty. Maďarsko poskytuje ako obdobu preklenovacieho úveru zúčtovateľný preddavok na „rozbeh“ projektov priamo zo štátneho rozpočtu. Dodatočná likvidita beneficienta mitiguje vyššie popísané riziká a zvyšuje atraktivitu týchto projektov pre financujúce banky.


Mgr. Peter Bartoš
Mgr. Peter Bartoš
Senior AssociateVysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail:    office-ba@r-c.sk

PFR 2018 - d


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk